Menu

Zakonsko obvezna usposabljanja

Usposabljanje je sistematično razvijanje znanja, vedenja in spretnosti, ki jih mora obvladati posameznik, da lahko ustrezno opravlja določeno nalogo.

POMEMBNO:

Ali ste vedeli, da je delodajalec delavcem, ki delajo na delovnih mestih z večjimi nevarnostmi za poškodbe in poklicne bolezni, dolžan zagotavljati preizkuse usposobljenosti v obdobjih, ki niso daljši od dveh let. V kolikor delodajalec ne preverja usposobljenosti zaposlenih na delovnem mestu, se ga lahko kaznuje z globo od 2.000 do 40.000 €?

PREVERJANJE PRAKTIČNE USPOSOBLJENOSTI NA DELOVNEM MESTU

Usposabljanje delavcev za varno delo je za delodajalca dolžnost, s katero zagotavlja delavcem varnost in zdravje pri delu ter s katero se znižuje nivo tveganja za nezgode pri delu na najnižjo možno raven. Vsak delavec mora biti pri delodajalcu »prvič« teoretično in praktično usposobljen za varno delo ob sklenitvi delovnega razmerja, ob uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo, ob premestitvah na drugo delovno mesto ter podobno. Delodajalec je dolžan delavcem, ki delajo na delovnih mestih z večjimi nevarnostmi za poškodbe in poklicne bolezni, zagotavljati preizkuse usposobljenosti v obdobjih, ki niso daljši od dveh let. V kolikor delodajalec ne preverja usposobljenosti zaposlenih na delovnem mestu, se ga lahko kaznuje z globo od 2.000 do 40.000 €.

Inšpektorat RS za delo zabeleži na letni ravni več kot 20.000 kršitev s področja varnosti in zdravja pri delu, od tega se jih skoraj 1.000 nanaša na obdobne preizkuse praktične usposobljenosti. Ugotovitve kažejo, da so praktična usposabljanja oziroma uvajanja v delo preveč splošna, njihovo neizvajanje pa je velikokrat eden glavnih razlogov za nezgode pri delu. Ob nezgodi se pri ogledu kraja dogodka v veliko primerih ugotovi, da se je poškodovani delavec dela lotil na neprimeren oziroma na neustrezen način, večkrat tudi v nasprotju z navodili. Prav tako se premalo pozornosti in časa namenjenega usposabljanju mladih delavcev, študentov in dijakov, ki se prvič soočajo s tveganji in nevarnostmi pri delodajalcih, običajno pa ta tveganja in nevarnosti niso zanemarljivi.

Delodajalec lahko skladno z 28. členom ZVZD-1 imenuje več strokovnih delavcev (ločeno tudi za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti delavcev za varno delo). Delovodje oz. neposredno nadrejene osebe lahko izvajajo preverjanje usposobljenosti, vendar morajo v tem primeru izpolniti pogoje (strokovni izpiti – osnovni), da lahko izvajajo ta strokovna dela po ZVZD-1. Nadrejeni delavci ne morejo biti kar tako imenovani ter izvajati preverjanja usposabljanja brez strokovnega delavca s strokovnim izpitom po zahtevah ZVZD-1. 

Znanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.
Nelson Mandela