Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

Kdaj mora delodajalec usposabljati delavce?

Ob sklenitvi delovnega razmerja mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela. Prav tako mu mora ustrezno izobraževanje nuditi ob razporeditvi na drugo delovno mesto, uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Preberite več

Največ kršitev je s področja ocene tveganja

Z zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS št. 43/2011) se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in tudi delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom. Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja inšpekcija dela.

Preberite več

Zdravju prijazna pisarna

Zaradi narave dela, se v pisarnah pojavlja vedno manj dinamičnega dela. Delo se opravlja ob statičnih obremenitvah velikih mišičnih skupin, ki zadržujejo organizem v sedečem položaju, dinamično pa se aktivirajo le manjše mišične skupine, zlasti prsti rok, dlani ter podlahti.

Preberite več

Kako pripravimo program promocije zdravja na delovnem mestu?

Za uspeh promocije zdravja na delovnem mestu so ključna skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe.  Zaposlenim vpetost v promocijo zdravja omogoča, da svoje potrebe in nazore vključujejo v proces izboljševanja organizacije dela in delovnega mesta. Rezultati promocije pa so vidni v zmanjšanem absentizmu ter večji motiviranosti in produktivnosti zaposlenih.

Preberite več

Prva pomoč na delovnem mestu

Delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu sprejeti potrebne ukrepe z določitvijo števila delavcev, usposobljenih za izvajanje prve pomoči, in zagotovitvijo potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč.

Preberite več

Delo od doma

Opravljanje dela na domu kot posebno obliko opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)[1]od 68. do 72. člena.

Preberite več