Pregledi delovne opreme

Je vsa vaša delovna oprema ustrezno pregledana in imate urejeno vso potrebno dokumentacijo?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 19. členu določa obveznosti delodajalca, med katere spadajo tudi redni periodični pregledi in preizkusi delovne opreme.

Roke za periodične preglede in preizkuse določi proizvajalec delovne opreme, nikakor pa ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Delavci smejo uporabljati (25. člen zakona) delovno opremo in druga sredstva za delo le če imate pridobljeno:

  • potrebno dokumentacijo, ki zagotavlja njihovo skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami za sredstva za delo,

  • potrebno dokumentacijo po predpisih o varnosti in zdravju pri uporabi sredstev za delo.

Osnovni namen pregleda delovne opreme je varnost in zdravje zaposlenih, prepričljivi pa so tudi poslovni razlogi:

  • Nezgode na delovnem mestu zmanjšujejo produktivnost.

  • Nezgode na delovnem mestu so neposredni strošek delodajalca, zaradi bolniških odsotnosti in morebitnih tožb zaposlenih,

  • Globa za kršitev predpisov glede pregledov in preizkusov delovne opreme je od 2.000 do 40.000 €.

Preglede in preizkuse delovne opreme lahko izvaja ustrezna inštitucija z dovoljenjem za delo, ki ga izda Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pregledi delovne opreme in vzdrževanje so neposredno povezani procesi. Z rednimi pregledi zmanjšamo stroške vzdrževanja.

  • Redni pregledi nam prikažejo zgodnje težave na opremi. Težave so enostavno odpravljive in zahtevajo relativno nižje stroške popravila.
  • Nepravilno delujoča oprema se ne uporablja, kar povečuje stroške vzdrževanja in popravila.
  • Zapisniki pregledov identificirajo ponavljajoče se težave na delovni opremi

Pregledi delovne opreme so v pomoč vodstvo pri sprejemanju ključnih odločitev in kontroli stroškov.

  • Redni pregledi preprečujejo poškodbe na delovnem mestu.
  • Redni pregledi zmanjšujejo namerne poškodbe delovne opreme zaposlenih.