Učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi v podjetju

Zaradi staranja prebivalstva razvitih družb, se posledično stara tudi delovna sila. Delodajalci na starejše zaposlene lahko vplivajo z uvedbo različnih olajšav in prilagoditev. Ker bo po statističnih podatkih v Sloveniji čez pet let vsaki četrti zaposleni starejši od 55 let, je pomembno, da se delodajalci zavedajo pomena, kakovosti, prednosti starejših zaposlenih in jih v skladu s tem tudi obravnavajo.

Kako lahko učinkovito upravljamo s starejšimi zaposlenimi v podjetju?

Kot dobra opora delodajalcem pri upravljanju starejših zaposlenih služi Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, kjer so navedeni koristni napotki ter primeri dobrih praks. Ukrepi so predstavljeni celostno in se nanašajo na pet ključnih vsebinskih področij, kjer vsako vsebinsko področje predstavlja ukrepe s katerimi lahko pripomoremo k razvoju načrtnega ravnanja s starejšimi zaposlenimi.

Pet ključnih vsebinskih področij upravljanja starejših zaposlenih so:

  • Promocija in varovanje zdravja (ukrepi znotraj te skupine se nanašajo neposredno na zdravje, fizično počutje zaposlenega),
  • Ergonomija, prilagoditev dela in delovnega časa (ukrepi znotraj te skupine se nanašajo predvsem na boljše in prilagojene delovne pogoje),
  • Kadrovski razvoj, kompetence in usposabljanje (ukrepi znotraj te skupine se povezujejo s sistemi razvoja kadrov),
  • Medgeneracijsko povezovanje in ozaveščanje (ukrepi znotraj te skupine se nanašajo pred­vsem na timsko delo in interni prenos znanja) ter
  • Zavzetost in vključenost (ukrepi znotraj te skupine se nanašajo predvsem na motivacijske in identifikacijske vzvode starejših zaposlenih).

Izbrani praktični ukrepi učinkovitega upravljanja starejših zaposlenih

V nadaljevanju predstavljamo nekaj izbranih ukrepov učinkovitega upravljanja starejših zaposlenih.

Obisk specialista (Promocija in varovanje zdravja)

Z omenjenim ukrepom delodajalec omogoči starejšim zaposlenim obisk pri specialistu za področje, ki zaposlenega najbolj teži, ovira pri delu in povzroča bolniško odsotnost. Zaposleni imajo pravico do ukrepa en­krat na 2 leti, oz. v skladu s potrebami ter finančnimi zmožnostmi podjetja. Ključni namen ukrepa je, da delodajalec skuša pomembno vplivati na izboljšanje kroničnega in akutnega zdravstvena stanja sta­rejših zaposlenih.

Razbremenitev ob delovnih konicah (Ergonomija, prilagoditev dela in delovnega časa)

Delovni proces je prilagojen tako, da so ob posebnih obremenitvah v ospredju mladi, pri čemer je pomembno, da se starejših zaposlenih ne potiska v ozadje. Ukrep omogoča starejšim zaposlenim, da ob delovnih konicah niso neposredno izpostavljeni, ampak so pomoč v ozadju. Ključen namen ukrepa je, da se starejše zaposlene fizično in psihično razbremeni visokih delovnih pritiskov.

Kava modrosti (Medgeneracijsko povezovanje in ozaveščanje)

Zanimiv ukrep je t. i. Kava modrosti, katere namen je vsem starejšim zaposlenim vsaj enkrat na letno omogočiti kavo z vodstvom. Namen srečanja ob kavi je diskusija na tematiko aktivno staranje na delovnem mestu. S tem ukrepov omogočimo, da so starejši zaposleni slišani in videni ter da vse morebitne ovire, predloge ali izboljšave lahko predajo konkretno svojemu vodstvu.

Intervju/video s starejšim sodelavcem (zavzetost in vključenost)

Namen ukrepa je vplivati na aktivno vključevanje starejših zaposlenih in omogočiti boljšo povezanost generacij v pod­jetju. Pri tem ukrepu ima novozaposleni sodelavec nalogo, da pripravi intervju ali posname video s starejšim sodelavcem o nalogah, specifikah in izzivih določenega delovnega mesta. S tem ima starejši zaposleni možnost predstavitve, novozaposleni pa izve več o delovnem mestu in obenem boljše spozna starejšega sodelavca.

Urška Kukovič Rajšp
Vodja projektov, razvoj zaposlenih in usposabljanje