Menu

Ekipa Kadringa

 • Vsi|
 • Vodstvo|
 • Delovno pravo|
 • Varnost in zdravje|
 • Projekti|
 • Podpora strankam
 • Nina Potočnik
  Direktorica

  Nina je svojo kariero začela na področju odnosov z javnostmi, pri čemer se je specializirala za področje internega komuniciranja. Korporativna revija Metalurg je pod njenim uredništvom v letu 2014 prejela nagrado strokovne žirije za najboljši interni medij v Sloveniji. V času študija je ob komunikologiji vzporedno študirala tudi kadrovski menedžment in s tega področja razvija nove koncepte dela. Dodatno se strokovno izpopolnjuje tudi med doktorskim študijem na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti. Uspešno je sodelovala pri uvajanju razvoja kadrov v več podjetjih, s posebnim poudarkom na uvajanju ciljnega vodenja in drugih metod za povečevanje učinkovitosti podjetja ter z uvajanjem sistematičnega razvoja kariere zaposlenih.
  Tel.: 02 / 80 55 209
  M: 031 703 890
  nina.potocnik@kadring.si

 • Mag. Rebeka Tramšek
  Vodja pravnega svetovanja

  Rebeka je magistrica znanosti s pravniškim državnim izpitom. Bogate izkušnje na področju delovnega prava uporablja pri projektih vzpostavljanja notranjih pravil podjetij s pripravo vseh splošnih aktov delodajalca in podjetniških kolektivnih pogodb za naročnike iz različnih dejavnosti. Zaradi svojega občutka za delo z ljudmi uspešno rešuje težave, ki nastajajo na področju delovnih razmerij v podjetjih in vodi Informacijsko pisarno za preprečevanje mobinga, kamor se lahko obrnejo vsi, ki menijo, da se v njihovi delovni sredini pojavljajo težave s tem pojavom.

  Tel.: 02 / 80 55 203

  M: 051 345 890
  rebeka.tramsek@kadring.si

 • Metka Lešnik
  Pravna svetovalka

  Metka je pravna svetovalka, specializirana za svetovanje na področju delovnega prava in invalidske tematike. Pripravlja pravna mnenja in dokumente za delodajalce v zasebnem sektorju, sodeluje pri pripravi splošnih aktov delodajalcev, vodi invalidske postopke in skrbi za urejena delovna razmerja. Z rednimi usposabljanji in sodelovanjem na delovnem sodišču kot sodnica porotnica skrbi za pridobivanje novega znanja. Ukvarja se tudi s storitvami vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in brezposelne osebe. Usposobljena je za opravljanje koncesijske dejavnosti posredovanja dela in zaposlitve. Zaradi svoje natančnosti in marljivosti je uspešna pri pripravi dokumentacije za sodelovanje na različnih javnih razpisih in vodenju projektov.

  Tel.: 02 / 80 55 204

  M: 041 428 489
  metka.lesnik@kadring.si

 • Željka Kutija
  Svetovalka za VZD

  Željka je strokovnjakinja na področju poklicnega zdravja in varnosti. Bogate izkušnje ima pri pripravi podlag za izdelavo ocene tveganja z izjavo o varnosti in programov promocije zdravja pri delu. V podjetjih uspešno rešuje problematiko obvladovanja bolniške odsotnosti, presentizma, absentizma, delovnih nezgod ipd. Usposobljena je za notranjo presojevalko skladno z zahtevami serije standardov OHSAS 18001, ISO 9001 in ISO 14001. Je aktivna promotorka zdravja pri delu. Prav tako je mentorica za invalide, kjer uspešno rešuje problematiko prilagajanja delovnega mesta in dela delavcu z omejitvami. V času podiplomskega študija se je specializirala na področju prepoznavanja in obvladovanja stresa na delovnem mestu.
  Tel.: 02 / 84 53 843
  M: 041 822 838
  zeljka.kutija@kadring.si

 • Nejc Juhart
  Svetovalec za VZD

  Nejc deluje na področju varnosti in zdravja pri delu. Opravljen ima strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima tudi potrdilo za notranje presojevalce sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Rad ima svoje delo, predvsem veliko svoje energije vloži v sodelovanje z zaposlenimi na delovnih mestih.

  Tel.: 02 / 84 53 902
  M: 041 918 853
  nejc.juhart@kadring.si

 • Anže Sotlar
  Svetovalec za VZD in VPP

  Anže je novi sodelavec na področje varnosti in zdravja pri delu. Opravljen ima strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima tudi strokovni izpit iz področja varstva pred požarom in tečaj za pedagoško andragoška usposabljanja ter izpolnjuje vse pogoje kot zunanji strokovni delavec na področje VZD in VPP. V podjetje je prinesel bogate izkušnje na področju pregledov in preizkusov sredstev za delo in na področje varstva pred požarom. Rad ima svoje delo in svoje sodelavce. V prostem času se rad ukvarja z ekipnimi športi.a.
  Tel.: 02 / 84 53 902
  M: 031 333 987
  anze.sotlar@kadring.si

 • Urška Kukovič Rajšp
  Usposabljanja in treningi

  Urška je izkušnje s področja odnosov z javnostmi začela pridobivati že v času študija – predvsem na University of Miami, School of Communication, kjer je med drugim sodelovala pri pripravi PR kampanje za International AntiCounterfeiting Coalition. Po študiju se je kalila v ekipi časnika Finance, kjer je izkušnje pridobivala tudi kot pomočnica urednice strokovnega časopisa Medicina danes. Kasneje se je specializirala za pripravo projektov in pridobivanje evropskih sredstev za razvoj kadrov. Kot vsebinski vodja projekta sodeluje pri Kompetenčnem centru trgovine na debelo.
  Tel.: 02 / 84 53 902
  M: 040 602 491
  urska.kukovic@kadring.si

 • Urša Lapajne Geisler
  Pravno in kadrovsko svetovanje

  Urša ima večletne izkušnje z iskanjem in s selekcijo kadra, ocenjevanjem kompetenc zaposlenih, analizo obstoječih znanj zaposlenih in posledično izdelavo načrtov izobraževanja za zaposlene, individualno obravnavo ključnih kadrov, pripravo splošnih aktov in sistemizacijo delovnih mest ter drugih del s področja delovnega prava. Izkušnje ima tudi s prijavami na javne razpise. Organizira in vodi predavanja s področja delovnega prava, komunikacije in motivacije.
  Tel.: 02 / 80 55 205
  M: 041 326 889
  ursa.lapajne@kadring.si

 • Urša Zidanšek
  Trženje in komuniciranje

  Urša se je po študiju marketinga usmerila v področje odnosov z javnostmi, kjer deluje predvsem na področju internega komuniciranja in oblikovanja učinkovitih gradiv komuniciranja in promocije ter na področju organizacije dogodkov za zaposlene, pri čemer skrbi za celovito izvedbo od zasnove do zaključka dogodka. Prav tako skrbi za uskladitev, organizacijo in izvedbo usposabljanj za zaposlene v podjetjih.
  Tel.: 02 / 80 55 208
  M: 040 462 032
  ursa.zidansek@kadring.si

 • Simona Kolar
  Referentka

  Simona je v našem podjetju tako rekoč prvi stik s strankami in z zaposlenimi, za katere odlično skrbi. Organizira in koordinira stike s poslovnimi partnerji ter opravlja referentska dela. Odlično se znajde na področju pisarniškega menedžmenta, kot tudi pri vodenju raznih evidec, izpisovanju faktur, izpolnjevanju razpisne dokumentacije za sodelovanje v raznih projektih ... Hkrati pa s svojim širokim znanjem nudi podporo vsem zaposlenim pri izvajanju administracije za vsa področja, saj se odlično znajde pri delu z ljudmi.
  Tel.: 02 / 80 55 200
  M: 031 346 768
  simona.kolar@kadring.si

 • Sonja Justinek
  Referentka

  Sonja ima dolgoletne izkušnje pri registraciji delovnega časa in izvajanju vse potrebne administracije na tem področju. Pri svojem delu se usmerja v pripravo raznih analiz glede potnih stroškov, nadur in registracije. Prav tako pa že več let opravlja razna administrativna dela za svete delavcev in sindikat. Nudi učinkovito podporo strankam ter izvaja različne podporne aktivnosti pri vodenju našega lastnega izobraževalnega centra (pripravlja gradiva in skrbi za podporo predavateljem).
  Tel.: 02 / 84 53 905
  sonja.justinek@kadring.si

 • Katja Žmaher
  Projektno delo

  Katja deluje na pravnem področju. Ukvarja se s pripravo splošnih aktov in sistemizacijo delovnih mest ter z drugimi deli s področja delovnega prava. Redno spremlja zakonodajo in se izpopolnjuje na svojem področju. Odlikujejo jo komunikativnost, doslednost ter samoiniciativnost kar uspešno uporablja tudi pri storitvah vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne osebe.
  Tel.: 02 / 84 53 911
  M: 051 383 456
  katja.zmaher@kadring.si

 • Maja Slatinek Kopše
  Organizatorka izobraževanj

  Maja deluje na področju izobraževanj, kjer skrbi za pripravo in izvedbo usposabljanj, za koordinacijo priprav modelov kompetenc in za realizacijo planov usposabljanj. Sodeluje tudi pri projektih, kjer so njene ključne naloge izvedba usposabljanj in skrb za administrativno podporo izvajanju projektov. Izvaja tudi delavnice v sklopu programa vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne, kjer so njena pomembna prednost dobra pedagoško-andragoška znanja. Tudi sama se redno udeležuje seminarjev in predavanj, kjer nadgrajuje svoja znanja. Zaradi razvitega čuta za delo z ljudmi je uspešna pri komuniciranju, prav tako je vedno pripravljena priskočiti na pomoč, je zanesljiva in odgovorna.
  Tel.: 02 / 84 53 906
  M: 040 292 445
  maja.slatinek@kadring.si

 • Mateja Hribernik
  Projektno delo

  Mateja je sodelavka na področju varnosti in zdravja pri delu ter na kadrovskem področju. Ima opravljen strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg del s področja varnosti in zdravja pri delu, prevzema tudi dela s področja reševanja in urejanja invalidske tematike, področje zaposlovanja in razpisov, kadrovske štipendije in šolske prakse ter vzpostavitve sistemov HACCP. Svoje delo opravlja z veseljem, pozitivnim pristopom in z željo po novih znanjih.
  Tel.: 02 / 84 53 901
  M: 051 311 283
  mateja.hribernik@kadring.si

 • Majk Fideršek
  Projektno delo

  Majk je sodelavec na področjih varnosti in zdravja pri delu, izobraževanj in na kadrovskem področju, kjer je skrbnik programa HRM 4.0. Opravljen ima strokovni izpit predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg del s področja varnosti in zdravja pri delu, prevzema tudi dela s področja računalniških tečajev in tečajev MS Office. Prav tako nudi podporo uporabnikom kadrovskega programa HRM 4.0. Svoje delo opravlja z veseljem, pozitivnim pristopom in z veliko željo po novih znanjih.
  Tel.: 02 / 84 53 906
  M: 041 797 155