Zakonsko obvezna usposabljanja

Prav vsak zaposleni mora pred pričetkom dela opraviti osnovno usposabljanje iz področja varnosti in zdravja pri delu.

Preverite naša usposabljanja in nam pošljite povpraševanje.

Zakonsko obvezna usposabljanja, ki jih nudimo

Usposabljanje za varno in zdravo delo

Usposabljanje morajo opraviti vsi zaposleni!

Kdaj: Ponedeljek od  9:00 do 12:00

Kdo: Vsi zaposleni

Dolžina: 3 pedagoške ure

Kje: Izobraževalni center družbe Kadring, d. o. o., v Industrijski coni Impol (Partizanska 38, Slovenska Bistrica) oziroma po dogovoru.

Namen: 

Namenjeno je vsakemu, ki se na novo zaposli oziroma menja zaposlitev in vsem, ki delajo preko študentskega servisa. Cilj usposabljanja je usposobiti delavca za varno delo. Izobraževanje je zakonsko obvezno. Frekvenca usposabljanja je za zaposlenega določena v oceni tveganja.

Cilj usposabljanja je pridobiti usposobljene, zadovoljne delavce, ki bodo svoje znanje prenašali na sodelavce in ki bodo s svojim znanjem pripomogli k večji varnosti in zdravju pri delu.

Po 38. členu Zakona o varnosti in zdravju (Ur. list RS št. 43/11) mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu tudi z usposabljanjem delavcev za varno delo.

Usposabljanje za varno delo pripravlja in izvaja strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o pogojih o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. list RS št. 109/2011). Pri praktičnem usposabljanju in preverjanju znanja iz varnosti in zdravja pri delu sodelujejo tudi vodje del pri naročniku.

Vsebina: 

Osnovna znanja o varnosti in zdravju pri delu (spoznajo splošne pojme s področja VZD, kot so: pravna ureditev področja, organizacija opravljanja strokovnih nalog, obveznosti delodajalca in delojemalca, dolžnosti in pravice zaposlenih, kazenske odgovornosti, nadzor nad izvajanjem ukrepov VZD, …).

 • Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu
 • Zagotavljanje splošnih ukrepov za varno in zdravo delo

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM (VPP)

Kdaj: Po dogovoru

Kdo: Vsi zaposleni

Dolžina: 2 pedagoški uri

Kje: Izobraževalni center družbe Kadring, d. o. o., v Industrijski coni Impol (Partizanska 38, Slovenska Bistrica) oziroma po dogovoru.

Namen:

Cilj usposabljanja je pridobiti usposobljene, zadovoljne delavce, ki bodo svoje znanje prenašali na sodelavce in ki bodo s svojim znanjem pripomogli k večji požarni varnosti v objektu, kjer izvajajo dela.

Usposabljanje iz varstva pred požarom je določeno s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. list RS št. 32/11).

Vsebina:

TEORETIČNO USPOSABLJANJE:

 • NORMATIVNE, STROKOVNE IN DRUGE PODLAGE
 • OSNOVE GORENJA IN GAŠENJA
 • NEVARNOSTI ZA NASTANEK POŽARA
 • OPREMA, NAPRAVE IN SREDSTVA ZA VARSTVO PRED POŽAROM IN GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV, VGRAJENI SISTEMI AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
 • IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN AKTIVNIH UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM – splošno

KONKRETNI DEL

Vsi zaposleni:

 • Požarni red;
 • Dostopnost gasilske tehnične opreme, vzdrževanje, uporaba, ukrepanje po uporabi;
 • Zbirno mesto in njegova lokacija;
 • Obveščanje v primeru neuspešno pogašenega požara;
 • Faze požara in ukrepanje;
 • Požar elektroinštalacij;
 • Označevanje protipožarne opreme in naprav;
 • Namestitev gasilnikov;
 • Proces gorenja;
 • Evakuacija iz zadimljenega prostora;
 • Pogoji gorenja in gorenje samo;
 • Glavna elektro omara.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Praktični prikaz aktiviranja in gašenja začetnih požarov z ročnimi gasilniki in priročnimi gasilnimi sredstvi.

USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE

Kdaj: četrtek od 11.00 do 14.00 oziroma po dogovoru.

Kdo: Vsi zaposleni

Dolžina: 2 pedagoški uri

Kje: Izobraževalni center družbe Kadring, d. o. o., v Industrijski coni Impol (Partizanska 38, Slovenska Bistrica) oziroma po dogovoru.

Namen: Cilj usposabljanja je pridobiti usposobljene, zadovoljne delavce, ki bodo svoje znanje prenašali na sodelavce in ki bodo s svojim znanjem pripomogli k večji požarni varnosti v objektu, kjer izvajajo dela.

Usposabljanje iz varstva pred požarom je določeno s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. list RS št. 32/11).

Cilj usposabljanja je pridobiti usposobljene, zadovoljne delavce, ki bodo svoje znanje prenašali na sodelavce in ki bodo s svojim znanjem pripomogli k večji požarni varnosti v objektu, kjer izvajajo dela.

Usposabljanje iz varstva pred požarom je določeno s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. list RS št. 32/11).

