Menu

Pogodba o začasnem delu v kmetijstvu

22. 4. 2018

V Uradnem listu RS, št. 22/2018 z dne 4.4.2018 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E), ki se začne uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon prinaša novosti tudi na področju delovnega prava, saj uvaja začasno ali občasno delo v kmetijstvu. Začasno ali občasno delo v kmetijstvu je začasna ali občasna oblika dela, za katero je neposredno glede na vegetacijo, sezono oziroma naravo dela za kmetijske panoge sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo in zelenjadarstvo značilen izrazito povečan obseg potrebe po delovni sili. Naročnik dela je lahko nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev, za katerega bo izvajalec opravljal določena dela na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu, izvajalec začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu pa je fizična oseba, ki opravlja delo po omenjeni pogodbi.

Vključitev v zavarovanja in obdavčitev

Pogodba o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu je pogodba civilnega prava in pomeni izjemo od prepovedi opravljanja dela po pogodbah civilnega prava, kadar obstajajo elementi delovnega razmerja iz 2. odstavka 13. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013 s sprem.). Delo na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu se šteje kot delo v okviru drugega pravnega razmerja, za katero je naročnik dolžan izvajalca vključiti v obvezna socialna zavarovanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje ter obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ne glede na določbe zakona, ki ureja posebni davek na določene prejemke, se od pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu poseben davek ne plača.

Prepoved diskriminacije in določila varnega dela

Za začasno ali občasno delo v kmetijstvu se uporabljajo določbe ZDR-1 o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enaki obravnavi glede na spol, prepovedi dela otrok, delovnem času, odmorih in počitkih, odškodninski odgovornosti, varstvu nekaterih kategorij delavcev glede prepovedi opravljanja del ter varstvu osebnih podatkov. Za začasno ali občasno delo v kmetijstvu se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu. V sporih med naročnikom dela in izvajalcem pa je določena pristojnost sodišča splošne pristojnosti.

Začasno delo traja največ 120 dni

Začasno ali občasno delo v kmetijstvu se lahko na posameznem kmetijskem gospodarstvu opravlja prekinjeno ali neprekinjeno največ 120 dni v enem koledarskem letu. Naročnik ima lahko sklenjeno pogodbo o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu z več izvajalci za isto časovno obdobje. Izvajalec lahko začasno ali občasno delo v kmetijstvu opravlja prekinjeno ali neprekinjeno največ 90 dni v enem koledarskem letu.

Izvajalec lahko začasno ali občasno delo v kmetijstvu opravlja pri več naročnikih dela hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisanih omejitev glede delovnega časa, odmorov in počitkov, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

Vodenje dnevne evidence

Vsak naročnik dela mora dnevno voditi evidenco, ki obsega:

  • osebno ime in naslov izvajalca,
  • število opravljenih dni začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu in
  • podatke o izrabi delovnega časa posameznega izvajalca, vključno s točnim časom prihoda na delo in odhoda z dela.

Evidenca se hrani 5 let

Evidenco mora hraniti pet let po izteku koledarskega leta, v katerem je bila pogodba o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu sklenjena, in jo na zahtevo pristojnega organa predložiti na vpogled.

Urna postavka

Urna postavka izvajalca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu ne sme biti nižja od 4,79 eura bruto. Višina se usklajuje z gibanjem povprečne plače, izplačane za obdobje januar do december preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in jo enkrat letno določi minister, pristojen za kmetijstvo, najpozneje do 1. aprila v koledarskem letu, ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Rok za izplačilo

Naročnik dela je na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu dolžan izplačati izvajalcu plačilo za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu v 15 dneh po opravljenem delu oziroma v primeru, ko je pogodba sklenjena za več kot mesec dni, do 15. v mesecu za pretekli mesec.

  • Začasna dela v kemtijstvu lahko trajajo največ 120 dni v koledarskem letu. Vir foto: <a href='https://www.freepik.com/free-photo/farmer-adult-man-holding-fresh-tasty-vegetables-in-wooden-box-in-garden-early-morning_1284567.htm'>Designed by Freepik</a>
    Začasna dela v kemtijstvu lahko trajajo največ 120 dni v koledarskem letu. Vir foto: Designed by Freepik