Menu
Letni razgovori – nujno zlo ali orodje vodenja?
Ponovno se bliža čas za izvajanje letnih razgovorov z zaposlenimi. Letne razgovore zaradi obremenjenosti in pomanjkanja časa veliko vodij opravi rutinsko, kot obvezen pogovor s sodelavcem, s katerim tako ali tako sodelujejo vsak dan. Pogovor, povratna informacija, postavljanje ciljev, posredovanje dokumentacije v kadrovski oddelek, nato pa na vse skupaj pozabimo do naslednjega leta.
Se soočate z izzivi iskanja zaposlitve?
Vas skrbi, da bo potrebno delati kar nekaj? Ali pa, da vam službe sploh ne bo uspelo najti? Socialna akademija mladim do 29. leta starosti omogoča brezplačno vključitev v karierno delavnico Moj korak naprej.
Delovna oprema in obveznosti delodajalca
Naloga delodajalca je, da v delovnem okolju zagotavlja brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja uporabnika delovne opreme, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja.
Pridobivanje izkušenj
Študij je (le) temeljni steber za vstop na trg delovne sile, vendar pa mladi – za uspešno konkuriranje ostalim – potrebujejo še dodatna znanja, spretnosti in izkušnje. Vedeti moramo, da formalna (javno veljavna) izobrazba ne zagotavlja delovnega mesta. Je zgolj nujen (pred)pogoj za iskanje zaposlitve.
5 razlogov, zakaj je e-izobraževanje pomembno za odrasle
Znanje ima v sodobni družbi vse večjo vlogo. V porastu so razne delavnice vseživljenjskega izobraževanja (VŽU) in razna druga usposabljanja. Tudi starejša generacija se je začela zavedati pomembnosti vključitve v proces neprestanega izobraževanja – predvsem na področju računalništva.
Ste opazili, kako se drug drugemu vedno pritožujemo, da nimamo časa? Kako vedno hitimo, vedno se nam nekam mudi?
Kaj je vzrok? Drugi slabo upravljajo z mojim časom ali sami s svojim časom slabo upravljamo? Upravljanje časa je upravljanje nas samih v odnosu do časa, ki ga imamo, in vse, kar lahko naredimo, je, da vzpostavimo kontrolo nad tem, kako ga porabimo.
Vas zanima kako je z obdavčitvijo odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi?
V primerih, ko delodajalec delavcu odpoveduje pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan delavcu izplačati odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.
Sedem smrtnih grehov pri vodenju sestankov
Sestanki so nujno zlo v podjetjih, saj z njimi izboljšujemo komunikacijo, podpiramo timsko delo, povečujemo informiranost in iščemo inovativne rešitve. Vse lepo in prav, ampak če sestanki niso vodeni pravilno, lahko z njimi več izgubimo kot pridobimo. Veste kako jih voditi?
5 RAZLOGOV ZA OUTSOURCING KADROVSKE FUNKCIJE
Outsourcanje kadrovske funkcije pomeni, da aktivnosti s podorčja kadrovanja, razvoja zaposlenih, vodenja kadrovskih evidenc, pravnega svetovanja in drugih razvojnih del s področja dela z ljudmi podjetje zaupa zunanji organizaciji. Predstavljamo vam pet razlogov, zakaj se za to odloča vse več organizacij.
Kako urediti pisarno v zdravju prijazno?
Vas boli v križu? Imate težave z očmi? Zaradi narave dela se v pisarnah pojavlja vedno manj dinamičnega dela, kar povzroča slabo počutje, številne bolezni in nezadovoljstvo zaposlenih. Pripravili smo nekaj nasvetov za izboljšanje delovnega prostora v pisarni.
Najprej morate podati vlogo za dovoljenje za zaposlitev (obr. TUJ-HR) na ZRSZ. V vlogi je med drugim potrebno opredeliti čas trajanja predvidene zaposlitve državljana Hrvaške, ki ne sme biti daljši od enega leta. Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu; dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca; fotokopijo potnega lista tujca.
Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno.
Postopek sprejemanja splošnega akta je odvisen od tega, za kakšen splošni akt gre in ali imate v podjetju organiziran sindikat oziroma svet delavcev.
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi).
Delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu sprejeti potrebne ukrepe z določitvijo števila delavcev, usposobljenih za izvajanje prve pomoči, in zagotovitvijo potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč.
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z vrsto ukrepov. Vas zanima s katerimi?
Ste kot delodajalec obveščeni o tem katere evidence in poročila morate voditi?
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec. V kakšnem primeru pa morate poškodbo pri delu prijaviti?
Vsaka organizacija mora razumeti, kateri profili talentov ustrezajo delu v njej, kajti talent, ki je potreben za delo v eni organizaciji, ni nujno potreben v drugi.
Spremljanje delovne učinkovitosti in motiviranje zaposlenih sta ključni nalogi vodij. Ti v praksi pogosto naletijo na težavo, kako spodbuditi podpovprečne zaposlene k doseganju boljših rezultatov ter kdaj je dosežena meja, ko je treba poseči po trših ukrepih. Strokovnjaki s Harvard Business Review svetujejo kako pravilno motivirati!
Mislite, da se karizmatični vodje rodijo s karizmo? Ne, karizma je posledica vedenja, zato moramo vedeti, kakšno vedenje izbrati, da nas bodo drugi sprejemali kot karizmatične vodje. Napredek pri vodenju se začne z odločitvijo, da bomo karizmatični. Drugi korak je povečanje samozavesti. Tretji korak je naša fizična karizma. Četrti in najpomembnejši korak pa je naše vedenje.