Delo od doma

Varnost in zdravje pri delu od doma

Opravljanje dela na domu kot posebno obliko opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)[1]od 68. do 72. člena.

Kaj je delo na domu?

ZDR-1 kot delo na domu definira delo, ki ga zaposleni opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri in so izven delovnih prostorov delodajalca. Prav tako se po ZDR-1 delo na daljavo šteje kot delo na domu, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije, kar je v praksi tudi najpogostejša oblika opravljanja dela na domu.

Katero delo se lahko opravlja na domu?

Delavec lahko na domu opravlja le delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. Na domu se ne more opravljati delo, ki je škodljivo ali če obstaja nevarnost, da postane škodljivo:

 • za delavce, ki delajo na domu,
 • za življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja,
 • v primerih, ko to prepoveduje poseben zakon ali drug predpis.

Delovni čas delavca, ki opravlja delo od doma

157. člen ZDR-1 glede delovnega časa v primeru opravljanja dela na domu določa nekatere izjeme. Delavec in delodajalec se lahko glede delovnega časa, nočnega dela, odmora med delom, dnevnega in tedenskega počitka dogovorita ne glede na minimalne standarde, ki jih v zvezi z obravnavano obliko dela določa ZDR-1, če:

 • delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti,
 • si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno ter pod pogojem, da sta delavcu zagotovljena varnost in zdravje pri delu.

Kakšne so obveznosti delodajalca v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu?

ZDR-1 izrecno določa, da mora delodajalec zagotavljati varne pogoje dela na domu. Podrobnejše obveznosti delodajalca v zvezi s tem so določene v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)[2]. Delodajalec mora izpolnjevati vse obveznosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu enako kot v primeru, ko se delo opravlja v poslovnih prostorih delodajalca. ZVZD-1 v zvezi z delom na domu ne predvideva nobenih izjem, ne glede na njegove specifike.

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja zlasti tako, da (19.člen ZVZD-1):

 • poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu, izvajanje zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu medicine dela;
 • obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter izdaja navodila za varno delo;
 • usposablja delavce za varno in zdravo delo;
  zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu;
 • z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne delovne razmere;
 • z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
 • zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme.

Glede na dejstvo, da mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja za vse zaposlene ne glede na to, ali bo delavec opravljal delo v prostorih delodajalca ali v lastnih prostorih, se priporoča, da so prostori, v katerih se bo delo opravljalo od doma, jasno opredeljeni v pogodbi o zaposlitvi. Opredelitev prostorov je pomembna pri izdelavi ocene tveganja za navedeno delo. Navedene prostore, kjer se bo opravljalo delo na domu, mora pred sklenitvijo pogodbe za takšno obliko dela pregledati strokovni sodelavec s področja VZD (v nadaljevanju varnostni inženir), ki bo ugotovil, ali predvideno delovno okolje izpolnjuje pogoje, predpisane z ZDR-1 in ZVZD-1.

V primeru, da varnostni inženir poda oceno, da opravljanje dela od doma ni škodljivo oziroma ni nevarnosti, da bi postalo škodljivo, ter ne gre za posebne primere, ki jih določa ZDR-1, je delodajalec dolžan izdelati oceno tveganja in sprejeti izjavo o varnosti tako, kot je opredeljeno v 17.členu ZVZD-1.

Prav tako mora delodajalec zagotavljati obdobne preglede delovnega okolja, v katerem delavec opravlja delo od doma, z namenom preventivnega ukrepanja in doslednega zagotavljanja ustreznih, za delavčevo zdravje neškodljivih delovnih pogojev. Obdobne preglede v praksi izvaja varnostni inženir in o ugotovitvah pregleda vodi zapise.

Priglasitev dela na domu inšpektorju

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom opravljanja takšnega dela, obvestiti tudi inšpektorat za delo (68. člen ZDR-1).

Viri:
1. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) (ZDR-1)
2. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) (ZVZD-1)
3. Konvencije MOD št. 184, dostopno na: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R184

[1] Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.
[2] Ur. l. RS, št. 43/11

Željka Kutija
Svetovalka za poklicno zdravje in varnost