Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 

Ste tudi vi mnenja, da zna biti situacija, ko morate odpovedati pogodbo o zaposlitvi, zelo obremenjujoča?

 

Se je vaše podjetje znašlo v težavah in morate odpovedati pogodbo o zaposlitvi nekaterim zaposlenim? Kateri izmed vaših zaposlenih krši svoje obveznosti, pa ne veste, kako mu pravilno odpovedati pogodbo o zaposlitvi?

Strokovnjaki z veliko izkušnjami na tem področju vam bomo pomagali pri pripravi vse potrebne dokumentacije za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi skladno z veljavno zakonodajo. Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite, da vam pripravimo ponudbo.

Pogosta vprašanja in odgovori

Delavci pred upokojitvijo uživajo posebno varstvo pred odpovedjo. V 114. členu ZDR-1 je določeno, da delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Varstvo ne velja:

  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu,
  • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

Do leta 2018 se starost skladno z določbo 226. člena ZDR-1 postopoma dviguje. Posebno varstvo pred odpovedjo uživajo v letu 2014 delavci, ki so izpolnili starost 55 let, v nadaljnjih treh letih do uveljavitve starosti 58 let pa se starost za delavce zvišuje vsako leto za eno leto.

V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi). Najpogosteje se delodajalci v takšnem primeru odločijo za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

Pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga mora delodajalec skladno s 85. členom ZDR-1 najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v šestih mesecih od nastanka kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila, razen če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti drugače določeno, vendar ne dalj kot v dveh letih. Pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami in mu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči.

Pred podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga mora delodajalec torej delavcu vročiti opozorilo, ob ponovni kršitvi v času veljavnosti opozorila pa mu lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi, vendar mu mora pred tem praviloma omogočiti zagovor.

Delavki, ki je noseča, preneha veljati pogodba o zaposlitvi s potekom časa, za katerega je sklenjena. Varstvo zaradi starševstva je določeno le v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ne pa v drugih primerih prenehanja. V 115. členu ZDR-1 je določeno, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti ter delavki, ki doji otroka do enega leta starosti, in staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta. Delodajalec v tem času ne sme opraviti nobenega ravnanja, ki je sicer potrebno za odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma za zaposlitev novega delavca, delavcem pa v tem času tudi ne more prenehati delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca.