Kako pridobiti dovoljenje za zaposlitev hrvaškega državljana?

1. Delodajalec mora podati vlogo za dovoljenje za zaposlitev (obr. TUJ-HR) na ZRSZ. V vlogi je med drugim potrebno opredeliti čas trajanja predvidene zaposlitve državljana Hrvaške, ki ne sme biti daljši od enega leta. Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

  • pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu;
  • dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca;
  • fotokopijo potnega lista tujca.

2. ZRSZ izda dovoljenje za zaposlitev, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • v evidenci brezposelnih oseb ZRSZ v Sloveniji ni ustreznih brezposelnih oseb;
  • je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti v okviru katere se izvaja delo, ki ga bo opravljal državljan Hrvaške, ali da je kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
  • državljan Hrvaške izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec in
  • je vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev priložena pogodba o zaposlitvi za predmetno obdobje, ki jo je podpisal delodajalec.

3. Delodajalec lahko pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za zaposlitev pridobi obvestilo ZRSZ o tem ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne brezposelne osebe.
4. Delodajalec je dolžan za vlogo za dovoljenje za zaposlitev plačati takso po Zakonu o taksah.

Metka Lešnik
Pravna svetovalka