Uvajanje vitke proizvodnje

Lean Manufacturing ali Lean Production

Usposabljanje za vpeljavo vitke proizvodnje

Lean Manufacturing ali Lean Production

pomeni proizvodno strateško usmeritev oziroma  proces nenehnega izboljševanja. V Sloveniji uporabljamo izraz Vitka proizvodnja, katere namen je težnja vseh udeležencev k izboljševanju delovnih procesov, optimizaciji opreme, zmanjševanju odpada, čim nižjemu izmetu in izboljševanju kakovosti

Na 9 dnevnem programu bodo udeleženci spoznali praktična in teoretična znanja na temo VITKE PROIZVODNJE.

Trajanje usposabljanja: 9 terminov po 4 pedagoške ure oziroma 180 minut 

Ciljna skupina: Uvajanje vitke proizvodnje je namenjeno vsem, ki pri svojem delu potrebujejo tehnična in uporabna znanja za proizvodnjo, za službo kakovosti, tehnologijo in razvoj.

Zastavi vprašanje

Podrobnejši program

Seznanitev z osnovnimi principi VITKE PROIZVODNJE

 • Koncept vitke organizacije;
 • Razlogi za vitko organizacijo;
 • Sprememba miselnosti, načela, kultura;
 • Vloga vodij pri vpeljavi VITKE PROIZVODNJE;
 • Določili bomo LEAN skupino;
 • Izveden bo prvi kontrolni pregled proizvodnje

5S METODA

 • Splošna predstavitev metode 5S;
 • Pomen kratice »5S«;
 • Razlaga 5 japonskih načel: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke;
 • Priprava na uvedbo metode 5S;
 • Implementacija in razširjenje metode 5S;
 • Povezovanje metode 5S s ključnimi kazalniki uspešnosti (KPI);
 • Pregled matrike ukrepov, kontrolni pregled proizvodnje, nastavljene nove zadolžitve na osnovi opravljenega kontrolnega pregleda proizvodnje

5S METODA V PRAKSI

 • Prikaz praktičnih primerov:
 • izboljšanje produktivnosti, učinkovitosti in kakovosti s pomočjo orodij 5S;
 • združljivost metode 5S z oceno tveganja za posamezno delovno mesto (ZVZD-1);
 • večja varnost: zmanjšano število delovnih nezgod in drugih incidentnih situacij s pomočjo orodij 5S;
 • manj zaustavitev in tehničnih okvar;
 • boljša organizacija, velik prihranek časa, izboljšana vidnost okvar;
 • zavedanje zaposlenih o zahtevah celovite kakovosti, večja motiviranost zaposlenih;
 • Priprava kontrolnika po metodi 5S, izvedena presoja stanja v proizvodnem procesu na osnovi kontrolnika za ocenjevanje delovnih mest po metodi 5S;
 • Opravljen kontrolni pregled proizvodnje po skupinah;
 • Pregled matrike ukrepov (realizacija, nastavljeni dodatni ukrepi za izboljšave).

TPM ORODJE

Spoznavanje orodja TPM, analiza dosedanjega sistema upravljanja s stroji, pregled navodil za delo, navodil za varno delo, priprava akcijskega plana implementacije TPM, določitev odgovornosti

