Menu

Sklenitev delovnega razmerja

Ugotovili ste, da imate potrebo po novi zaposlitvi in želite poiskati dobrega sodelavca, nekoga, ki bo dobro opravljal delo na delovnem mestu in ki se bo dobro razumel s sodelavci. Lahko vam pomagamo pri izbiri pravega kandidata. 

Seveda pa je treba pri izbiri kadra upoštevati zakonodajo. Olajšali vam bomo vaše delo z opravljanjem vse administracije, ki spremlja zaposlitev novega sodelavca, in tako poskrbeli, da bo zaposlitev skladna z zakonodajo (objava prostega delovnega mesta, prijava v zavarovanje, priprava vseh potrebnih dokumentov za delavca ipd.). Predlagamo, da nam pošljete povpraševanje.

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi je pogodba, s katero se sklene delovno razmerje. 

Načeloma se sklepa za nedoločen čas. 
 
Pogodba o zaposlitvi se mora skleniti v pisni obliki. 
 
Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:
 • podatke o pogodbenih strankah,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela,
 • kraj opravljanja dela,
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, 
 • določilo ali gre pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v EUR, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca,
 • druge pravice in obveznosti v primerih, ki jih določa zakon.
POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Katere vrste pogodb o zaposlitvi poznamo?

Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno. Kot posebne pogodbe o zaposlitvi so v zakonu opredeljene:

 • pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku,
 • pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del,
 • pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in
 • pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu.

Ali je res, da moramo delavca po novem prijaviti v zavarovanjem prvi delovni dan?

Skladno z 2. odstavkom 45. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1, Ur. l. RS, št. 111/2013) mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru, ko delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

V katerih primerih lahko z delavcem sklenemo podjemno pogodbo namesto pogodbe o zaposlitvi?

V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) je v 13. členu določeno, da se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava (med katere spada tudi podjemna pogodba), kadar obstajajo elementi delovnega razmerja skladno s 4. členom ZDR-1, v povezavi z 22. oz. 54. členom tebga zakona. Če razmerje med delavcem in delodajalcem ustreza definiciji delovnega razmerja, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca, mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Podjemna pogodba oziroma pogodba o delu je posebna pogodba civilnega prava, ki je opredeljena v Obligacijskem zakoniku (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001 s sprem.). S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.

Vsi odgovori na vprašanja so zbrani tukaj!

Ali vaše pogodbe o zaposlitvi ustrezajo zakonskim določilom?
Imate težave z urejanjem delovnopravne dokumentacije?

Po Zakonu o delovih razmerjih ste vse to dolžni urediti!

V nasprotnem primeru vas lahko inšpektor kaznuje z globo do kar 20.000 evrov!