Učinkovita strateška kadrovska funkcija

Uvedite jo, da vam najboljših ne spelje konkurenca

Trg delovne sile je zrel. Ob trenutnem ugodnem poslovnem okolju in gospodarski rasti so dobri kadri večinoma že razporejeni.

Zato je nujno, da podjetja znajo odgovoriti na 2 vprašanji:

  1. Ali znamo pritegniti najboljše strokovnjake?
  2. Ali jih znamo v podjetju zadržati?

Nove vloge kadrovske službe

Odgovor na vprašanji ponuja vpeljava strateške kadrovske funkcije.

Ker se morajo zaposleni v kadrovski službi namesto z administracijo in poročili ukvarjati z boljšim vključevanjem zaposlenih, gradnjo zavzetosti in pripadnosti, oblikovanjem organizacijske kulture, krepitvijo vrednot, izboljševanjem organizacijskih sistemov, urjenjem vodij, upravljanjem sprememb, z delovanjem kot strateški partner in svetovalec vrhnjega managementa ter tudi z zastopanjem interesov zaposlenih in skrbjo za njihov razvoj.

Ključna strateška naloga: diferenciacija kadrov

Za ohranjanje konkurenčne prednosti podjetja je ključna naloga kadrovske službe diferenciacija kadrov, to je v prvi fazi sposobnost, da določijo top 15 % kadrov, ki svoje delo odlično opravljajo, 70 % zaposlenih, ki svoje delo opravljajo korektno ter 15 % zaposlenih, ki delo opravljajo podpovprečno.

Ukrepi

V drugi fazi pa morajo kadroviki znati izvesti ustrezne ukrepe, da bo najboljši kader dolgoročno ostal v podjetju in se razvijal, da bodo razvijali kompetence povprečnih zaposlenih in vsaj določeni odstotek kadra podprli do te mere, da se razvije v top kader, preostalim pa zagotovili optimalne pogoje za delo ter poskrbeli, da se fluktuacija v podjetju dogaja predvsem iz skupine podpovprečnih zaposlenih.

Avtomatizacija in podpora diferenciaciji

Da lahko te strateške funkcije zares učinkovito opravljajo, je nujno potreba ustrezna podpora kadrovske funkcije. Tako s strani vodstva kot s celovitim in preglednim kadrovskim informacijskim programom kot je denimo HRM4.0. Ta omogoča avtomatizacijo administrativnega dela ter podporo pri izvajanju ocenjevanj, spremljanju realizacije ciljev in drugih aktivnosti, ki so nujne za uspešno diferenciacijo kadrov.

Nina Potočnik
Direktorica podjetja