Menu

Novosti zakona o urejanju trga dela

V Uradnem listu RS št. 55/2017 je bila objavljena novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D). Spremembe se pričnejo uporabljati z 21. januarjem 2018.

SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE

Prejemnike denarnega nadomestila z nedokončano ali končano osnovno šolo, nižjo poklicno izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo se spodbuja, da čim prej najdejo zaposlitev, saj v primeru sklenitve delovnega razmerja s polnim delovnim časom prejmejo spodbudo za zaposlovanje v višini 20 % od zadnjega izplačanega neto denarnega nadomestila za obdobje, za katero jim je bila priznana ta pravica z dokončno odločbo. Spodbuda se izplačuje največ 12 mesecev po pričetku delovnega razmerja, izplačuje pa se mesečno za pretekli mesec. Upravičenost do spodbude preneha s prenehanjem delovnega razmerja, do nje pa niso upravičeni udeleženci javnih del.

ZNIŽANJE VIŠINE DENARNEGA NADOMESTILA

Delavec, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti pa mu delodajalec ni ponudil sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, se mora vpisati v evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu RS za zaposlovanje zaradi pridobitve informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve in povečanju zaposlitvenih možnosti najkasneje v roku 3 delovnih dni po vročeni odpovedi. V nasprotnem primeru se takšni osebi prve 3 mesece prijave v evidenco brezposelnih oseb zniža višina denarnega nadomestila na 60 % od osnove.

Če delodajalec delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni poučil o obveznosti prijave v evidenco brezposelnih oseb, se znižanje denarnega nadomestila ne izvede.

ZNIŽANJE DENARNEGA NADOMESTILA

Denarno nadomestilo se lahko brezposelni osebni trajno zniža za 30 % zadnjega izplačanega zneska tudi v naslednjih primerih kršitve obveznosti brezposelne osebe:

 1. Odklonitev vključitve v program aktivne politike zaposlovanje (APZ) ali kršitve obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program APZ,
 2. odklonitev ustrezne ali primerne zaposlitve,
 3. če si pri razgovoru za zaposlitev ne prizadeva za pridobitev zaposlitve ali
 4. če ni aktivni iskalec zaposlitve.
 • Po novem se mora delavec, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi, v evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu za zaposlovanje vpisati najkasneje v roku 3 delovnih dni po vročeni odpovedi!
  Po novem se mora delavec, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi, v evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu za zaposlovanje vpisati najkasneje v roku 3 delovnih dni po vročeni odpovedi!

POVRAČILO STROŠKOV DELODAJALCU ZA ČAS DELAVČEVE ODSOTNOSTI Z DELA

Delodajalec, ki delavcu, prijavljenemu v evidenco iskalcev zaposlitve,  omogoči odsotnost z dela zaradi vključevanja v ukrepe Zavoda RS za zaposlovanje, dobi povrnjen znesek nadomestila delavčeve plače za čas odsotnosti z dela v višini 70 % delavčeve povprečne mesečne plače  zadnjih 3 mesecev. Izplačilo delodajalcu se izvrši na podlagi odločbe, ki jo izda Zavod RS za zaposlovanje po uradni dolžnosti (skupaj z odločbo, s katero se prizna delavcu pravica do denarnega nadomestila).

RAZLOGI ZA PRENEHANJE VODENJA V EVIDENCI BREZPOSELNIH OSEB

Zavod RS za zaposlovanje preneha voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb zaradi kršitve katerekoli izmed navedenih obveznosti:

 • odklonitev vključitve v program APZ ali kršitve obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program APZ,
 • odklonitev ustrezne ali primerne zaposlitve,
 • če si pri razgovoru za zaposlitev ne prizadeva za pridobitev zaposlitve ali
 • če posreduje neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa brezposelne osebe ali statusa osebe, vključene v program APZ.