Menu

Ker vedeti več stane manj

Promocija varnosti in zdravja

Ustvarja lahko le zdrav človek

Kaj lahko mi naredimo za vas?

Za vas lahko pripravimo učinkovito oceno tveganja za vaša delovna mesta, ki bo služila kot temelj za pripravo programa promocije zdravja na delovnem mestu. Prav tako vam pripravimo učinkovit program promocije zdravja na delovnem mestu, ki bo zajemal ključne aktivnosti in ukrepe na osnovi prepoznanih tveganj v vaši delovni organizaciji. Namen programa in predvidenih aktivnosti je izboljšanje stanja v vaši delovni organizaciji in ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega zdravja vaših zaposlenih!

Raziskave so pokazale, da vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 evra zaradi manjših stroškov izostajanja od dela.

Promocija zdravja je domena delodajalca
Namen doslednega izvajanja promocije zdravja je, da se s pomočjo ozaveščanja zaposlenih izboljša njihov življenjski slog in doseže boljše zdravje. 
Temeljni pogoji za učinkovito izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu so:
 • Stalna zavezanost vodstva: pomembno je, da vodstvo prepoznava pomembnost ukrepov promocije zdravja in da jih aktivno podpira.
 • Preprečevanje navzkrižja med programom promocije zdravja in ravnanjem vodstva – vodstvo zaposlenih ne sme spodbujati k aktivnostim, ki nevarno vplivajo na njihovo zdravje.
 • Učinkovit in uspešno implementiran program promocije zdravja, ki je prilagojen zmožnostim in potrebam podjetja.
K promociji varnosti in zdravja pri delu zavezuje tudi zakonodaja
Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki je bil sprejet leta 2011, delodajalcu nalaga načrtovanje in izvajanje promocije varnosti in zdravja pri delu.
Delodajalec mora v okviru načrtovanja promocije zdravja na delovnem mestu:

 • oblikovati načrt promocije,
 • zagotoviti potrebna sredstva,
 • opredeliti način spremljanja izvajanja promocije,
 • definirati vse potrebne smernice za izvedbo.
Prav tako je treba zagotoviti sodelovanje zaposlenih. Tako mora delodajalec izvesti naslednje aktivnosti in postopke: 

 • k pisni oceni tveganja je treba priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki,
 • izjavo o varnosti z oceno tveganja je treba objaviti na običajen način in jo v delu, ki se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, pa tudi novo zaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu ob začetku dela,
 • delavcu se mora na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja,
 • z delavci ali njihovimi predstavniki je treba izvesti posvetovanje o oceni tveganja, pa tudi o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu,
 • predstavnikom delavcev in sindikatom, ki so organizirani pri njem, je treba na običajen način posredovati izjavo o varnosti z oceno tveganja. 
Morebitne kršitve obveznosti se kaznujejo!

 • Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev, pa tudi načina spremljanja njenega izvajanja.

Se bojite obiska inšpektorja s področja varnosti in zdravja pri delu?

Z našim sodelovanjem boste mirno spali, vaši zaposleni pa bodo varni in zadovoljni na svojem delovnem mestu!
Ker vedeti več stane manj