Delovna oprema in obveznosti delodajalca

Naloga delodajalca je, da v delovnem okolju zagotavlja brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja uporabnika delovne opreme, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja.

V skladu z izjavo o varnosti je potrebno preprečiti ali omejiti predvidene nevarnosti in škodljivosti, katere lahko nastanejo pri uporabi delovne opreme in hkrati predvideti tudi ukrepe v izrednih okoliščinah.

Delodajalec mora pridobiti in hraniti tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno, da delovna oprema ustreza predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam. Če varnosti in zdravja pri delu v nevarnem območju ni mogoče zagotoviti s konstrukcijskimi rešitvami, ga mora delodajalec zagotoviti z drugimi tehničnimi rešitvami (z varnostnimi napravami, varovali ipd.), pri katerih ni potrebno, da se delavec med uporabo delovne opreme nahaja neposredno v nevarnem območju.

V kolikor se je potrebno zaradi delovnega postopka z roko ali deli telesa približati nevarnemu območju ali držati obdelovani proizvod ali ga postavljati v nevarno območje ali jemati iz njega, mora delodajalec zagotoviti uporabo delovne opreme (pomožno ročno orodje ali mehanične naprave) za prijemanje oz. vlaganje, obračanje, vodenje, metanje, jemanje, ipd. Če se uporablja pomožno ročno orodje, mora delodajalec zagotoviti način dela, ki ne ogroža varnosti in zdravja pri delu.

Če ni mogoče v celoti zagotoviti uporabe delovne opreme brez nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare delavcev, mora delodajalec izvesti vse potrebne ukrepe, da se nevarnost zniža na najmanjšo možno mero.
Delodajalec mora zagotoviti, da je delovna oprema vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca delovne opreme. Po namestitvi in pred prvim zagonom, ali po premestitvi na drugo delovno mesto, jo mora pregledati pristojna oseba, ki izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.

Delodajalec mora zagotoviti nadzor nad delovno opremo, katere uporaba je lahko nevarna ali škodljiva za delavce:

  • Z rednimi kontrolnimi pregledi in, kjer je potrebno, s preizkusi, ki jih opravijo pristojne osebe v skladu s predpisi
  • S posebnimi pregledi, ki jih opravijo pristojne osebe, če pride do izjemnih okoliščin, ki lahko ogrozijo varnost delovanja delovne opreme (npr. sprememba načina dela, poškodba opreme pri delu, nevarni pojav ali daljše obdobje nedelovanja).

Delodajalec mora v zvezi z uporabo delovne opreme izvajati tudi ukrepe, s katerimi zagotovi da:

  • Delovno opremo uporabljajo samo delavci, ki so za njeno uporabo usposobljeni
  • Popravila, spremembe, ki ne spreminjajo funkcionalnih lastnosti delovne opreme, vzdrževanje ali servisiranje izvajajo posebej za to delo določeni in usposobljeni delavci.
Nejc Juhart
Svetovalec za poklicno zdravje in varnost