Kakšen je postopek odpovedi pogodbe v primeru, da delavec konstantno krši svoje obveznosti?

V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi). Najpogosteje se delodajalci odločijo v takšnem primeru za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

Pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga mora delodajalec skladno s 85. členom ZDR-1 najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v šestih mesecih od nastanka kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila, razen če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti drugače določeno, vendar ne dalj kot v dveh letih. Pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami in mu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči.

Pred podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga mora delodajalec torej delavcu vročiti opozorilo, ob ponovni kršitvi v času veljavnosti opozorila pa mu lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi, vendar mu mora pred tem praviloma omogočiti zagovor.

Metka Lešnik
Pravna svetovalka