Menu

Požarna varnost

Požarna varnost in varnost pri delu postajata dva izmed temeljnih elementov kakovosti v proizvodnem procesu. Varstvo pred požarom obravnava Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/2007 s sprem.) in njegovi podzakonski predpisi.

Po določilih zakona morajo biti vsi zaposleni usposobljeni za varstvo pred požarom, za kar je zadolžen delodajalec.

Delodajalec mora:

  • zagotoviti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ter da je seznanjen s požarnim redom,
  • določiti zaposlene, ki se usposobijo za gašenje, da lahko opravljajo požarno stražo pri delih, kjer lahko opravljajo požarno stražo za gašenje usposobljene osebe,
  • določiti število, vrste in način usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
  • poskrbeti za praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije.

Požarni redi, požarni in evakuacijski načrti

Požarni red morajo izdelati vsi lastniki ali uporabniki poslovnih, industrijskih ali stanovanjskih objektov. V požarnem redu je zajeta celotna organizacija in ukrepi varstva pred požari ter navodilo za ravnanje v primeru požara. Požarni načrti se izdelajo za vse objekte s srednjo požarno ogroženostjo in višjo, načrti evakuacije pa za nastanitvene objekte in objekte,v katerih se lahko zbere več kot 100 ljudi.

Po določilih ZVP morajo biti vsi zaposleni usposobljeni za varstvo pred požarom, za kar je zadolžen delodajalec. Poskrbeti mora predvsem za:

  • zmanjšanje možnosti nastanka požara,
  • pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru,
  • varen umik ljudi, živali in premoženja,
  • omejevanje širjenja ognja in dima ob požaru,
  • učinkovito in varno gašenje požara in reševanje v in iz objekta,
  • zagotovitve prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila.

Delodajalec mora zagotavljati naštete predpostavke z rednimi pregledi in meritvami strelovodnih naprav na objektih in njihovim vzdrževanjem. Vse naprave, vgrajene v objekt, morajo biti požarno varne in urejene (npr. električne, plinske, ogrevalne, klimatske naprave in podobno). Delovne prostore je treba redno čistiti in skrbeti, da ne pride do nepotrebnega kopičenja vnetljivega materiala (tudi zalog papirja) ter da so gasilni aparati dostopni in niso založeni.

Globa za neizvajanje Zakona o varstvu pred požarom je od 1.300 do 20.000 €.

Se bojite obiska inšpektorja s področja varnosti in zdravja pri delu?

Z našim sodelovanjem boste mirno spali, vaši zaposleni pa bodo varni in zadovoljni na svojem delovnem mestu!