Vsebina:

TEORETIČNO USPOSABLJANJE:

NORMATIVNE, STROKOVNE IN DRUGE PODLAGE

OSNOVE GORENJA IN GAŠENJA

Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz objekta v primeru požara, morajo poleg zahtev navedenih v programu osnovnega usposabljanja iz varstva pred požarom navedenih v točki A, poznati še:

  • Proizvodno skladiščni objekt, objekt, kjer je locirano začasno gradbišče,
  • Vrste požarov, ki lahko nastanejo v objektu:
  • Mehanizme gorenja s pirolizo (piroliza – termični razkroj)
  • Gorenje vnetljivih tekočin v bazenih, potek, posledice, zaščita in gašenje;
  • Eksplozije pri plinih: vrste, mehanizmi, kriteriji, posledice in zaščitni ukrepi;
  • Eksplozije pri tekočinah: vrste, mehanizmi, kriteriji, posledice in zaščitni ukrepi;
  • Eksplozije pri prahovih: vrste, mehanizmi, kriteriji, posledice in zaščitni ukrepi;
  • Kriterije, ki vplivajo na izbor vrste gasila v odvisnosti od vrste požara;
  • Elemente evakuacijskih poti;
  • Osnovne zahteve za evakuacijske poti;
  • Lokacijo in razmestitev gasilne tehnične opreme po objektu;
  • Zahteve za vrata na evakuacijskih poteh;
  • Ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje prenosa požara na sosednje prostore, po celotnem objektu in sosednje površine;
  • Ukrepe za preprečevanje širjenja požara po objektih;
  • Preventivne ukrepe varstva pred požarom, ki se nanašajo na lokacijo in postavitev gasilnikov
  • Usmerjanje obiskovalcev in zaposlenih na najkrajše in varne evakuacijske poti;
  • Odgovornosti v primeru intervencije gasilcev;
 • NEVARNOSTI ZA NASTANEK POŽARA
 • OPREMA, NAPRAVE IN SREDSTVA ZA VARSTVO PRED POŽAROM IN GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV
 • IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN AKTIVNIH UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM

KONKRETNI DEL:

Vsi zaposleni:

 • Seznanitev z veljavnim Požarnim redom za objekt;
 • Evakuacijske poti, prehodi, izhodi in zahteve v zvezi s tem;
 • Namestitev in razmestitev ročnih gasilnikov
 • Zbirno mesto v primeru požara;
 • Ukrepanje v primeru požara;
 • Aktiviranje gasilnikov za gašenje začetnih požarov;
 • Gašenje požarov;
 • Dostopi do protipožarne opreme in naprav;
 • Glavna elektro omara.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pregled lokacije in razmestitve gasilne tehnične opreme in naprav;
 • Pregled evakuacijskih poti;
 • Zagotavljanje sistema odpiranja vrat (glavni in pomožni vhodi/izhodi),
 • Pregled najkrajših evakuacijskih poti iz objekta iz posameznih delov objekta in zbirna varna mesta zunaj objekta,
 • Evidentiranje evakuirancev iz objekta na lokaciji zbirnega mesta, pridobivanje informacij o zaostalih osebah v objektu, nudenje potrebnih informacij vodji intervencije – predstavniku gasilske organizacije, ki ukrepa na objektu v primeru požara razvitega požara.

Usposabljanje za varno delo upravljavcev mostnih dvigal

Za vse zaposlene, ki pri delu upravljajo z mostnimi dvigali!

Kdaj: Po dogovoru

Kdo: Zaposleni, ki pri delu upravljajo z mostnimi dvigali

Dolžina:

Teoretično usposabljanje bo trajalo skupno: 2 pedagoški uri;

Trajanje usposabljanja se glede na predznanje ciljne skupine lahko ustrezno skrajša ali podaljša.

Praktično usposabljanje (priprava na izpit) bo trajalo skupno: 6 pedagoških ur oz. odvisno od dela in delavčeve predhodne usposobljenosti.

Praktično usposabljanje (obdobno preverjanje) bo trajalo skupno: do 30 minut oz. odvisno od dela in delavčeve predhodne usposobljenosti.

Kje: Izobraževalni center družbe Kadring, d. o. o., v Industrijski coni Impol (Partizanska 38, Slovenska Bistrica) oziroma po dogovoru

Potrebna predznanja: V kolikor ima zaposleni že opravljen izpit za upravljalca mostnega dvigala lahko, če opravi teoretično usposobljenost pristopi pred komisijo in opravlja praktično usposabljanje. V nasprotnem primeru se mora pripravljati na vožnjo z inštruktorjem.

Teoretično usposabljanje je enako neglede ali kandidat opravlja izpit za upravljalca mostnega dvigala ali obdobno preverjanje.

Inštruktor varne vožnje z mostnim dvigalom: Inštruktor mora biti imenovan s strani delodajalca (pogodba – inštruktor) in imeti mora izpit za upravljalca mostnega dvigala vsaj 5 let.

Namen: Delavec se bo usposobil za samostojno vodenje mostnega dvigala v skladu z zahtevami procesa in spoznal določila in predpise s področja varstva pri delu. V tečaj se lahko vključijo tisti kandidati, ki so stari najmanj 18 let in so zdravstveno sposobni.

Cilj usposabljanja je pridobiti usposobljene, zadovoljne delavce, ki bodo svoje znanje prenašali na sodelavce in ki bodo s svojim znanjem pripomogli k večji varnosti in zdravju pri delu.

Po 38. členu Zakona o varnosti in zdravju (Ur. list RS št. 43/11) mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu tudi z usposabljanjem delavcev za varno delo.

Usposabljanje za varno delo pripravlja in izvaja strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o pogojih o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. list RS št. 109/2011). Pri praktičnem usposabljanju in preverjanju znanja iz varnosti in zdravja pri delu sodelujejo tudi inštruktor varne vožnje z mostnim dvigalom.

