Menu

Poznate javna dela?

19. 12. 2016

Zavod RS za zaposlovanje pravi, da so »javna dela poseben program aktivne politike zaposlovanja. Izvajajo pa se v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest«. Namenjena so predvsem aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb – njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. 

Kdo lahko izvaja javna dela?

Za vsako ti. »javno delo« mora obstajati javni interes oz. potreba po opravljanju določenega dela. Šele takrat lahko organizacije začnejo razmišljati o vključitvi v programe javnih del.
Pomembno je omeniti, da se lahko prijavijo zgolj neprofitne organizacije (občine, splošne knjižnice, društva, zavodi …). 

Javna dela se največkrat izvajajo v naslednjih področjih:

 - kmetijstvo,
 - varstvo okolja,
 - vzgoja in izobraževanje,
 - kultura in
 - socialno varstvo.

Program javnega dela se lahko prične izvajati po sklenitvi pogodbe o izvajanju programa javnega dela med Zavodom RS za zaposlovanje, izvajalcem in naročnikom programa javnega dela. Dolgotrajno brezposelne osebe se vključijo v program javnega dela po uspešno opravljenem predhodnem zdravniškem pregledu, po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program javnega dela z Zavodom in pogodbe o zaposlitvi z izvajalcem.

Dolgotrajno brezposelna oseba ima priložnost, da se izkaže

V javnem povabilu za izbor programov javnih del 2017 je zapisano, da »dolgotrajno brezposelne osebe začnejo opravljati javna dela z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi z izvajalcem javnih del, če v njej ni določen drug datum nastopa dela«. V pogodbi so zapisana dela, ki jih bo udeleženec opravljal v programu javnega dela (morajo biti skladna z opisom del udeležencev v odobreni ponudbi za izbor programa javnega dela). Glede na obseg dela, se pogodba o zaposlitvi sklene za delo s polnim delovnim časom ali delovnim časom, krajšim od polnega, vendar ne krajšim od 25 ur na teden. Pomembno je vedeti, da se v pogodbi o zaposlitvi za izvajanje javnega dela ne sme dogovoriti razporeditev delovnega časa, ki presega 5 dni na teden, prav tako pa ne delo v deljenem delovnem času. Udeležencem se ne sme naložiti opravljanja nadurnega dela in opravljanje dela na domu. Udeleženci imajo za delo, ki ga opravljajo v programu javnih del, pravico do plače, izražene v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti, povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov prehrane med delom, letnega dopusta, regresa za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi ter do varstva pri delu.

S programom javnih del imajo dolgotrajno brezposelne osebe torej možnost:

 - pridobiti zaposlitev za določen čas,
 - pridobiti nove, pomembne delovne izkušnje,
 - zagotoviti delovno aktivnost in socialno vključenost,
 - razvijati svoje spretnosti in delovne sposobnosti,
 - pridobiti samozavest,
 - ipd.