Spremembe M obrazcev

S 1. 12. 2019 se bo pričel uporabljati nov Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Pravilnik o M obrazcih; UL RS, št. 55/2019 in 57/2019-popr.). Pravilnik sicer ne prinaša bistvenih novosti, nekaj sprememb pa vendarle bo. Po novem se v Pravilniku o M obrazcih ne uporablja več izraz »eVem portal«, ampak izraz »sistem za podporo poslovnim subjektom, kadar jih vloži zavezanec, ki je poslovni subjekt«.

Določena pa je tudi možnost za zavezance, ki niso poslovni subjekti, da se M obrazci vložijo v papirni obliki pri prijavno-odjavni službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Z novim Pravilnikom o M obrazcih je izrecno določeno tudi, da, da zavezanec lahko podeli pooblastilo drugemu posredovalcu le, če je pred tem podal preklic pooblastila prejšnjemu posredovalcu. Prav tako so predpisani novi M obrazci (M-1, M-2, M-3, M-4, M-6 in M-7) in seznam obveznih podatkov na obrazcih M-1, M-2 in M-3. Iz pregleda izhaja, da je na M-1 obrazcu dodano novo polje z davčno številko, da so na novo določeni obvezni podatki na M-2 obrazcu, ostale spremembe pa so bolj tehnične narave.

Katja Žmaher
Kadrovska svetovalka