Vsebina:

TEORETIČNI DEL

 1. SPLOŠNO O DVIŽNIH NAPARAVAH (30 minut)
 2. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Z DVIŽNIMI NAPRAVAMI (15 minut)
 3. PROMETNI PREDPISI ZA UPRAVLJALCE DVIŽNE NAPRAVE (15 minut)

Teoretični del preizkusa se preverja pisno s pisanjem testnih pol iz vseh zgoraj naštetih področij. Trajanje usposabljanja se glede na predznanje ciljne skupine lahko ustrezno skrajša ali podaljša.

Kandidat se pripravlja na praktično vožnjo ob prisotnosti inštruktorja. Odvoziti more vsaj 6 ur. V kolikor kandidat ali inštruktor ni prepričan v svoje znanje se vožnja sorazmerno podaljša glede na kandidatovo znanje. V kolikor podjetje nima svojih inštruktorjev lahko pod istimi pogoji opravlja praktično vožnjo z inštruktorjem, ki ga zagotovi izvajalec usposabljanja.

Po opravljenem teoretičnem preizkusu sledi praktična vožnja oz. prikaz varnega dela z dvižno napravo.

PROGRAM PRAKTIČNE VOŽNJE

 1. Demonstracija komand.
 2. Vožnja naprej – nazaj.
 3. Ostale komande dvižne naprave.
 4. Prikazovanje (seznanitev) vzdrževanja dvižne naprave.
 5. Dvig, spust.
 6. Vožnja dvižne naprave mimo raznih ovir, do katerih prihaja v praksi.
 7. Spretnostna vožnja in dviganje in spuščanje dvižne naprave.

USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO UPRAVLJAVCA DVIŽNE NAPRAVE

Za vse zaposlene, ki pri delu upravljajo z dvižnimi napravami!

Kdaj: Po dogovoru

Kdo: Vsi zaposleni, ki uporabljajo dvižne naprave, in sicer

 • AVTOMOBILSKIH HIDRAVLIČNIH PLOŠČADI [AHP];
 • SAMOHODNIH HIDRAVLIČNIH PLOŠČADI [SHP];
 • DVIŽNIH KOŠARAH [DK];
 • AVTODVIGALIH [HIAB].

Dolžina:

Teoretično usposabljanje bo trajalo skupno: 2 pedagoški uri;

Trajanje usposabljanja se glede na predznanje ciljne skupine lahko ustrezno skrajša ali podaljša.

Praktično usposabljanje (priprava na izpit) bo trajalo skupno: 6 pedagoških ur oz. odvisno od dela in delavčeve predhodne usposobljenosti.

Praktično usposabljanje (obdobno preverjanje) bo trajalo skupno: do 30 minut oz. odvisno od dela in delavčeve predhodne usposobljenosti.

Kje: Izobraževalni center družbe Kadring, d. o. o., v Industrijski coni Impol (Partizanska 38, Slovenska Bistrica) oziroma po dogovoru

Potrebna predznanja:

V kolikor ima zaposleni že opravljen izpit za upravljalca dvižne naprave lahko, če opravi teoretično usposobljenost pristopi pred komisijo in opravlja praktično usposabljanje. V nasprotnem primeru se mora pripravljati na vožnjo z inštruktorjem.

Inštruktor varne vožnje z dvižno napravo: Inštruktor mora imeti mora izpit za upravljalca dvižne naprave vsaj 5 let

Pogoj za opravljanje preizkusa je: izpit B kategorije, polnoletnost in zdravstvena sposobnost kandidata.

Namen: Cilj usposabljanja je pridobiti usposobljene, zadovoljne delavce, ki bodo svoje znanje prenašali na sodelavce in ki bodo s svojim znanjem pripomogli k večji varnosti in zdravju pri delu.

Po 38. členu Zakona o varnosti in zdravju (Ur. list RS št. 43/11) mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu tudi z usposabljanjem delavcev za varno delo.

Usposabljanje za varno delo pripravlja in izvaja strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o pogojih o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. list RS št. 109/2011). Pri praktičnem usposabljanju in preverjanju znanja iz varnosti in zdravja pri delu sodelujejo tudi inštruktor varne vožnje z dvižno napravo.

Vsebina:

TEORETIČNI DEL

 1. SPLOŠNO O DVIŽNIH NAPARAVAH (30 minut)
 2. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Z DVIŽNIMI NAPRAVAMI (15 minut)
 3. PROMETNI PREDPISI ZA UPRAVLJALCE DVIŽNE NAPRAVE (15 minut)

Teoretični del preizkusa se preverja pisno s pisanjem testnih pol iz vseh zgoraj naštetih področij. Trajanje usposabljanja se glede na predznanje ciljne skupine lahko ustrezno skrajša ali podaljša.

Kandidat se pripravlja na praktično vožnjo ob prisotnosti inštruktorja. Odvoziti more vsaj 6 ur. V kolikor kandidat ali inštruktor ni prepričan v svoje znanje se vožnja sorazmerno podaljša glede na kandidatovo znanje. V kolikor podjetje nima svojih inštruktorjev lahko pod istimi pogoji opravlja praktično vožnjo z inštruktorjem, ki ga zagotovi izvajalec usposabljanja.

Po opravljenem teoretičnem preizkusu sledi praktična vožnja oz. prikaz varnega dela z dvižno napravo.

PROGRAM PRAKTIČNE VOŽNJE

 1. Demonstracija komand.
 2. Vožnja naprej – nazaj.
 3. Ostale komande dvižne naprave.
 4. Prikazovanje (seznanitev) vzdrževanja dvižne naprave.
 5. Dvig, spust.
 6. Vožnja dvižne naprave mimo raznih ovir, do katerih prihaja v praksi.
 7. Spretnostna vožnja in dviganje in spuščanje dvižne naprave.

