Menu
NOVO: Na voljo sredstva za razvoj kariere starejših zaposlenih
Podjetja imajo priložnost pridobiti do 1.834,00 evrov na zaposlenega za usposabljanje sodelavcev, starejših od 45 let. V sklopu javnega razpisa so prav tako kriti stroški priprave strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, individualni načrt osebnega in poklicnega razvoja, udeležba v motivacijskih programih in usposabljanja (tudi pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije).
Učinkovita strateška kadrovska funkcija - uvedite jo!
Trg delovne sile je zrel. Ob trenutnem ugodnem poslovnem okolju in gospodarski rasti so dobri kadri večinoma že razporejeni. Ali znamo pritegniti najboljše strokovnjake? Ali jih znamo v podjetju zadržati? Odgovor na vprašanji ponuja vpeljava strateške kadrovske funkcije v obliki programske podpore: aplikacija HRM 4.0
Vpliv strategije dolgožive družbe na delodajalce
Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Da bi se celovito spoprijela s temi izzivi, je Vlada Republike Slovenije 20. julija 2017 sprejela Strategijo dolgožive družbe, ki postavlja vsebinski okvir za izvedbo potrebnih sprememb.
Novosti Zakona o urejanju trga dela
Pozor: Z 21. januarjem 2018 stopijo v veljavo številne novosti tako za delodajalce kot za brezposelne osebe. Po novem se mora delavec, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti vpisati v evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu RS za zaposlovanje najkasneje v roku 3 delovnih dni po vročeni odpovedi!
Varnost in zdravje pri delu od doma
ZDR-1 kot delo na domu definira delo, ki ga zaposleni opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri in so izven delovnih prostorov delodajalca. Prav tako se po ZDR-1 delo na daljavo šteje kot delo na domu, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije, kar je v praksi tudi najpogostejša oblika opravljanja dela na domu.
Dobro počutje na delovnem mestu
Ste danes zjutraj pozdravili sodelavce in jim namenili nasmeh? Jaz, ti, on, ona ... Za pozitivno delovno klimo in dobro počutje na delovnem mestu smo odgovorni mi vsi!
Uvajanje sprememb
Poslovno okolje je polno sprememb. Zato je ključno, da poznamo mehanizme, ki nam pomagajo, da se lahko z njimi soočimo tako na ravni podjetja kot tudi posameznika. Spremembe so namreč edina stalnica.
Sredstva za usposabljanje mladih brezposelnih na delovnem mestu
Zavod RS za zaposlovanje je 21. novembra 2017 na spletni strani objavil javno povabilo za povračilo upravičenih stroškov za usposabljanje na delovnem mestu. Ciljna skupina za usposabljanje so brezposelne osebe, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje.
Delovna oprema in obveznosti delodajalca
Naloga delodajalca je, da v delovnem okolju zagotavlja brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja uporabnika delovne opreme, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja.
Vas zanima kako je z obdavčitvijo odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi?
V primerih, ko delodajalec delavcu odpoveduje pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan delavcu izplačati odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.
Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno.
Od prvega januarja v Avstriji velja strožja zakonodaja za preprečitev socialnega in plačnega dampinga, kar zaradi številnih birokratskih zahtevkov in visokih kazni slovenske obrtnike in podjetnike pri opravljanju čezmejnih storitev postavlja v težaven položaj.
Najprej morate podati vlogo za dovoljenje za zaposlitev (obr. TUJ-HR) na ZRSZ. V vlogi je med drugim potrebno opredeliti čas trajanja predvidene zaposlitve državljana Hrvaške, ki ne sme biti daljši od enega leta. Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu; dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca; fotokopijo potnega lista tujca.
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi).
Izvedba kakovostnega linijskega nadzora v podjetju je izjemnega pomena tako z vidika kakovosti proizvoda kot z vidika zagotavljanja varnega načina dela pri doseganju zastavljenih ciljev v proizvodnji. Pomembno je, da se v linijski nadzor vključujejo vsi zaposleni na delovnem mestu in seveda, da se ugotovljene pomanjkljivosti in nevarnosti sproti odpravljajo.
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z vrsto ukrepov. Vas zanima s katerimi?
Ste kot delodajalec obveščeni o tem katere evidence in poročila morate voditi?
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec. V kakšnem primeru pa morate poškodbo pri delu prijaviti?
Vsaka organizacija mora razumeti, kateri profili talentov ustrezajo delu v njej, kajti talent, ki je potreben za delo v eni organizaciji, ni nujno potreben v drugi.
Spremljanje delovne učinkovitosti in motiviranje zaposlenih sta ključni nalogi vodij. Ti v praksi pogosto naletijo na težavo, kako spodbuditi podpovprečne zaposlene k doseganju boljših rezultatov ter kdaj je dosežena meja, ko je treba poseči po trših ukrepih. Strokovnjaki s Harvard Business Review svetujejo kako pravilno motivirati!
Mislite, da se karizmatični vodje rodijo s karizmo? Ne, karizma je posledica vedenja, zato moramo vedeti, kakšno vedenje izbrati, da nas bodo drugi sprejemali kot karizmatične vodje. Napredek pri vodenju se začne z odločitvijo, da bomo karizmatični. Drugi korak je povečanje samozavesti. Tretji korak je naša fizična karizma. Četrti in najpomembnejši korak pa je naše vedenje.
Vse več podjetij v zadnjem času pozornost posveča ocenjevanju svojih zaposlenih. Le pravi ljudje na pravih delovnih mestih so lahko pri svojem delu motivirani in zavzeti, tako pa dolgoročno prispevajo k uspehu in konkurenčnosti podjetja na trgu.

AKTUALNO

02.02.2018
FURS ima od 1. 1. 2018 pristojnost, da sankcionira delodajalce, če ne izplačujejo plač skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, oziroma ne predlagajo REK obrazcev, na katerih se obračunajo prispevki...
26.01.2018
Ta od 1. januarja 2018 za delo s polnim delovnim časom znaša 842,79 evrov bruto.
25.01.2018
V Uradnem listu je bil v januarju 2018 med drugim objavljen tudi novi znesek minimalne plače.
Več novic

NEWSLETTER