Požarni redi, požarni in evakuacijski načrti

 

Požarni red morajo izdelati vsi lastniki ali uporabniki poslovnih, industrijskih ali stanovanjskih objektov. V požarnem redu je zajeta celotna organizacija in ukrepi varstva pred požari ter navodilo za ravnanje v primeru požara. Požarni načrti se izdelajo za vse objekte s srednjo požarno ogroženostjo in višjo, načrti evakuacije pa za nastanitvene objekte in objekte, v katerih se lahko zbere več kot 100 ljudi.

 

Po določilih ZVP morajo biti vsi zaposleni usposobljeni za varstvo pred požarom, za kar je zadolžen delodajalec. Poskrbeti mora predvsem za:

 

 • zmanjšanje možnosti nastanka požara,

 • pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru,

 • varen umik ljudi, živali in premoženja,

 • omejevanje širjenja ognja in dima ob požaru,

 • učinkovito in varno gašenje požara in reševanje v in iz objekta.

 • zagotovitve prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila.

Delodajalec mora zagotavljati naštete predpostavke z rednimi pregledi in meritvami strelovodnih naprav na objektih in njihovim vzdrževanjem. Vse naprave, vgrajene v objekt, morajo biti požarno varne in urejene (npr. električne, plinske, ogrevalne, klimatske naprave in podobno). Delovne prostore je treba redno čistiti in skrbeti, da ne pride do nepotrebnega kopičenja vnetljivega materiala (tudi zalog papirja) ter da so gasilni aparati dostopni in niso založeni.

Globa za neizvajanje Zakona o varstvu pred požarom

Od

1.300 €

Do

20.000 €

Delodajalec mora zagotavljati naštete predpostavke z rednimi pregledi in meritvami strelovodnih naprav na objektih in njihovim vzdrževanjem. Vse naprave, vgrajene v objekt, morajo biti požarno varne in urejene (npr. električne, plinske, ogrevalne, klimatske naprave in podobno). Delovne prostore je treba redno čistiti in skrbeti, da ne pride do nepotrebnega kopičenja vnetljivega materiala (tudi zalog papirja) ter da so gasilni aparati dostopni in niso založeni.

Delodajalec mora:

 • zagotoviti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ter da je seznanjen s požarnim redom,
 • določiti zaposlene, ki se usposobijo za gašenje, da lahko opravljajo požarno stražo pri delih, kjer lahko opravljajo požarno stražo za gašenje usposobljene osebe,
 • določiti število, vrste in način usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
 • poskrbeti za praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije.

Požarni red in ocena požarne ogroženosti

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastniki ali uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov, v katerih izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: objekti) morajo izdelati požarni red za objekte, določene s predpisi (Uradni list RS, št. 52/07 z dne 12. 6. 2007).

Požarni in evakuacijski načrti

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

VAJA EVAKUACIJE

7. odstavek 35. člen Zakona o varstvu pred požarom (UL RS, št. 3/07-UPB1, 83/12) določa, da morajo lastniki ali uporabniki objektov za katere je potrebno izdelati načrt evakuacije in požarni načrt enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

Pri vaji evakuacije bomo preizkusili:

 • čas evakuacije
 • evakuacijske poti in izhode
 • odgovornosti in naloge zaposlenih oz. stanovalcev
 • varnost pri evakuaciji

Pooblaščena oseba

Kdo lahko izda pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

 • lastnik ali uporabnik objekta,
 • Uprava RS za zaščito in reševanje

Kakšne pogoje mora izpolnjevati oseba, ki izvaja ukrepe varstva pred požarom:

 • višješolska ali višja strokovna izobrazba,
 • opravljen splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.
 • visokošolska izobrazba prve stopnje ali visokošolska strokovna izobrazba,
 • opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.
 • višješolska ali višja strokovna izobrazba,
 • opravljen splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.

USPOSABLJANJA VPP, KI JIH NUDIMO

USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH IZ VARSTVA PRED POŽAROM

Delodajalec mora:

Po pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07) mora vsak delodajalec zagotoviti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona, ki ureja varstvo pred požarom in tem pravilnikom ter da je seznanjen s požarnim redom

Usposabljanje vključuje teoretični in praktični del usposabljanja.
Na usposabljanju boste spoznali naslednje:
 • osnove gorenja in gašenja,
 • nevarnosti za nastanek požara,
 • vse strokovne, normativne in druge podlage,
 • opremo, naprave in sredstva za varstvo pred požarom,
 • izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom.

USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE

V skladu s Pravilnikom o požarnem redu mora delodajalec določiti in periodično (na tri leta) usposabljati osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Število odgovornih oseb v podjetju se določi po naslednjem kriteriju:

Število zaposlenih v podjetju Št. odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Od 1 do 300 Najmanj 1 oseba
Na vsakih dodatnih 300 zaposlenih Dodatno 1 oseba
V vsaki izmeni 1 oseba
Izpolnjen pogoj za izdelavo požarnega načrta in evakuacijskega načrta Na vsakih 200 oseb v objektu še po 1 oseba

Usposabljanje je namenjeno:

 • odgovornim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • osebam, ki so določene in odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • preglednikom, vzdrževalcem in serviserjem sistemov aktivne požarne zaščite,
 • upravnikom večstanovanjskih in poslovnih stavb,
 • osebam, ki izvajajo kontrolne preglede in druge ukrepe varstva pred požarom (hišniki, vzdrževalci,…)

Usposabljanje zajema:

 • ustrezna strelovodna zaščita in večja požarna varnost
 • varnostne zahteve, posredovanje v primeru nesreč in požara,

požarna straža in sodelovanje s posredovalci pri evakuacije

Imate specifične želje in potrebe?

Paketi so podlaga, mi pa se vam popolnoma prilagodimo in vam pripravimo ponudbo po meri.