Usposabljanje za voznike viličarjev

Usposabljanje za zaposlene, ki pri svojem delu upravljajo z viličarjem

Kdaj: Po dogovoru

Kdo: Vsi delavci, ki uporabljajo viličar, in sicer

 • ELEKTRIČNI PALETNI VOZIČKI [EPV]
 • ČELNI VILIČAR [ČV]
 • BOČNI VILIČAR [BV]
 • REGALNI VILIČARJI [RV]

Dolžina:

 • Teoretično usposabljanje bo trajalo skupno: 2 pedagoški uri;

Trajanje usposabljanja se glede na predznanje ciljne skupine lahko ustrezno skrajša ali podaljša.

 • Praktično usposabljanje (priprava na izpit) bo trajalo skupno: 6 pedagoških ur oz. odvisno od dela in delavčeve predhodne usposobljenosti.
 • Praktično usposabljanje (obdobno preverjanje) bo trajalo skupno: do 30 minut oz. odvisno od dela in delavčeve predhodne usposobljenosti.

Kje: Izobraževalni center družbe Kadring, d. o. o., v Industrijski coni Impol (Partizanska 38, Slovenska Bistrica) oziroma po dogovoru.

Namen: Cilj usposabljanja je pridobiti usposobljene, zadovoljne delavce, ki bodo svoje znanje prenašali na sodelavce in ki bodo s svojim znanjem pripomogli k večji varnosti in zdravju pri delu.

Po 38. členu Zakona o varnosti in zdravju (Ur. list RS št. 43/11) mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu tudi z usposabljanjem delavcev za varno delo.

Usposabljanje za varno delo pripravlja in izvaja strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o pogojih o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. list RS št. 109/2011).

Pri praktičnem usposabljanju in preverjanju znanja iz varnosti in zdravja pri delu sodelujejo tudi inštruktor varne vožnje z viličarjem.

Teoretično usposabljanje je enako neglede ali kandidat opravlja izpit za viličarja ali obdobno preverjanje.

Vsebina:

 1. SPLOŠNO O VILIČARJIH
 1. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Z VILIČARJI
 1. PALETIZACIJA
 1. SPECIFIČNOST GLEDE POGONA
 1. PROMETNI PREDPISI ZA VOZNIKE VILIČARJEV
 1. VOŽNJA Z INŠTRUKTORJEM (6 ur)

Teoretični del preizkusa se preverja pisno s pisanjem testnih pol iz vseh zgoraj naštetih področij.

Kandidat se pripravlja na praktično vožnjo ob prisotnosti inštruktorja. Odvoziti more vsaj 6 ur. V kolikor kandidat ali inštruktor ni prepričan v svoje znanje se vožnja sorazmerno podaljša glede na kandidatovo znanje. V kolikor podjetje nima svojih inštruktorjev lahko pod istimi pogoji opravlja praktično vožnjo z inštruktorjem, ki ga zagotovi izvajalec usposabljanja.

Po opravljenem teoretičnem preizkusu sledi praktična vožnja oz. prikaz varnega dela z viličarjem.

PROGRAM PRAKTIČNE VOŽNJE

 1. Demonstracija komand.
 2. Vožnja naprej-nazaj.
 3. Obračanje vozila.
 4. Prikazovanje (seznanitev) vzdrževanja vozila.
 5. Dvig, spust, nagib vilic.
 6. Vsi manevri z obremenjenim viličarjem.
 7. Vožnja obremenjenega viličarja mimo raznih ovir, do katerih prihaja v praksi.
 8. Spretnostna vožnja in dviganje bremena.

Usposabljanje za varno delo z nevarnimi kemikalijami

Usposabljanje za delavce, ki pri svojem delu uporabljajo nevarne kemikalije

Kdaj: Po dogovoru

Kdo: Program je namenjen zaposlenim, ki pri svojem delu uporabljajo nevarne kemikalije.

Dolžina: 6 pedagoških ur

Kje: Izobraževalni center družbe Kadring, d. o. o., v Industrijski coni Impol (Partizanska 38, Slovenska Bistrica) oziroma po dogovoru

Namen: Seznaniti se s fizikalno-kemijskimi lastnostmi kemikalij, ki so prisotne na delovnem mestu, spoznati splošne zahteve za razvrščanje, označevanje in skladiščenje nevarnih kemikalij ter varnostnih znakov, seznaniti se z vsebino varnostnih listov, spoznati sistem nadzora, ki se uporablja za preprečevanje in zmanjševanje tveganj pri delu z nevarnimi kemikalijami, pridobiti znanja iz zdravstvenega varstva, varstva pred požarom s poudarkom na preventivnih ukrepih za preprečevanje nastanka požara, eksplozije in druge nesreče pri ravnanju z nevarnimi kemikalijami, znati uporabljati sredstva in opremo za gašenje začetih požarov.

Vsebina:

 1. PRAVNE OSNOVE IN ZAKONODAJA
 2. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI
 3. OSEBNA VAROVALNA OPREMA
 4. NAVODILA ZA VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

Teoretični preizkus znanja

Teoretični preizkus znanja se načeloma izvede po opravljenem predavanju in je v pisni obliki reševanja testa. Kandidat je uspešen, če pravilno odgovori na vsaj 70% vprašanj.

Praktično usposabljanje izvede delodajalec, oz. neposredno odgovoren vodja del. Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja kandidati prejmejo potrdilo s katerim izkazujejo usposobljenost za varno delo z nevarnimi kemikalijami. Veljavnost potrdila je 2 leti.

