Menu

Koriščenje lanskega dopusta do 30. junija

11. 6. 2018

V obdobju junija se pri delodajalcih pogosto porajajo vprašanja v zvezi z možnostjo »podaljšanja« obdobja koriščenja letnega dopusta. Želeli bi uvesti podaljšanje koriščenja lanskega letnega dopusta do konca septembra ali do konca leta. Pa je to v skladu z zakonodajo?

V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013 s sprem.) so definirane temeljne določbe glede pridobitve pravice do dopusta, trajanja letnega dopusta in zlasti tudi izraba oz. način izrabe letnega dopusta, da letni dopust doseže svoj namen.

Namen pravice delavca do letnega dopusta je omogočiti delavcu, da si odpočije. Tako je v zakonu tudi izrecno določeno, da se delavec pravici do dopusta ne more odpovedati. Tudi, če bi takšno izjavo podal, je ta neveljavna. Dogovor o izplačilu denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust je mogoč samo v primeru, ko pride do prenehanja delovnega razmerja. (164 ZDR-1)

V zakonu je z namenom zagotovitve doseganja namena pravice do letnega dopusta posebej določeno, da je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, vendar pa mora en del trajati najmanj dva tedna. Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Možnost koriščenja dopusta do 30. junija je tako že po samem zakonu vezana na predlog s strani delavca, v nasprotnem primeru  delavec koristi letni dopust v tekočem letu, saj je pravica vezana na tekoče leto. V naslednjem letu pridobi delavec pravico do letnega dopusta za tisto leto. Če bi se pravica do koriščenja letnega dopusta »podaljšala« v kasnejše obdobje, bi to pomenilo poseg v pravico delavca do letnega dopusta, katere namen je počitek, in ni v korist delavca. Zato takšni dogovori niso dopustni.

Izjema je podana za delavce, ki v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka niso izrabili letnega dopusta. Ti lahko tako neizkoriščen letni dopust koristijo do 31. decembra naslednjega leta.

Pri izrabi letnega dopusta je treba upoštevati tudi, da se letni dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic, delavec pa ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti večinoma glede izrabe letnega dopusta določajo še ugodnejše pravice za delavce.