Kako pripravimo program promocije zdravja na delovnem mestu?

Promocija zdravja na delovnem mestu

Za uspeh promocije zdravja na delovnem mestu so ključna skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe.  Zaposlenim vpetost v promocijo zdravja omogoča, da svoje potrebe in nazore vključujejo v proces izboljševanja organizacije dela in delovnega mesta. Rezultati promocije pa so vidni v zmanjšanem absentizmu ter večji motiviranosti in produktivnosti zaposlenih.

Za delodajalce

 • Učinkovito voden program zdravja in varstva pri delu
 • Pozitivna in skrbna podoba podjetja
 • Izboljšano vzdušje med zaposlenimi
 • Manjša fluktuacija zaposlenih
 • Manjši absentizem
 • Večja produktivnost
 • Nižji stroški za zdr. nego in zavarovanje

Za zaposlene

 • Varno in zdravo delovno okolje
 • Višja samozavest in samospoštovanje
 • Nižji nivo stresaBoljše vzdušje
 • Večje zadovoljstvo na delovnem mestu
 • Boljše veščine za ohranjanje zdravja
 • Boljše zdravje

Kako pripraviti program promocije zdravja?

Na nivoju podjetja pripravimo podatke s poročili o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih in podatki ter analizami ocen tveganja (obremenitev, škodljivosti in tveganja delovnega okolja), podatki ekološkega, biološkega in epidemiološkega monitoringa ter podatki nacionalnih raziskav. Na podlagi teh in ostalih podatkov določimo specifičen zdravstveni problem oziroma njegovo povezanost z zdravjem, razloge, zaradi katerih smo se zanj odločili in katere cilje v zvezi s problemom želimo doseči.

Najprej opredelimo ciljne skupine, v kateri bomo poskušali spremeniti vedenje, in koliko časa bo program promocije trajal.

Sledi določitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev programa. Sprememba obnašanja v ciljni skupini je prav tako kot sam program stopenjski proces in obsega pozornost in razumevanje problema, nato spremembo stališč, namero in spremembo obnašanja ter slednjič stabilizacijo novega načina obnašanja (življenja).

Poleg naštetih mora program promocije zdravja vsebovati še: metode dela, pripravo izvajalcev (izobraževanje), organizacijo programa (nosilci, prostor, čas …) ter finančno oceno (cena izvajalcev, materialni stroški).

Faze projekta promocije zdravja v delovnem okolju

1. faza: Izvedemo oceno stanja in potreb – ugotavljamo in ocenjujemo potrebe posameznikov v zvezi z zdravjem in vire, ki so nam na voljo (financiranje, sponzorstvo, čas, ljudje, oprema, gradiva …). Oceno trenutnega stanja v podjetju lahko naredimo na podlagi spremljanja zdravstvenega stanja zaposlenih (poročila o preventivnih zdravstvenih pregledih, bolniškem staležu, poškodbah pri delu).

2. faza: Sledi priprava načrta, pred katerim moramo pridobiti široko soglasje vodstva in zaposlenih. V programu je treba zagotoviti sodelovanje vseh segmentov podjetja, še posebej predstavnikov vodstva, delavcev, pa tudi službe varstva pri delu in pooblaščenega zdravnika, ki nista neposredna nosilca, pač pa sodelujeta bolj kot svetovalca in podpornika.

3. faza: Izvedba ali implementacija programa promocije zdravja mora k sodelovanju pritegniti čim večje število zaposlenih in mora ves čas zagotavljati usklajeno delovanje vseh sodelujočih, urnikov, opreme in gradiva (koordinacija). Pri tem je najpomembnejši vodja, ki skrbi za ozaveščanje delavcev, material in ustrezno izvedbo.

4. faza: V tej fazi ocenjevanja programa zbiramo podatke o poteku aktivnosti in rezultatih oziroma učinkovitosti programa (ali in v kakšni meri so bili doseženi zastavljeni cilji). Možni kazalniki so lahko število sodelujočih, zadovoljstvo, poraba sredstev, kolikšen del originalnega načrta je bil dejansko uresničen, finančni stroški – koristi, spremembe vedenja zaposlenih, spremembe na delovnih mestih, sprememba vzdušja med zaposlenimi in ne nazadnje sprememba zdravstvenega in ostalega absentizma, zmanjšanje poškodb na delu …

5. faza: Na osnovi podatkov, dobljenih z evalvacijo, se v tej fazi vrši modifikacija osnovnega načrta, ki je tako kot njegova priprava participativen proces, v katerem sodelujejo vsi ključni dejavniki delovnega okolja. Ob tem so še zlasti pomembne pripombe ciljne skupine – delavcev.

Zato, ker do izvedbe ne bo prišlo, če projekt ni sestavni del politike vodenja oziroma njegovih strateških planov, je zelo pomembno, da pred začetkom izvajanja osnujemo delovno skupino za promocijo zdravja, ki naj jo sestavljajo:

 • oseba, ki sprejema glavne odločitve v podjetju,
 • pooblaščeni zdravnik,
 • strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu,
 • svetovalec za kadre,
 • komunikolog ali psiholog dela in
 • drugi strokovnjaki glede na specifičnost problematike, ki jo želimo v programu promocije zdravja izpostaviti.

Namen skupine je, da definira politiko podjetja za vsa področja promocije zdravja, na osnovi objektivnih podatkov posnetka stanja analizira rezultate, vodi in usmerja program promocije zdravja in ga v periodičnih časovnih mejnikih tudi ustrezno oceni.

Za pomoč pri pripravi programa promocije zdravja na delovnem mestu nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali!
Željka Kutija
Svetovalka za poklicno zdravje in varnost