Usposabljanje za varno delo s plini

Usposabljanje za delavce, ki upravljajo naprave na zemeljski plin

Kdaj: Po dogovoru

Kdo: Program je namenjen zaposlenim, ki:

 • Pri svojem delu poslužujejo naprave na zemeljski plin;
 • Pri delu uporabljajo pline pod tlakom (kot npr.: acetilen, dušik, argon,…);
 • Vzdržujejo delovno opremo na zemeljski plin (kot npr.: plinske peči);
 • Skrbijo za skladišče, kjer se skladiščijo jeklenke s plini;
 • Nastavljajo, kontrolirajo, servisirajo in po potrebi menjujejo plinske gorilnike in druge komponente delovne opreme na zemeljski plin;
 • Upravljajo naprave na zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin.

Dolžina: 5 pedagoških ur (namenjeno obdobnim usposabljanjem)

Kje: Izobraževalni center družbe Kadring, d. o. o., v Industrijski coni Impol (Partizanska 38, Slovenska Bistrica) oziroma po dogovoru.

Namen: Seznaniti delavca glede splošne uporabe plina, fizikalno-kemijskih lastnosti zemeljskega plina (ZP), zgorevanja kot vira toplotne energije, ukrepov za varno uporabo ZP, zdravstvenega varstva, požarne preventive pri uporabi ZP in ukrepov pri požaru, skladiščenja in transporta ZP ipd.

Vsebina:

Usposabljanje sestoji iz teoretičnega dela, pogoj za končano usposabljanje je pisni preizkus znanja, ki ga kandidati izvedejo v obliki izpolnjevanja testnega vprašalnika.

 • Splošno o uporabi zemeljskega plina;
 • Sestava in standardizacija z vidika zamenljivosti;
 • Fizikalno-kemijske lastnosti;
 • Velikosti, merske enote, terminologija in definicija pojmov v plinski tehniki;
 • Poznavanje vsebine varnostnih listov ter podatkov, ki jih vsebujejo;
 • Tveganje za varnost delavcev;
 • Škodljivost plinov v zračni atmosferi;
 • Plinski porabniki;
 • Ukrepi za varno uporabo zemeljskega plina po področjih dejavnosti in uporabe in s tem zmanjšanje tveganj pri delu;
 • Požarna varnost in požar na plinskih napravah in v prostorih s plinsko instalacijo;
 • Nadzor, označevanje in opozarjanje;
 • Ravnanje in postopki v primeru nezgod pri delu;
 • Prva pomoč;
 • Preverjanje usposobljenosti kandidatov.

Teoretični preizkus znanja

Kandidati morajo obvladati vsebine opisane po posameznih predmetih do stopnje, da pri samostojnem delu montaže in vzdrževanja zagotovijo varnost obratovanja plinskih inštalacij in naprav.

Teoretični preizkus znanja se načeloma izvede po opravljenem predavanju in je v pisni obliki reševanja testa. Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja kandidati prejmejo potrdilo o opravljenem preizkusu usposobljenosti za varno in zdravo delo in varstvo pred požarom z zemeljskim plinom.

Usposabljanje za varno delo z zemeljskim plinom in drugimi tehnološkimi plini

Kdaj: Po dogovoru

Kdo: Zaposleni, ki pri svojem delu uporabljajo in se poslužujejo naprav z zemeljskim plinom in drugimi tehnološkimi plini

Dolžina: 8 andragoških ur

Kje: Izobraževalni center družbe Kadring, d. o. o., v Industrijski coni Impol (Partizanska 38, Slovenska Bistrica)

Vsebina:

 • Kako in zakaj nastane ionizirajoče sevanje
 • Viri ionizirajočega sevanja
 • Merjenje in nadzor ionizirajočega sevanja
 • Nevarnosti in škodljivi učinki pri delu s sevanjem
 • Zaščita pred ionizirajočim sevanjem

Usposabljanje po sistemu HACCP

Kdaj: Po dogovoru 

Kdo: Vsi zaposleni, ki delajo z živili

Dolžina: 4 pedagoške ure

Kje: Izobraževalni center družbe Kadring, d. o. o., v Industrijski coni Impol (Partizanska 38, Slovenska Bistrica) oziroma po dogovoru

Namen: Program je namenjen zaposlenim, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z izvajanjem zahtev in postopkov sistema HACCP.

Sistemi HACCP so koristen pripomoček, s katerimi nosilci živilske dejavnosti nadzorujejo dejavnike tveganja za varnost živil, z dejavniki tveganja in načeli HACCP pa morajo biti seznanjeni tudi njihovi zaposleni.

Namen programa je usposobiti odgovorne osebe za notranji nadzor, vodje delovnih procesov in zaposlene, ki delajo z živili ter jim s pomočjo poglobljenega in ciljno usmerjenega izobraževanja olajšati delo v različnih obratih.

