Ukrepi za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

»Zakon vključuje pomoč pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so bile registrirane najpozneje do 1. decembra 2021. Pogoj je, da upravičen subjekt ocenjuje, da mu bodo narasli stroški energije v letu 2022 glede na 2021 za vsaj 40 %.

Vsota pomoči namenjene blažitvi posledic dviga cen energentov, ne bo smela presegati nastale škode zaradi dviga cen energentov. Škoda, ki je upravičencem nastala kot posledica dviga cen energentov, se dokazuje kot škoda, ki nastane zaradi povečanja stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021. Višina pomoči se določi glede na dejansko velikost čistih prihodkov od prodaje v letu 2019 in glede na delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih v letu 2019, in sicer za vse subjekte, ki ločeno poročajo postavko stroški energije (AOP 132 oziroma konto 402 pri fizičnih osebah). Zakon določa tudi, da višina pomoči ne sme presegati 60 odstotkov nastale škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov in hkrati ne more presegati zneskov v eurih iz tabele:

Izplačilo pomoči za gospodarstvo bo upravičenec opravil preko informacijskega sistema eDavki, kjer bo predloži izjavo, s katero bo izjavil, da je upravičenec. Izjavo bo predložil na osnovi dejanskih podatkov in ocene zvišanja stroškov energije do 15. aprila 2022, FURS pa bo pomoč izplačal do 5. maja 2022.

Izračun višine pomoči je vezan na pavšalne razrede oziroma na delež nastale škode. Pomoč se izračuna glede na različne razrede prihodkov od prodaje in glede na delež stroškov energije v poslovnih odhodkih za leto 2019. Tako lahko pomoč znaša od 30 EUR od 2 mio EUR na upravičenca (glede na njegove prihodke od prodaje in deleža stroškov energije v poslovnih odhodkih iz leta 2019). Upravičenec lahko hkrati prejme največ 60 % škode, ki jo je utrpel (to je povečanje stroškov energije v 2022 glede na 2021). Poslovni subjekti, ki bodo v letu 2023 ugotovili, da so imeli morebiti manj škode, bodo vračali del pavšala (če bo pavšal predstavljal več kot 60 % škode in jim bodo stroški energije v 2022 glede na 2021 porasli za več kot 40 %) ali celoten pavšal (če bodo njihovi stroški energije v 2022 dejansko porasli za manj kot 40 % glede na leto 2021). FURS izplača pomoč v enkratnem znesku do 5. maja 2022. Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zahteval previsok znesek, bo o tem obvesti FURS do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (ali iz dejavnosti) za leto 2022, ki bo o tem izdal odločbo, na podlagi katere bo moral upravičenec prejeti znesek pomoči vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe.

Med ukrepi na davčnem področju izpostavljamo podaljšanje rokov za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 30. aprila 2022 za leto 2021.  Enako velja za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (do 30. aprila 2022).«

Metka Lešnik
Pravna svetovalka