Ugotavljanje talentov

Kako prepoznati in razvijati top kader?

Profiliranje

 

Zaposlene lahko naučimo praktično vse: računalništva, tujih jezikov, dela v stroki ipd., nikoli pa ne bomo mogli spremeniti dveh stvari:

     • njihove osebnosti in
     • inteligence.

Zato je nesmiselno to, kar večina podjetij počne, ko išče nove kandidate: obešajo se na izkušnje, njihovo predhodno znanje, licence in potrdila. Le redki pa so tisti, ki preverijo posameznikovo osebnost (in to na sistematičen način s testiranjem) in njihovo inteligenco.

 

Certificirani strokovnjaki Kadringa vam z priznanimi metodami pomagajo ugotoviti  zmožnosti in potenciale zaposlenih ali bodočih talentov, ki jih boste želeli zaposliti.

Želite več informacij ali podrobnejšo ponudbo?

Ugotavljanje talentov zaposlenih je uporabno pri naslednjih aktivnostih:

 • Zaposlovanje zaposlenih,
 • priprava sistema nasledstev in določanje namestnikov,
 • odločanje o napredovanju,
 • prestrukturiranje kadrov v organizaciji,
 • povečevanje produktivnosti zaposlenih.

Pri zaposlenih moramo znati poiskati njihove talente in jih izkoristiti!

Success Insights: Analiza vedenjskega potenciala

Je izpopolnjen psihometrični inštrument, na katerem so bile narejene številne študije o veljavnosti in zanesljivosti (Wheaton College, University of Dundee), ki so ugotovile, da je test 95-odstotno zanesljiv.

Logika testa temelji na štirih vedenjskih tipih, ki se med sabo razlikujejo glede na dve razmejitvi: intro- in ekstrovertiranost ter orientacija k nalogam oziroma orientacija k ljudem.

Test nam daje vpogled v posameznikovo vedenje in kaže, na kakšen način se vedenje prilagaja zahtevam delovnega okolja. Analiza v besednem gradivu z grafičnimi prikazi nudi možnost spoznavanja lastnih močnih in šibkih plati ter na ta način usmerja posameznikov razvoj. Sistem omogoča tudi izdelavo timskih slik, iz katerih je možno razbrati strukturo in dinamiko delovanja delovnega tima.

Success Insights: Analiza vrednot in motivov Insights

Analiza prikaže vrednostno usmeritev, samopodobo in motivacijske vzgibe posameznika. Vrednote in motivi pojasnjujejo, zakaj se ljudje vedejo na določen način. Zaposlene vodijo naslednji tipi vrednot/motivov:

 • Teoretični: težnja po znanju,
 • ekonomski: podjetniški interes,
 • estetski: težnja po oblikovanju in harmoniji,
 • socialni: pripravljenost pomagati,
 • individualistični: težnja po moči in vplivu,
 • tradicionalni: težnja po urejenosti.

Analiza vodstvenih sposobnosti

Analiza meri posameznikove vodstvene sposobnosti, predvsem obvladovanje področja vodenja in razumevanje konceptov vodenja. Vprašalnik je razdeljen na deset temeljnih področij vodenja: motiviranje zaposlenih, postavljanje ciljev, kadrovanje, obravnavanje problematičnih zaposlenih, odnos do podrejenih, odnos do menedžmenta, upravljanje s časom, upravljanje sprememb, dajanje povratnih informacij in timsko delo.

Success Insights: Analiza čustvene inteligence (EQ)

Analiza meri čustveno inteligenco osebe, torej sposobnost zaznavanja, razumevanja in učinkovitega upoštevanja moči in smisla čustev za doseganje višjih ravni sodelovanja in produktivnosti. Zasnova poročila nudi vpogled v obe širši področji: znotrajosebno (intrapersonalno) in medosebno (interpersonalno) čustveno inteligenco. Poročilo meri pet dimenzij EQ: samozavedanje, samoobvladanje, motivacija, empatija in socialne veščine.