Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H)

Sprejeta je bila novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H), ki ureja izjeme od dokupljene dobe po ZPIZ-2; in sicer se dokupljena doba pred 31. 12. 2012 obravnava enako kot pokojninska doba brez dokupa in kot doba prostovoljnega zavarovanja ob pogoju plačila prispevkov.

Zavarovancem, ki so se upokojili z dokupom pokojninske dobe do 31. 12. 2012, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) v roku šest mesecev po uradni dolžnosti na novo odmeril pokojnino, pri čemer bo ZPIZ to dokupljeno dobo upošteval kot pokojninsko dobo brez dokupa. Novo odmerjena pokojnina bo zavarovancem pripadala od 1. 1. 2021 dalje.

Zavarovancem, ki so se upokojili skladno z določili ZPIZ-1 z dokupom zavarovalne dobe za študij in vojaški rok, bo ZPIZ v roku šest mesecev po uradni dolžnosti na novo odmeril pokojnino, pri čemer bo ZPIZ to dokupljeno dobo upošteval kot delovno dobo. Novo odmerjena pokojnina bo zavarovancem pripadala od 1. 1. 2021 dalje.

ZPIZ-2H je izenačil tudi obseg pravic nekdanjih zavarovancev iz kmetijske dejavnosti glede na višino vplačanih prispevkov. Ti zavarovanci morajo zahtevo za novo odmero pokojnine vložiti sami. Če bodo zahtevo vložili do 30. 6. 2021, jim pripada novo odmerjena pokojnina od 1. 1. 2021 dalje. Če pa bodo zahtevo vložili po 30. 6. 221, pa jim novo odmerjana pokojnina pripada od prvega dne naslednjega meseca od vložitve zahteve.

ZPIZ-2 H se prične uporabljati 1. 1. 2021, saj se v pokojninskem sistemu spremembe vselej pričnejo izvajati s prvim dnem koledarskega leta, da se lahko zagotovi enaka obravnava vseh, ki se upokojijo v istem koledarskem letu.

Metka Lešnik
Pravna svetovalka