Menu

Povzetek ugodnosti novega »Protikorona zakona« za delodajalce

Državni zbor je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in ga poslal Državnemu svetu. Besedilo celotnega zakona dobite na naslednji povezavi:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=2C6DA06664D33432C125853E00653755&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc

V nadaljevanju pa predstavljamo nekatere ugodnosti, ki jih prinaša zakon za delodajalce.

V začetku pa naj opozorimo, da je zavod za zaposlovanje skladno s sprejetim zakonom objavil novico, da bodo tudi vloge, ki jih bodo delodajalci oddali za zaposlene, napotene na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020, pravočasne, če bodo predložene v 8 dneh od uveljavitve ZIUZEOP.

Vse vloge za povračilo nadomestila plače zaposlenim, napotenim na začasno čakanje na delo, ki bodo oddane po sedanjem Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP, Uradni list RS, 36/2020) do uveljavitve novega zakona, bodo obravnavali po novem Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP).

Več o tem lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-zaposlenim-na-zacasnem-cakanju.

POVRAČILO IZPLAČANIH NADOMESTIL PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO

Višina nadomestila, ki pripada delavcu je enako nadomestilu plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, to je 80 % povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti, vendar po interventnem zakonu ne sme biti nižja od minimalne plače v Republiki Sloveniji (to je 940,58 €).

Izplačano nadomestilo plače se s strani Republike Slovenije povrne v višini izplačanega nadomestila, ki ne presega višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, zmanjšanega za prispevke zavarovanca. Svojo pravico delodajalec uveljavi z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Vlogi delodajalec priloži izjavo, za katere pravilnost kazensko in materialno odgovarja, da izpolnjuje pogoje za povračilo nadomestila ter dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

Delodajalci so tudioproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače od 13. marca do 31. maja 2020, vendar največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Prispevke za vsa socialna zavarovanja v tem obdobju v celoti plačuje Republike Slovenija.

Pravico do povračila nadomestila plače lahko uveljavi tudi delodajalec, ki je napotil delavce na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo zakona, za obdobje od 13. marca 2020, če vloži vlogo v osmih dneh od uveljavitve zakona in izpolnjuje vse pogoje za uveljavitev pravice.

Povračilo nadomestila plače se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, in sicer 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem zaporednih dni v tekočem mesecu, delodajalec pa mora o tem predhodno obvestiti Zavod za zaposlovanje.

Če delodajalec pozove delavca na delo in o tem ne obvesti Zavoda za zaposlovanje, mora prejeta sredstva v celoti vrniti v trikratni višini.

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo.

Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci (izključeni so delodajalci, ki so uporabniki proračuna RS oziroma delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost), ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč. V primeru, da niso poslovali v celotnem letu 2019, so do pomoči upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so utrpeli:

- vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali

- vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

POVRAČILO NADOMESTIL PLAČE DELACEM, KI ZARADI VIŠJE SILE NE MOREJO OPRAVLJATI DELA

Višina nadomestila, ki pripada delavcu je enako nadomestilu plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, to je 80 % povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti, vendar po interventnem zakonu ne sme biti nižja od minimalne plače v Republiki Sloveniji (to je 940,58 €).

Izplačano nadomestilo plače se s strani Republike Slovenije povrne v višini izplačanega nadomestila, ki ne presega višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, zmanjšanega za prispevke zavarovanca.

Delodajalci so tudioproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače od 13. marca do 31. maja 2020, vendar največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Prispevke za vsa socialna zavarovanja v tem obdobju v celoti plačuje Republike Slovenija.

Do povračila so upravičeni delodajalci pod enakimi pogoji kot do povračila nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Svojo pravico delodajalec uveljavi z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje. Delodajalci morejo vlogi priložiti izjavo, da izpolnjujejo pogoje za povračilo nadomestila in da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zaradi tega prejemajo nadomestilo plače.

Pravico do povračila nadomestila plače lahko uveljavi tudi delodajalec, pri katerem delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo zakona, za obdobje od 13. marca 2020, če vloži vlogo v osmih dneh od uveljavitve zakonain izpolnjuje vse pogoje za uveljavitev pravice.

Če delavcu preneha odsotnost iz razlogov višje sile, o tem obvesti delodajalec Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje z dnem prenehanja odsotnosti. Če tega ne stori, mora vrniti prejeta sredstva v trikratni višini.

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE ZA ZAPOSLENE, KI DELAJO IN KRIZNI DODATEK

Delodajalci so za delavce v delovnem razmerju (razen za osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije) oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem času v celoti plačuje Republika Slovenija.

Delodajalci, ki izkoristijo to ugodnost pa vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače (to je 2.821,74 €), izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

POVRNITEV NADOMESTILA ZARADI BOLNIŠKE ODSOTNOSTI S STRANI ZZZS

Zavarovancem, ki bodo imeli na dan uveljavitve zakona pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca, ali bodo to pravico pridobili po uveljavitvi zakona, se nadomestilo krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Nadomestilo se krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja od uveljavitve zakona do prenehanja razlogov za začasno zadržanost od dela s pravico do nadomestila, oziroma, če razlogi za to začasno zadržanost trajajo v času veljavnosti tega zakona, do prenehanja razlogov za ukrepe iz zakona, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 31. maja 2020.

Delodajalec vloži zahtevo za povračilo v elektronski pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje do 30. septembra 2020.

VRAČILO SREDSTEV V PRIMERU DELITVE DOBIČKA

Subjekti, ki bodo uveljavili:

- povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo,

- povračilo nadomestila plače delavcu, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela,

- oprostitev plačila prispevkov ali

- izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka

morajo v primeru, da je od uveljavitve zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020, vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.