 • Osnovne značilnosti metode TPM (Kaj je metoda TPM in zakaj je nepogrešljiva);
 • Kakšen je namen metode TPM (Vsebina in namen stebrov TPM)?:
  • Stalno izboljševanje (»Kobsetsu Kaizen« ali odpravljanje izgub);
  • Samostojno vzdrževanje;
  • Načrtovano vzdrževanje;
  • Izobraževanje in urjenje;
  • Kapitalizacija izkušenj in integracija TPM v projektu;
  • Kakovost in vzdrževanje;
  • TPM v pisarni in administrativnih organizacijah;
  • Varnost pri delu in delovno okolje ter varovanje okolja.
 • Praktični primer: uvedba postopka TPM:
  • Priprava za uvedbo metode TPM;
  • Nadgradnja obstoječih projektov;
  • Organizacija in vodenje;
  • Pregled primerov iz prakse:
  • Vaja: predlogi za uvedbo TPM na določeni delovni opremi.
 • Praktični primer: metoda 5x zakaj?
  • Metoda analize 5x zakaj pri obravnavanju potencialnih izgub;
  • Metoda analize 5x zakaj pri obravnavi delovne nezgode (analiza osnovnega vzroka na izbranem primeru).
 • Praktični primer: OEE
  • Vaja: izračun OEE na splošnem primeru
  • Vaja: izračun OEE za primer danega stroja v vašem podjetju.

TPM IN 5S

 • Pregled matrike ukrepov (pregled izvedenih nalog po posamezni delovni opremi);
 • Pregled opravljenih nalog (slikovno gradivo prej/potem);
 • Izveden kontrolni pregled proizvodnje po skupinah, analiza zatečenega stanja, zabeležena odstopanja v matriko ukrepov;
 • Pregled trenutno veljavne »Ocene tveganja z izjavo o varnosti (podane ugotovitve);
 • Pregled navodil za delo in navodil za varno delo za delovno opremo: Kraser, Škarje 1, Škarje 2, Škarje 3 in Trumatic (podane ugotovitve in dogovor za pripravo oznak strojev);
 • Praktični primer: Lean table za spremljanje ključnih kazalnikov (stanje 5S, varnosti in zdravja pri delu, TPM…).

LINIJSKI NADZOR

Predstavitev sistema nadzora aktivnosti, določitev odgovornosti, priprava kontrolnega obrazca, dogovor glede izvajanja.

 • Osnovni koncept izvajanja linijskega nadzora;
 • Cilji, namen, prednosti izvajanja linijskega nadzora;
 • Vaja: iz danega slikovnega gradiva prepoznaj incident pri delu oz. na delovnem mestu;
 • Praktični primer: Izvedba linijskega nadzora v proizvodnem procesu po skupinah; analiza ugotovitev, ocena stanja;
 • Pregled matrike ukrepov, analiza izvedenih nalog (prednosti/slabosti), dopolnitev matrike ukrepov na osnovi ugotovitev izvedenega linijskega nadzora s strani posamezne skupine;
 • Ocena tveganja z izjavo o varnosti (namen, cilj, prednosti);
 • Vaja: Izdelava ocene tveganja za določeno delovno mesto po metodi 3R

REŠEVANJE PROBLEMOV

 • Predstavljene tehnike reševanja problemov
 • Vaja: reševanje problemov
  • praktični primer: Reševanja problemov po metodi »SWOT analize«
  • praktični primer: Reševanja problemov po metodi »Drevo odpovedi«
  • praktični primer: Ugotavljanje temeljnega vzroka po metodi »5x Zakaj?«
  • praktični primer: Analiza vzrokov in posledic (diagram Ishikawa-ribja kost)

REŠEVANJE PROBLEMOV

 • Vaja: praktični primer -reševanje problemov
  • praktični primer podjetja: Analiza vzrokov in posledic (diagram Ishikawa-ribja kost) za dano reklamacijo s strani podjetja;
 • praktični primer podjetja: Analiza vzrokov in posledic (diagram Ishikawa-ribja kost) za dano delovno nezgodo s strani podjetja;
 • Vaja: praktični primer-ocena reševanja problemov
 • Izvedba kontrolnega pregleda proizvodnje na osnovi pristopa linijskega nadzora;
 • Pregled matrike ukrepov, zapis realizacije, ocena stanja, dopolnitev matrike z na novo ugotovljenimi priložnostmi za izboljšave.

TPM IN 5S

Pregled opravljenih aktivnosti po skupini, ocena stanja, svetovanje pri implementaciji dogovorjenih ukrepov, dogovor glede nadaljnjih aktivnosti