Menu
Kaj pravi ZVZD-1 o samozaposlenih osebah?
"Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi ..."
Katere ukrepe PROMOCIJE ZDRAVJA lahko sprejme delodajalec?
Programa promocije zdravja na delovnem mestu ni smiselno izvajati, če podjetje hkrati ne ponuja varnega in zdravega delovnega okolja. Le-ta temelji na kulturi zdravja, ki zahteva predvsem ustrezno obvladovanje tveganj. Promocija zdravja na delovnem mestu presega zakonske zahteve. Kaj lahko storite na tem področju?
Zaposlitev s krajšim delovnim časom od polnega
Vse pogosteje se tudi v našem okolju sklepajo pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega (manj kot 40 ur na teden). Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega ima enake pravice in obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delavni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače.
DELOVNO MESTO + BONTON = DOBITNA KOMBINACIJA
96 % kadrovskih delavcev je mnenja, da je profesionalizem odvisen od človeka in ne od naziva delovnega mesta – profesionalizem/bonton je v ljudeh! Po zadnjih opažanjih strokovnjakov so najbolj izpostavljena skupina s pomanjkljivo izobrazbo na tem področju mladi po končanem študiju in tisti prodorni posamezniki, ki so v kratkem času znatno napredovali.
Preverjanje praktične usposobljenosti na delovnem mestu ob prisotnosti strokovnega delavca
Ali ste vedeli, da je delodajalec delavcem, ki delajo na delovnih mestih z večjimi nevarnostmi za poškodbe in poklicne bolezni, dolžan zagotavljati preizkuse usposobljenosti v obdobjih, ki niso daljši od dveh let. V kolikor delodajalec ne preverja usposobljenosti zaposlenih na delovnem mestu, se ga lahko kaznuje z globo od 2.000 do 40.000 €?
Letni razgovori – nujno zlo ali orodje vodenja?
Ponovno se bliža čas za izvajanje letnih razgovorov z zaposlenimi. Letne razgovore zaradi obremenjenosti in pomanjkanja časa veliko vodij opravi rutinsko, kot obvezen pogovor s sodelavcem, s katerim tako ali tako sodelujejo vsak dan. Pogovor, povratna informacija, postavljanje ciljev, posredovanje dokumentacije v kadrovski oddelek, nato pa na vse skupaj pozabimo do naslednjega leta.
Delovna oprema in obveznosti delodajalca
Naloga delodajalca je, da v delovnem okolju zagotavlja brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja uporabnika delovne opreme, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja.
Vas zanima kako je z obdavčitvijo odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi?
V primerih, ko delodajalec delavcu odpoveduje pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan delavcu izplačati odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.
Sedem smrtnih grehov pri vodenju sestankov
Sestanki so nujno zlo v podjetjih, saj z njimi izboljšujemo komunikacijo, podpiramo timsko delo, povečujemo informiranost in iščemo inovativne rešitve. Vse lepo in prav, ampak če sestanki niso vodeni pravilno, lahko z njimi več izgubimo kot pridobimo. Veste kako jih voditi?
5 RAZLOGOV ZA OUTSOURCING KADROVSKE FUNKCIJE
Outsourcanje kadrovske funkcije pomeni, da aktivnosti s podorčja kadrovanja, razvoja zaposlenih, vodenja kadrovskih evidenc, pravnega svetovanja in drugih razvojnih del s področja dela z ljudmi podjetje zaupa zunanji organizaciji. Predstavljamo vam pet razlogov, zakaj se za to odloča vse več organizacij.
Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno.
Od prvega januarja v Avstriji velja strožja zakonodaja za preprečitev socialnega in plačnega dampinga, kar zaradi številnih birokratskih zahtevkov in visokih kazni slovenske obrtnike in podjetnike pri opravljanju čezmejnih storitev postavlja v težaven položaj.
Najprej morate podati vlogo za dovoljenje za zaposlitev (obr. TUJ-HR) na ZRSZ. V vlogi je med drugim potrebno opredeliti čas trajanja predvidene zaposlitve državljana Hrvaške, ki ne sme biti daljši od enega leta. Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu; dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca; fotokopijo potnega lista tujca.
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi).
Izvedba kakovostnega linijskega nadzora v podjetju je izjemnega pomena tako z vidika kakovosti proizvoda kot z vidika zagotavljanja varnega načina dela pri doseganju zastavljenih ciljev v proizvodnji. Pomembno je, da se v linijski nadzor vključujejo vsi zaposleni na delovnem mestu in seveda, da se ugotovljene pomanjkljivosti in nevarnosti sproti odpravljajo.
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z vrsto ukrepov. Vas zanima s katerimi?
Ste kot delodajalec obveščeni o tem katere evidence in poročila morate voditi?
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec. V kakšnem primeru pa morate poškodbo pri delu prijaviti?
Vsaka organizacija mora razumeti, kateri profili talentov ustrezajo delu v njej, kajti talent, ki je potreben za delo v eni organizaciji, ni nujno potreben v drugi.
Spremljanje delovne učinkovitosti in motiviranje zaposlenih sta ključni nalogi vodij. Ti v praksi pogosto naletijo na težavo, kako spodbuditi podpovprečne zaposlene k doseganju boljših rezultatov ter kdaj je dosežena meja, ko je treba poseči po trših ukrepih. Strokovnjaki s Harvard Business Review svetujejo kako pravilno motivirati!
Mislite, da se karizmatični vodje rodijo s karizmo? Ne, karizma je posledica vedenja, zato moramo vedeti, kakšno vedenje izbrati, da nas bodo drugi sprejemali kot karizmatične vodje. Napredek pri vodenju se začne z odločitvijo, da bomo karizmatični. Drugi korak je povečanje samozavesti. Tretji korak je naša fizična karizma. Četrti in najpomembnejši korak pa je naše vedenje.