Menu

Oprostitev plačila prispevkov za PIZ in izplačilo kriznega dodatka

10. 4. 2020

Jutri, 11. 4. 2020, bo v Uradnem listu objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Zakon med drugim določa ukrep delne oprostitve prispevkov za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo, in krizni dodatek.

Skladno s 33. členom omenjenega zakona so delodajalci za delavce (izjema so zaposleni pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije) oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem času v celoti plačuje Republika Slovenija.

Delodajalci, ki uporabijo ta ukrep, vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Zakon v 99. členu določa še, da morajo vsi subjekti, ki so uveljavili oprostitev plačila prispevkov po 33. členu v primeru, da je od uveljavitve navedenega zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020 vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

V zvezi s tolmačenjem besedila zakona se v praksi poraja zelo veliko vprašanj. FURS sproti objavlja odgovore na vprašanja, ki se zastavljajo in dopolnjuje svoje mnenje, zato predlagamo, da sproti spremljate v zvezi s tem njihovo spletno stran: https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/.

Iz do zdaj objavljenih odgovorov in vprašanj v zvezi z ukrepom delne oprostitve prispevkov od plače in izplačilom kriznega dodatka do zdaj izhaja naslednje:

  • Oprostitev plačila prispevka PIZ se nanaša na izplačane plače za delo v obdobju od razglasitve epidemije, to je od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Pri določitvi obdobja uveljavljanja delne oprostitve plačila prispevkov sledimo namenu interventnega zakona (ZIUZEOP), ki ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov uvaja za obdobje razglašene epidemije, torej od 13. 3.2020 do 31. 5.2020.
  • Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (delojemalca in delodajalca) so oproščeni plačila in jih delodajalec samo obračuna, ostale prispevke pa je treba plačati v celoti.
  • Upravičeni delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oddajo REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1002. Zaradi potrebne prilagoditve nekaterih REK obrazcev na podlagi interventne zakonodaje je onemogočena oddaja REK obrazca prek sistema eDavki, in sicer predvidoma do 23. 4. 2020.Upravičeni delodajalci, ki v tem času izplačajo plačo, lahko kljub neoddaji REK-1 obrazca pri plačilu prispevkov upoštevajo oprostitev. Ko bo oddaja REK obrazcev prek eDavkov ponovno omogočena, pa bo delodajalec oddal pravilen REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1002 – Plača za delo v času epidemije, na katerem bo prispevke PIZ samo obračunal.
  • Upravičeni delodajalec, ki ob izplačilu plače za opravljeno delo v marcu (za obdobje od 13. 3. 2020 dalje), ni upošteval oprostitve plačila PIZ, oprostitev plačila uveljavlja naknadno tako, da popravi predloženi REK-1 obrazec za izplačano plačo marec.
  • Delodajalci, ki so za zaposlene v zasebnem sektorju, oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, morajo vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Krizni dodatek se izplača skupaj s plačo za posamezni mesec. Če delodajalec pri plači za marec kriznega dodatka ni izplačal, ga lahko izplača naknadno. Ukrep se ne uporablja za neposredne in posredne uporabnike proračuna RS in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po SKD.
  • Znesek mesečnega kriznega dodatka, ki znaša 200 eur se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel mesec, sorazmerno zmanjša. Delavec je upravičen do kriznega dodatka za dneve ko opravlja delo, pri čemer ni pomembno ali delo opravlja na sedežu delodajalca ali od doma. Za dneve, ko je delavec odsoten z dela zaradi začasnega čakanja na delo, izrabe letnega dopusta ali zaradi drugih upravičenih odsotnosti se krizni dodatek ne izplača. Primer: mesec marec ima 22 delovnih dni. Ukrep velja od vključno 13. 3. 2020 dalje. Če je delavec, katerega zadnja plača ne presega zneska 3x minimalne plače delal vse delovne dni od 13. 3. do 31. 3. (13 delovnih dni) prejme krizni dodatek v višini 118,18 eur (200/22*13).