Vsebina:

Obseg dela za pripravo dokumenta »HACCP študija«:

 • Priprava politike varnosti živil (kratka izjava vodstva o zagotavljanju varne in zdrave prehrane).
 • Opredelitev namena in obseg študije HACCP (kaj je namen študije in kaj študija obsega).
 • Definiranje dejavnosti, opis objekta, obratovalni čas (delovni in pomožni prostori, oprema za pripravo živil, okolica, kalibracija naprav).
 • Definiranje vseh vrst surovin, živil in jedi, s katerimi rokujejo; ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (izdelki, ki jih nudijo in pripravljajo; razdelitev po skupinah, npr. hladne jedi brez termične obdelave, tople jedi, toplotno obdelane jedi).
 • Za vsako definirano skupino jedi pripraviti seznam surovin, definirati vrsto jedi, definirati proizvodni proces, trajnost, način delitve, namembnost (katere jedi in živila sodijo pod vsako izmed definiranih skupin jedi; definiranje vseh naštetih kategorij).
 • Definiranje sledljivosti surovin (dobavnice, računi, registrirani obrati).
 • Priprava tlorisa objekta (celotnega objekta, kjer pripravljajo in strežejo živila).
 • Priprava diagrama procesa (posamezni koraki priprave posameznih skupin jedi, od sprejema do servisiranja in pomivanja- zaporedje vseh faz).
 • Priprava poti živil in surovin (poti, kjer surovine in živila »potujejo« znotraj procesa).
 • Definiranje čistih in nečistih postopkov in poti vseh surovin in živil. Vris čistih in nečistih poti na tloris (definiranje vseh čistih in nečistih poti v objektu in procesu in definiranje čistih in nečistih postopkov).
 • Analiza tveganja in prepoznavan je vseh možnih nevarnosti znotraj vsake posamezne skupine jedi in vsakega posameznega koraka priprave (korak priprave-vrsta živila-vrsta tveganja).
 • Določitev vrste in stopnje tveganja (biološko, kemijsko, fizikalno; za vsako prepoznano tveganje- veliko, srednje, malo).
 • Definiranje preventivnih ukrepov in kontrole (kako se ustreznost kontrolira in kako ukrepamo v primeru nepravilnosti- določanje popravnih postopkov).
 • Na vsakem koraku procesa določiti kritične kontrolne točke in kontrolne točke ter njihove mejne vrednosti (kaj so, kolikšne so mejne vrednosti, kako jih spremljamo).
 • Priprava obrazcev za vpisovanje vrednosti KKT in KT (merjenje temperatur, časa ipd., evidence čiščenja, označevanje živil, roki uporabe).
 • Vzpostavitev monitoringa za KKT (definiranje vrst monitoringa- kaj, kje, kako, kdaj, kdo).
 • Definiranje HACCP skupine in njihovih zadolžitev (vodja in ostali člani).
 • Priprava evidence zaposlenih v dejavnosti priprave živil, kratek opis del in nalog (vključiti vse osebe, ki so v stiku z živili).
 • Definiranje spremljajočih higienskih programov (čiščenje, izvajanje deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije in dekontaminacije, zdravstveno stanje zaposlenih in osebna higiena, osebna varovalna oprema, prevzem in skladiščenje živil, ravnanje z odpadki, načrt umika živil, kakovost vode).
 • Priprava spremljajočih obrazcev (izjave zaposlenih o zdravstvenem stanju, kontrolni list DDD, pogodba z odjemalcem odpadkov).
 • Definiranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in drugih oseb, vključenih v proces priprave in rokovanja z živili (izobraževanje vodij in odgovornih oseb; le-ti svojim podrejenim zaposlenim in osebam, preko študentske napotnice, predajo znanja in informacije; priprava podpisnih list in obrazec o seznanitvi).
 • Priprava seznama dobaviteljev in njihove dokumentacije (prevzemni pogoji, ustreznost, izjava o vzpostavljenem HACCP sistemu).
 • Definiranje in vzpostavitev verifikacije in validacije (kdo bo opravljal, kako pogosto, kaj se bo verificiralo).
 • Obvladovanje dokumentov (kdo je pooblaščen, kdo pripravlja, kdo posodablja, kje se arhivira, komu je dostopno).

Čas, ki ga vzame priprava dokumenta, je odvisen od dejavnosti, velikosti objekta, vrsto živil, števila zaposlenih in obsega dejavnosti. Vsaj en obisk na sedežu podjetja. Pričakuje se tudi komunikacijo z odgovornimi osebami ter dostop do to-zadevne interne dokumentacije.

Izvedba usposabljanja iz področja HACCP študija:

 • Usposabljanje v enkratnem terminu od 2 do 3 ure.
 • Število udeležencev.
 • Vsebina usposabljanja (kaj je HACCP, kdo ga mora uporabljati, kaj nam določa, kratka zgodovina sistema HACCP, zakonske podlage, namen smernic in njihova uporaba, politika varnih živil, higienski, tehnični in operativni pogoji, načela in koraki sistema HACCP, praktični primeri).
 • Priprava gradiva za udeležence.
 • Podpisna lista in izdaja potrdil o udeležbi.
 • Prilagoditev vsebin glede na dejavnost.

Čas, ki ga vzame priprava usposabljanja, je odvisen od vrste dejavnosti, števila udeležencev in obsega dejavnosti.

Brezplačen program za uporabo načel HACCP sistema

Kdaj: Po dogovoru 

Kdo: Odrasli, starejši od 45 let z izobrazbo, ki je nižja od ISCED 5 in se pri svojem delu srečujejo z izvajanjem zahtev in postopkov sistema HACCP, kar pomeni da so zaposleni v obratih in podjetih, kjer vsakodnevno prihajajo v stik z živili ter tistim odraslim, trenutno brezposelnim, ki imajo možnost, da se v tovrstnih obratih ali podjetjih v prihodnje zaposlijo.

Dolžina: 40 pedagoških ur

Kje: Izobraževalni center družbe Kadring, d. o. o., v Industrijski coni Impol (Partizanska 38, Slovenska Bistrica) oziroma po dogovoru

Namen:

Program je namenjen zaposlenim, starejšim od 45 let, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z izvajanjem zahtev in postopkov sistema HACCP.

