6 najpogostejših vprašanj o varnosti in zdravju pri delu

Varnost in zdravje pri delu ni le obveznost podjetja, temveč tudi njegova konkurenčna prednost, če je pristop podjetja k varnosti in zdravju pri delu ustrezen.

Vsak delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1, zagotavljati delavcem  varno delovno okolje. Pripraviti mora oceno tveganja, ki mora biti ustrezno dokumentirana v izjavi o varnosti. Delodajalec mora delavca za varno opravljanje dela usposobiti ob sklenitvi delovnega razmerja. Opravljeno usposabljanje o varstvu pri delu pa potrebujejo tudi dijaki in študenti. Poskrbite, da bodo zaposleni ustrezno usposobljeni za varno delo.

Kaj je varstvo pri delu?

Organizacija je odgovorna za zdravje in varnost delavcev in drugih oseb pri delu, na katere lahko vplivajo njene aktivnosti. Ta odgovornost vključuje spodbujanje in varovanje njihovega fizičnega in duševnega zdravja. Organizacija mora zagotavljati varno delovno okolje.

Varno delovno okolje temelji na spodbujanju kulture varnosti in zdravja pri delu ter je naravnano v preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom. Področje varnosti in zdravja pri delu dopolnjujejo programi promocije telesnega in duševnega zdravja pri delu, ki pripomorejo k dobremu počutju delavcev.

Ali je varstvo pri delu obvezno?

V  skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

 

Kako poteka izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu?

Usposabljanje zaposlenih za varno opravljanje dela je ključnega pomena. Pomembno je, da se  pri zaposlenih vzgaja zavest o varnem in zdravem načinu opravljanja dela ter postavljanju varnosti pred vse druge delovne prioritete. Zaposleni se morajo počutiti odgovorne za izvajanje ukrepov varnega in zdravega dela. S kakovostnimi usposabljanji pri zaposlenih dvignemo raven zavedanja, da so za lastno varnost v prvi vrsti odgovorni sami. Vsi v podjetju morajo skrbeti za varnost vseh.

Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi dopolnjevati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Kdaj potrebujemo usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu?

 • Ob sklenitvi delovnega razmerja.
 • Ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto.
 • Ob uvedbi novih tehnologij.
 • Ob uvedbi novih delovnih sredstev.
 • Ob spremembi vseh drugih dejavnikov, ki lahko povzročijo spremembo za varnost pri delu.

Kako poteka usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu?

Za vsakega zaposlenega se posebej opredelijo zakonska usposabljanja, ki so zahtevana za delo, ki ga opravlja.

Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše.

Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let.

Usposabljanje poteka v treh korakih:

 1. korak: po programu delodajalca se zaposlenega teoretično seznani z zahtevami za varno delo in požarno varnost za posamezno delovno mesto.
 2. korak: po programu delodajalca se zaposlenega praktično, to je na delovnem mestu, usposobi za varno opravljanje dela.
 3. korak: po zaključenem usposabljanju (teoretičnem in praktičnem) se izvede preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo na delovnem mestu.

 

Kako dolgo velja opravljeno usposabljanje s področja varstva pri delu?

Rok za občasne preizkuse ne sme biti daljši od dveh let za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše.

Kakšna je kazen za neustrezno varnost in zdravje pri delo in za neizpolnjevanje zahtev ZVZD – 1?

V  skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 je lahko kaznovan zaradi neizpolnjevanja zahtev ZVZD-1:

 • Delodajalec z globo od 2.000 do 40.000 evrov,
 • odgovorna oseba delodajalca z globo od 500 do 4.000 evrov ali
 • delavec z globo od 100 do 1.000 evrov.
Željka Kutija
Vodja PZV