Menu
Pomen pravilne poslovne komunikacije
Dobra poslovna komunikacija je pomembna, saj pomeni ključ do uspeha in preprečuje konflikte na delovnem mestu. Komuniciranje in s tem informacija sta postali v tem stoletju ključni kategoriji, ki vplivata na poslovno uspešnost podjetja.
Team building – odličen način za izboljšanje komunikacije med sodelavci
Team building je skupno preživljanje prostega časa zaposlenih izven delovnega časa in izven delovnih prostorov, ki je nadgrajen z različnimi aktivnostmi, z namenom, da poveže delavce v boljšo skupno celoto.
Učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi v podjetju
Zaradi staranja prebivalstva razvitih družb, se posledično stara tudi delovna sila. Delodajalci na starejše zaposlene lahko vplivajo z uvedbo različnih olajšav in prilagoditev. Ker bo po statističnih podatkih v Sloveniji čez pet let vsaki četrti zaposleni starejši od 55 let, je pomembno, da se delodajalci zavedajo pomena, kakovosti, prednosti starejših zaposlenih in jih v skladu s tem tudi obravnavajo.
Kadring izvaja vse aktivnosti: »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«
Želite partnerja, ki izvaja vse aktivnosti v okviru razpisa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«? Želite partnerja, ki ima številne izkušnje, ogromno referenc in več kot dvajset-letno tradicijo delovanja?
Kaj nam prinaša GDPR?
Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) se bo začela uporabljati 25. 5. 2018. Preberite, kaj nam prinaša in kako se nanjo pripraviti.
Dobra strategija upravljanja s starejšimi zaposlenimi
Izrednega pomena je vključevanje in podpora vrhnjega managementa pri pripravi in izvedbi strategije ter ustrezna predstavitev strategije zaposlenim. Podjetja, izbrana v sklopu javnega povabila programa »CELOVITA PODPORA PODJETJEM ZA AKTIVNO STARANJE DELOVNE SILE – ASI", morajo skladu v roku treh mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju predložiti strategijo s pripadajočimi dokazili.
Uvajanje sprememb
Poslovno okolje je polno sprememb. Zato je ključno, da poznamo mehanizme, ki nam pomagajo, da se lahko z njimi soočimo tako na ravni podjetja kot tudi posameznika. Spremembe so namreč edina stalnica.
Delovna oprema in obveznosti delodajalca
Naloga delodajalca je, da v delovnem okolju zagotavlja brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja uporabnika delovne opreme, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja.
Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno.
Od prvega januarja v Avstriji velja strožja zakonodaja za preprečitev socialnega in plačnega dampinga, kar zaradi številnih birokratskih zahtevkov in visokih kazni slovenske obrtnike in podjetnike pri opravljanju čezmejnih storitev postavlja v težaven položaj.
Najprej morate podati vlogo za dovoljenje za zaposlitev (obr. TUJ-HR) na ZRSZ. V vlogi je med drugim potrebno opredeliti čas trajanja predvidene zaposlitve državljana Hrvaške, ki ne sme biti daljši od enega leta. Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu; dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca; fotokopijo potnega lista tujca.
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi).
Izvedba kakovostnega linijskega nadzora v podjetju je izjemnega pomena tako z vidika kakovosti proizvoda kot z vidika zagotavljanja varnega načina dela pri doseganju zastavljenih ciljev v proizvodnji. Pomembno je, da se v linijski nadzor vključujejo vsi zaposleni na delovnem mestu in seveda, da se ugotovljene pomanjkljivosti in nevarnosti sproti odpravljajo.
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z vrsto ukrepov. Vas zanima s katerimi?
Ste kot delodajalec obveščeni o tem katere evidence in poročila morate voditi?
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec. V kakšnem primeru pa morate poškodbo pri delu prijaviti?
Vsaka organizacija mora razumeti, kateri profili talentov ustrezajo delu v njej, kajti talent, ki je potreben za delo v eni organizaciji, ni nujno potreben v drugi.
Spremljanje delovne učinkovitosti in motiviranje zaposlenih sta ključni nalogi vodij. Ti v praksi pogosto naletijo na težavo, kako spodbuditi podpovprečne zaposlene k doseganju boljših rezultatov ter kdaj je dosežena meja, ko je treba poseči po trših ukrepih. Strokovnjaki s Harvard Business Review svetujejo kako pravilno motivirati!
Mislite, da se karizmatični vodje rodijo s karizmo? Ne, karizma je posledica vedenja, zato moramo vedeti, kakšno vedenje izbrati, da nas bodo drugi sprejemali kot karizmatične vodje. Napredek pri vodenju se začne z odločitvijo, da bomo karizmatični. Drugi korak je povečanje samozavesti. Tretji korak je naša fizična karizma. Četrti in najpomembnejši korak pa je naše vedenje.
Vse več podjetij v zadnjem času pozornost posveča ocenjevanju svojih zaposlenih. Le pravi ljudje na pravih delovnih mestih so lahko pri svojem delu motivirani in zavzeti, tako pa dolgoročno prispevajo k uspehu in konkurenčnosti podjetja na trgu.

AKTUALNO

19.12.2018
Poslanci so na seji soglasno so sprejeli, da se najnižji prejemek za polni delovni čas od 1. januarja 2019 s sedanjih 638 evrov neto zvišuje na 667 evrov.
Več novic

DOGODKI

Terme Zreče, 7.11. - 8.11.2019, 9.00-16.00
Terme Zreče, 8.11. - 9.11.2018, 9.00-16.00
Več dogodkov

NEWSLETTER