Strategija za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

Kaj nam v praksi prinese dobro pripravljena strategija? S strategijo delodajalec opredeli ključne aktivnosti na področju upravljanja s starejšimi zaposlenimi. Strategija vsebuje analizo obstoječega stanja ter definiranje področij upravljanja s starejšimi zaposlenimi, ki so dobro zastavljena, ter področij, ki potrebujejo izboljšave. Na osnovi analize stanja pripravimo načrt ukrepov in programov za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi ter akcijski načrt izvedbe ukrepov s terminskim planom.

Izrednega pomena je vključevanje in podpora vrhnjega managementa pri pripravi in izvedbi strategije ter ustrezna predstavitev strategije zaposlenim.

Podjetja, izbrana v sklopu javnega povabila programa »CELOVITA PODPORA PODJETJEM ZA AKTIVNO STARANJE DELOVNE SILE – ASI”, morajo skladu v roku treh mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju predložiti strategijo s pripadajočimi dokazili. Strategije ni potrebno pripravljati podjetjem, ki imajo zgolj enega zaposlenega, starejšega od 45 let.

V Kadringu imamo ustrezne reference in izkušnje s pripravo strategije za upravljanje starejših zaposlenih.

Pri pripravi strategije upoštevamo naslednje faze:

Analiza obstoječega stanja in identifikacija potreb podjetja

 • Izvedba strukturiranega intervjuja z vodjo kadrovske službe oz. osebo, zadolženo za kadre in z managementom
 • Analiza ključnih kazalnikov
 • Definiranje težav, s katerimi se podjetje sooča pri delu s starejšimi zaposlenimi in identifikacija potreb v podjetju na področju aktivnega staranja zaposlenih
 • Identifikacija dejavnikov v podjetju, ki zavirajo uveljavljanje do starejših zaposlenih prijaznih ukrepov

Definiranje ciljev in načrt ukrepov ter programov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

 • Definiranje ukrepov in programov za odpravo dejavnikov, ki zavirajo uveljavljanje do starejših zaposlenih prijaznih ukrepov
 • Definiranje aktivnosti za odpravo težav, s katerimi se podjetje sooča pri upravljanju starejših zaposlenih
 • Predlogi za dvig delovne zavzetosti starejših zaposlenih, za izboljšanje njihove usposobljenosti ter pripravljenosti za delo
 • Postavitev ciljev na področju upravljanja s starejšimi zaposlenimi skladno s SMART metodo

3. Akcijski načrt

 • Terminski plan izvedbe definiranih ukrepov
 • Določitev odgovornih oseb za izvedbo ukrepov

4. Potrditev strategije s strani vodstva in predstavitev strategije zaposlenim

 • Predstavitev strategije vrhnjemu managementu
 • Formalizacija strategije (pomoč naših pravnikov pri ustrezni obravnavi strategije v internih aktih podjetja)
 • Predstavitev strategije zaposlenim

Dobro zastavljena strategija je osnova za pripravo načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih (aktivnost B1), izvedbo motivacijskih programov za starejše zaposlene (aktivnost B2) ter usposabljanja za zaposlene (aktivnost B3). V podjetju Kadring smo izvajalci vseh sklopov aktivnosti v okviru programa »CELOVITA PODPORA PODJETJEM ZA AKTIVNO STARANJE DELOVNE SILE – ASI”.

Z veseljem vam posredujemo več informacij o pripravi strategije in o usposabljanjih. Kontaktirajte nas: Urška Kukovič Rajšp, vodja projektov: urska.kukovic@kadring.si, 040-602-491, Metka Lešnik, pravna svetovalka: metka.lesnik@kadring.si, 051 428 489.

Urška Kukovič Rajšp
Vodja projektov, razvoj zaposlenih in usposabljanje