Sistemi HACCP so koristen pripomoček, s katerimi nosilci živilske dejavnosti nadzorujejo dejavnike tveganja za varnost živil, z dejavniki tveganja in načeli HACCP pa morajo biti seznanjeni tudi njihovi zaposleni.

Namen programa je usposobiti odgovorne osebe za notranji nadzor, vodje delovnih procesov in zaposlene, ki delajo z živili ter jim s pomočjo poglobljenega in ciljno usmerjenega izobraževanja olajšati delo v različnih obratih.

Namen izvajanja programa usposabljanja za uporabo načel HACCP sistema je dvigniti vedenje in usposobljenost zaposlenih, da bodo v svoje delo neprenehoma z visoko stopnjo zavedanja vključevali načela HACCP sistema ter dobro poznali zakonodajo, da do tovrstnih kršitev ne bi prihajalo pogosto.

Vsebina:

 • Področje in zakonska osnova;
 • Namen smernic in njihova uporaba;
 • Odgovornost nosilca živilske dejavnosti za varnost živil ter politika varnih živil;
 • Splošni higienski in tehnični pogoji v živilskih obartih;
 • Operativni higienski in tehnični pogoji v živilskih obratih;
 • Analiza dejavnikov tveganj;
 • Določanje kritičnih kontrolnih točk;
 • Kritične mejne vrednosti na kritičnih kontrolnih točkah;
 • Monitoring (postopki spremljanja na kritičnih kontrolnih točkah);
 • Korektivni ukrepi;
 • Postopki preverjanja delovanja HACCP sistema;
 • Vodenje dokumentacije in evidence;

20 % vsebin programa se lahko prilagaja glede na ciljno skupine in potrebe udeležencev, ki se vključijo v program.

 

Usposabljanje za  varno delo za voznika težke gradbene mehanizacije (TGM)

Kdaj: Po dogovoru 

Kdo: Vsi delavci, ki uporabljajo težko gradbeno mehanizacijo, in sicer

 • BAGER;
 • ROVOKOPAČ;
 • BULDOŽER;
 • VALJAR;
 • NAKLADALEC.

Dolžina:

Teoretično usposabljanje bo trajalo skupno: 2 pedagoški uri;

Trajanje usposabljanja se glede na predznanje ciljne skupine lahko ustrezno skrajša ali podaljša.

Praktično usposabljanje (priprava na izpit) bo trajalo skupno: 6 pedagoških ur ur oz. odvisno od dela in delavčeve predhodne usposobljenosti.

Praktično usposabljanje (obdobno preverjanje) bo trajalo skupno: do 30 minut oz. odvisno od dela in delavčeve predhodne usposobljenosti.

Inštruktor varne vožnje z težko gradbeno mehanizacijo: Inštruktor mora biti imenovan s strani delodajalca (pogodba – inštruktor) in imeti mora izpit za upravljalca TGM vsaj 5 let.

Kje: Izobraževalni center družbe Kadring, d. o. o., v Industrijski coni Impol (Partizanska 38, Slovenska Bistrica) oziroma po dogovoru

Namen: Cilj usposabljanja je pridobiti usposobljene, zadovoljne delavce, ki bodo svoje znanje prenašali na sodelavce in ki bodo s svojim znanjem pripomogli k večji varnosti in zdravju pri delu.

Po 38. členu Zakona o varnosti in zdravju (Ur. list RS št. 43/11) mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu tudi z usposabljanjem delavcev za varno delo.

Usposabljanje za varno delo pripravlja in izvaja strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o pogojih o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. list RS št. 109/2011). Pri praktičnem usposabljanju in preverjanju znanja iz varnosti in zdravja pri delu sodelujejo tudi inštruktor varne vožnje z težko gradbeno mehanizacijo.

Vsebina:

 1. SPLOŠNO O TEŽKI GRADBENI MEHANIZACIJI (TGM)
 2. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Z TGM
 3. DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA TGM
 4. PROMETNI PREDPISI ZA UPRAVLJAVCE TGM
 5. VOŽNJA Z INŠTRUKTORJEM (6 ur)

Teoretični del preizkusa se preverja pisno s pisanjem testnih pol iz vseh zgoraj naštetih področij.

Kandidat se pripravlja na praktično vožnjo ob prisotnosti inštruktorja. Odvoziti more vsaj 6 ur. V kolikor kandidat ali inštruktor ni prepričan v svoje znanje se vožnja sorazmerno podaljša glede na kandidatovo znanje. V kolikor podjetje nima svojih inštruktorjev lahko pod istimi pogoji opravlja praktično vožnjo z inštruktorjem, ki ga zagotovi izvajalec usposabljanja.

Po opravljenem teoretičnem preizkusu sledi praktična vožnja oz. prikaz varnega dela z težko gradbeno mehanizacijo.

PROGRAM PRAKTIČNE VOŽNJE

 1. Demonstracija komand.
 2. Vožnja naprej-nazaj.
 3. Obračanje vozila.
 4. Prikazovanje (seznanitev) vzdrževanja vozila.
 5. Dvig, spust, nagib žlice.
 6. Vsi manevri z obremenjenim TGM.
 7. Vožnja TGM mimo raznih ovir, do katerih prihaja v praksi.
 8. Spretnostna vožnja in dviganje bremena.

Usposabljanje za varno delo z motorno žago

Kdaj: Po dogovoru 

Kdo: Vsi, ki pri delu uporabljajo motorno žago.

Dolžina

Teoretično usposabljanje bo trajalo skupno: 2 pedagoški uri;

Trajanje usposabljanja se glede na predznanje ciljne skupine lahko ustrezno skrajša ali podaljša.

