Menu

Denar še zdaleč ni edini motivator

Povišica plače kot motivator deluje le na kratek rok, česar se zaveda vse več vodij in direktorjev. Zato se v podjetjih v Sloveniji vse bolj (a še vedno bistveno premalo) poslužujejo nedenarnega motiviranja zaposlenih. 

Pomembni nedenarni motivacijski dejavniki so primerno delovno okolje, možnosti napredovanja, razporeditev delovnega časa, možnost strokovnega usposabljanja, zanimivo delo, medosebni odnosi na delovnem mestu, stalnost in zanesljivost delovnega mesta, osebni dohodek, priznanje za uspešno opravljeno delo ter soodločanje o delu (povzeto po Lipičniku). 

Težave nedenarnega motiviranja

Največ težav pri motiviranju nastaja zaradi enotnega sistema nagrajevanja, ki ga organizacija uvede za vse zaposlene. Vseh sodelavcev namreč ne moremo motivirati na isti način, saj obstajajo razlike v tipu osebnosti, postavljanju prioritet in vrednot. Uporaba pravil in nagrad za motiviranje zaposlenih je vedno dvorezen meč: s tem, ko nekatera vedenja in ravnanja nagrajujemo in spodbujamo, zaposleni opuščajo tista ravnanja, ki bi bila za organizacijo lahko prav tako koristna.

Najpomembnejši dejavniki motivacije v Sloveniji

V slovenskem okolju so se kot najpomembnejši nematerialni dejavniki za motivacijo izkazali uspeh pri delu in pohvala, dobri odnosi na delovnem mestu, samostojnost pri opravljanju dela, dajanje priložnosti in s tem odgovornosti zaposlenim, fleksibilen delovni čas, možnost izobraževanja in strokovnega usposabljanja, možnost napredovanja, soodločanja pri pomembnih odločitvah, poznavanje rezultatov dela, poznavanje ciljev in poslanstva podjetja ter stalnost zaposlitve (Uhan, 2000). 

  • V slovenskem okolju sta se kot najpomembnejša nematerialna dejavnika za motivacijo izkazala uspeh pri delu in pohvala.
    V slovenskem okolju sta se kot najpomembnejša nematerialna dejavnika za motivacijo izkazala uspeh pri delu in pohvala.

Motiviranje ključnega kadra

V Kadringu v zadnjih letih pri zaposlovanju visokokvalificiranih kadrov kot pomembne nematerialne motivatorje opažamo predvsem možnost napredovanja in osebne rasti na delovnem mestu (možnosti za vrhunska izobraževanja, pridobivanje certifikatov s področja stroke in s tem večanje vrednosti zaposlenega na trgu dela ter zmožnost uvajanja izboljšav in inovacij), stabilnost zaposlitve (ugled delodajalca, pozicija panoge, v kateri delodajalec posluje) in priznanje za dobro opravljeno delo.