Organizacijska struktura

Organigram

Aplikacija HRM 4.0 omogoča vnos različnih organizacij, ki so lahko po organizacijski strukturi na različnih ali enakih nivojih. Aplikacija HRM 4.0 samodejno izriše organigram. Organigram oziroma organizacijska shema se izriše na podlagi nadrejenih in podrejenih organizacij, ki jih določimo pri ustvarjanju organizacije.

Pregled nad organiziranostjo procesov

V aplikaciji HRM 4.0 lahko vodimo tudi organiziranost delovnih procesov. Pri organizaciji delovnih procesov lahko vodimo kdo deli stimulacije, kdo jih potrjuje. Določimo lahko tudi osebo, ki deli projektne in ostale dodatke. Prav tako na organizacijskem procesu določimo kdo mora potrditi te projektne dodatke.

Hitro iskanje informacij o procesih

Aplikacija HRM 4.0 je ustvarjena za hitro in enostavno iskanje podatkov o vseh procesih, organizacijah in organizacijskih enotah. Na vseh procesih lahko poiščemo v katero organizacijsko enoto spada in katere osebe so zaposlene na določenem procesu. Omogočeno je tudi, da lahko pod vsak proces dodamo tudi poljuben opis. V aplikaciji lahko določimo tudi organizacijske enote, kjer se prav tako izriše organigram. Organizacijska enota vsebuje naslednje podatke:

  • tip,
  • oznaka,
  • stroškovno mesto,
  • nadrejena enota in
  • vodja OE.

Vendar to še ni vse, v organizacijski enoti se samodejno dodajo delovna mesta,  na podlagi pogodb se dodajo tudi zaposleni. V organizacijski enoti lahko poiščemo tudi skrbnike poročil in projektov, organiziranost procesa, zahtevane kompetence in mnogo več

Hitro iskanje podatkov o organizaciji

V aplikaciji HRM 4.0 lahko enostavno poiščemo vse podatke o naših organizacijah. Na organizaciji lahko določimo tip organizacije, katera organizacija je nadrejena (glej odstavek organigram), tarifni sistem, dejavnost organizacije, davčno, matično, registrsko (evem) številko, kolektivne pogodb in splošne akte, privzeto št. ur na mesec, osnovno bruto plačo in mnogo več. Na organizaciji lahko določimo tudi cilje organizacije.