Praktično usposabljanje (priprava na izpit) bo trajalo skupno: 6 pedagoških ur oz. odvisno od dela in delavčeve predhodne usposobljenosti.

Praktično usposabljanje (obdobno preverjanje) bo trajalo skupno: do 30 minut oz. odvisno od dela in delavčeve predhodne usposobljenosti.

Kje: Na lokaciji naročnika

Namen

Cilj usposabljanja je pridobiti usposobljene, zadovoljne delavce, ki bodo svoje znanje prenašali na sodelavce in ki bodo s svojim znanjem pripomogli k večji varnosti in zdravju pri delu.

Po 38. členu Zakona o varnosti in zdravju (Ur. list RS št. 43/11) mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu tudi z usposabljanjem delavcev za varno delo.

Usposabljanje za varno delo pripravlja in izvaja strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o pogojih o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. list RS št. 109/2011). Pri praktičnem usposabljanju in preverjanju znanja iz varnosti in zdravja pri delu sodelujejo tudi inštruktor varnega dela z motorno žago.

Vsebina:

 • SPLOŠNO O DELU Z MOTORNO ŽAGO,
 • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Z MOTORNO ŽAGO,
 • DELO Z INŠTRUKTORJEM.

PROGRAM PRAKTIČNEGA PREVERJANJA

 1. Prikaz motorne žage.
 2. Prikaz varnostnih komponent motorne žage
 3. Pravilna uporaba osebne varovalne oprema.
 4. Prikazovanje (seznanitev) vzdrževanja motorne žage.
 5. Brušenje verige.
 6. Razni pripomočki pri delu z motorno žago.

Zakaj izbrati nas?

 Vaši zaposleni bodo strokovno usposobljeni
 Prihranek vašega časa
 

 Prihranek vašega denarja

 

 Skladni boste z zakonodajo

 

Vaši zaposleni na usposabljanju pridobijo teoretična in praktična znanja, ki jih potem uporabljajo na delovnem mestu. Vsebino usposabljanja uskladimo z vašimi potrebami in pripravimo program po meri vašega podjetja.

Prav vsak zaposleni mora pred pričetkom dela opraviti osnovno usposabljanje iz področja varnosti in zdravja pri delu. Glede na vrsto dela mora zaposleni opraviti tudi nekatera druga usposabljanja.

Ali ste vedeli, da je delodajalec delavcem, ki delajo na delovnih mestih z večjimi nevarnostmi za poškodbe in poklicne bolezni, dolžan zagotavljati preizkuse usposobljenosti v obdobjih, ki niso daljši od dveh let. V kolikor delodajalec ne preverja usposobljenosti zaposlenih na delovnem mestu, se ga lahko kaznuje z globo od 2.000 do 40.000 €?

Strokovno usposobljeni zaposleni svoje delo lahko opravljajo skladno s postopki varnega dela. Vi si prihranite skrbi in morebitne stroške delovnih nezgod, poškodb opreme in nenazadnje globe inšpektorja!

Vaši zaposleni na usposabljanju pridobijo teoretična in praktična znanja, ki jih potem uporabljajo na delovnem mestu. Vsebino usposabljanja uskladimo z vašimi potrebami in pripravimo program po meri vašega podjetja.

Preverjanje praktične usposobljenosti na delovnem mestu

Usposabljanje delavcev za varno delo je za delodajalca dolžnost, s katero zagotavlja delavcem varnost in zdravje pri delu ter s katero se znižuje nivo tveganja za nezgode pri delu na najnižjo možno raven.

Vsak delavec mora biti pri delodajalcu »prvič« teoretično in praktično usposobljen za varno delo ob sklenitvi delovnega razmerja, ob uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo, ob premestitvah na drugo delovno mesto ter podobno. Delodajalec je dolžan delavcem, ki delajo na delovnih mestih z večjimi nevarnostmi za poškodbe in poklicne bolezni, zagotavljati preizkuse usposobljenosti v obdobjih, ki niso daljši od dveh let.

V kolikor delodajalec ne preverja usposobljenosti zaposlenih na delovnem mestu, se ga lahko kaznuje z globo od 2.000 do 40.000 €.

Inšpektorat RS za delo zabeleži na letni ravni več kot 20.000 kršitev s področja varnosti in zdravja pri delu, od tega se jih skoraj 1.000 nanaša na obdobne preizkuse praktične usposobljenosti.

Ugotovitve kažejo, da so praktična usposabljanja oziroma uvajanja v delo preveč splošna, njihovo neizvajanje pa je velikokrat eden glavnih razlogov za nezgode pri delu. Ob nezgodi se pri ogledu kraja dogodka v veliko primerih ugotovi, da se je poškodovani delavec dela lotil na neprimeren oziroma na neustrezen način, večkrat tudi v nasprotju z navodili. Prav tako se premalo pozornosti in časa namenjenega usposabljanju mladih delavcev, študentov in dijakov, ki se prvič soočajo s tveganji in nevarnostmi pri delodajalcih, običajno pa ta tveganja in nevarnosti niso zanemarljivi.

Delodajalec lahko skladno z 28. členom ZVZD-1 imenuje več strokovnih delavcev (ločeno tudi za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti delavcev za varno delo).

Delovodje oz. neposredno nadrejene osebe lahko izvajajo preverjanje usposobljenosti, vendar morajo v tem primeru izpolniti pogoje (strokovni izpiti – osnovni), da lahko izvajajo ta strokovna dela po ZVZD-1.

Nadrejeni delavci ne morejo biti kar tako imenovani ter izvajati preverjanja usposabljanja brez strokovnega delavca s strokovnim izpitom po zahtevah ZVZD-1.