Izjava o varnosti z oceno tveganja

Zakon varnosti in zdravju pri delu v 17. členu določa obveznost delodajalca, da pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu.

 

Vsak delodajalec mora pisno oceniti tveganja

Izjavo o varnosti mora izdelati in sprejeti v pisni obliki vsak delodajalec.

 

Z izjavo o varnosti delodajalec določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu (preprečevanje nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, dajanje navodil, ustrezna organiziranost in zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev v ta namen).

Dopolnjevati jo mora ob vsaki spremembi podatkov, na katerih je ocenjevanje temeljilo, ko obstoječi preventivni ukrepi niso zadostni oziroma ustrezni in ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja. Sestavni del izjave o varnosti je tudi ocena tveganja.

Delodajalec je v izjavi o varnosti dolžan določiti tudi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.

 

Za vas pripravimo celostno izjavo o varnosti in oceno tveganja.

Prav tako izvajamo redne revizije ocene tveganja.

 

  • Izjava o varnosti z oceno tveganja predstavlja osnovni dokument upravljanja na področju varnosti in zdravja pri delu, ter je osnova za vsa nadaljnja ukrepanja.
  • Izjavo o varnosti mora izdelati in sprejeti v pisni obliki vsak delodajalec.
  • Z izjavo o varnosti delodajalec določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu (preprečevanje nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, dajanje navodil, ustrezna organiziranost in zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev v ta namen).
  • Izjava se mora dopolnjevati ob vsaki spremembi podatkov, na katerih je ocenjevanje temeljilo, ko obstoječi preventivni ukrepi niso zadostni oziroma ustrezni in ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.
  • Sestavni del izjave o varnosti je tudi ocena tveganja.
  • Delodajalec je v izjavi o varnosti dolžan določiti tudi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.
  • V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.

Spletna aplikacija OiRA za izdelavo ocene tveganja.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s sodelovanjem socialnih partnerjev razvilo OiRA – spletno aplikacijo za izdelavo ocene tveganja. Interaktivno orodje je namenjeno ocenjevanju tveganja v posameznih gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem mikro in malim podjetjem.

Orodje OiRA je dinamično orodje, ki se lahko spreminja skladno s spremembo zakonodaje ali zaradi drugih okoliščin na področju varnosti in zdravja pri delu.

Orodje OiRA lahko uporabi vsakdo, ki želi oceniti tveganja, povezana z zdravjem in varnostjo, ki morda obstajajo v njegovem delovnem okolju.

Vendar pa je orodje OiRA oblikovano tako, da najbolj koristi manjšim podjetjem.

Orodje OiRA je oblikovano posebej tako, da jim je v pomoč pri ocenjevanju tveganj pri delu in pri pripravi dokumentirane ocene tveganja, ki vključuje načrt ukrepov, narejen po meri za potrebe podjetja.

Projekt je bil s strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu s sedežem v Bilbao-u predstavljen leta 2011. Republika Slovenija je k projektu pristopila s podpisom memoranduma leta 2012. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s tem prevzelo vlogo skrbnika projekta. V projekt so vključeni tudi socialni partnerji.

Izkušnje so pokazale, da je dobro narejena ocena tveganja bistvenega pomena za zdravo delovno okolje.

Ikona o varstvu pri delu

Preberite več o

Promocija varnosti in zdravja

Kaj moramo vedeti o pregledih delovne opreme?

Zakonsko obvezna usposabljanja

Ekipa naših strokovnjakov

Željka Kutija
Vodja sistema PZV

T: 02 / 84 53 843
M: 041 822 838
zeljka.kutija@kadring.si

Željka je strokovnjakinja na področju poklicnega zdravja in varnosti. Bogate izkušnje ima pri pripravi podlag za izdelavo ocene tveganja z izjavo o varnosti in programov promocije zdravja pri delu. V podjetjih uspešno rešuje problematiko obvladovanja bolniške odsotnosti, presentizma, absentizma, delovnih nezgod ipd. Usposobljena je za notranjo presojevalko skladno z zahtevami serije standardov OHSAS 18001, ISO 9001 in ISO 14001. Je aktivna promotorka zdravja pri delu. Prav tako je mentorica za invalide, kjer uspešno rešuje problematiko prilagajanja delovnega mesta in dela delavcu z omejitvami. V času podiplomskega študija se je specializirala na področju prepoznavanja in obvladovanja stresa na delovnem mestu.

Nejc Juhart
Svetovalec za PZV

T: 02 / 84 53 902
M: 041 918 953
nejc.juhart@kadring.si

Nejc deluje na področju varnosti in zdravja pri delu. Opravljen ima strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima tudi potrdilo za notranje presojevalce sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Rad ima svoje delo, predvsem veliko svoje energije vloži v sodelovanje z zaposlenimi na delovnih mestih.

Anže Sotlar
Svetovalec za PZV in VPP

T: 02 / 84 53 902
M: 031 333 987
anze.sotlar@kadring.si

Anže je novi sodelavec na področje varnosti in zdravja pri delu. Opravljen ima strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima tudi strokovni izpit iz področja varstva pred požarom in tečaj za pedagoško andragoška usposabljanja ter izpolnjuje vse pogoje kot zunanji strokovni delavec na področje VZD in VPP. V podjetje je prinesel bogate izkušnje na področju pregledov in preizkusov sredstev za delo in na področje varstva pred požarom. Rad ima svoje delo in svoje sodelavce. V prostem času se rad ukvarja z ekipnimi športi.