Menu

JN - priprava panožnega modela kompetenc

18. 4. 2018

V skupini Impol se skupaj s partnerji prijavljamo na razpis za vzpostavitev kompetenčnih centrov KOC 2018 (JR 253), ki ga Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za pripravo panožnega modela kompetenc za ta namen iščemo zunanjega izvajalca in k oddaji ponudbe vabimo zainteresirane ponudnike.

1.      PREDMET NAROČILA

V sklopu naročila bo izveden panožni model kompetenc, pripravljen za 5 specifičnih profilov oz. delovnih mest iz kovinarske industrije. Delovna mesta bo naknadno določil naročnik.

V okviru izdelave panožnega modela kompetenc se predvideva tudi izdelava analize stanja kompetenc v podjetjih po 5 panožnih profilih. V KOC sodeluje 16 panožnih podjetij, njihove lokacije so: Ljubljana, Slovenska Bistrica, Maribor, Kidričevo, Štore, Zreče.

Dokument mora vsebovati vsaj:

1)     Povzetek vsebine modela kompetenc, ki je pripravljen za objavo na spletni strani sklada, oz. primeren za posredovanje zainteresirani javnosti in vključuje povzetke vseh spodaj navedenih točk ter pregled po panožnih/področnih profilih. V pregledu (lahko je tabelarični) se na ravni panoge/področja delovanja prikaže za vsak v vlogi naveden profil, oz. delovno mesto izdelan kompetenčni panožni profil, oz. navede kompetence, znanja, veščine in izkušnje, potrebne za opravljanje delovnih nalog. Lahko se navede tudi področja, kjer so primanjkljaji največji (kar je lahko uporabna informacija npr. za izobraževalne in druge organizacije, ki vplivajo na pripravo programov izobraževanj oz. usposabljanj).

2)     Opis uporabljene metodologije dela in vzorce morebitnih vprašalnikov oz. drugih orodij, ki so uporabljeni pri pripravi dokumenta. Opisati je potrebno, na kakšen način so bila v pripravo dokumenta vključena posamezna podjetja in njihovi zaposleni.

3)     Izdelane kompetenčne profile za vsaj tiste ključne poklice oz. delovna mesta v panožnih podjetjih partnerstva, ki so bila navedena v vlogi (z navedbo različnih elementov kompetenc z upoštevanjem strokovnih znanj, poklicnih veščin in osebnostnih lastnosti). Če so kompetenčni profili različni po panožnih podjetjih, naj se specifike za različna panožna podjetja ustrezno predstavi.

4)     Analizo trenutnega stanja kompetenc zaposlenih na (v vlogi opredeljenih) delovnih mestih v panožnih podjetjih partnerstva. Izpostaviti je potrebno predvsem ključne primanjkljaje kompetenc. Analiza mora temeljiti na uporabljeni metodologiji in mora biti podlaga za nadaljnje spremljanje razvoja zaposlenih. Identifikacija primanjkljajev kompetenc, poklicev oz. ter ugotavljanja kompetenc prihodnosti na ravni panoge ali področja delovanja partnerstva;

5)     Cilje in področja kadrovskega razvoja ter načrt nadaljnjih usposabljanj za zaposlene na opredeljenih delovnih mestih po panožnih podjetjih partnerstva, ki temeljijo tudi na izvedeni analizi stanja kompetenc. Predstavljeni naj bodo ključni cilji glede na potrebe in ugotovitve analize stanja.

  1. Področje kadrovskega razvoja smiselno naslovi cilje, vsebine in metode:
  •  povezovanju usposabljanj zaposlenih s strategijami panožnih podjetij ter poslovnimi izboljšavami;
  •  prenos in širjenje znanja, dobrih praks, orodij, metodologij na področju upravljanja s človeškimi viri;
  •  povezovanje in sodelovanje strokovnjakov v delovnih skupinah, organizacija posvetov, srečanj in mednarodnih aktivnosti partnerstva;
  •  potreba po razvoju novih programov usposabljanja;
  •  sodelovanje z izobraževalnimi institucijami ipd.

2. Načrt, ki je smiselno vključen v model kompetenc naj po profilih in/ali panožnih podjetjih:

  • izpostavi navezavo na primanjkljaje kompetenc;
  • predstavi ključna področja usposabljanj oz. razvoja zaposlenih in jim določi prioriteto oz. predviden obseg;
  • okvirno predvidi vsebine oz. oblike usposabljanj;
  • predvidi oblikovanje nabora usposabljanj in/ali mreže mentorjev/predavateljev ipd.

                       

6)     Metodologijo oz. način merjenja napredka pri razvoju definiranih kompetenčnih profilov, kazalniki načrt na področju usposobljenosti podjetja in posameznika v okviru projekta.

2.      PREDLOŽITEV PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudnik mora svojo ponudbo, izpolnjeno, žigosano in podpisano, oddati po elektronski pošti na naslov urska.kukovic@kadring.si, in sicer najkasneje do četrtka 19. 04. 2018 do 15.00 ure. Ponudbo naslovite na podjetje Impol, d. o. o., Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica. Upoštevali bomo le pravočasno prispele ponudbe.

Ponudbi priložite vaše reference na področju priprave modelov kompetenc in svetovanja ter upravljanja s človeškimi viri.

K ponudbi obvezno priložite:

·        Reference na področju svetovanja in upravljanja s človeškimi viri

·        Pristop priprave modela kompetenc Naštejte glavne aktivnosti, vključenost partnerjev v posameznih fazah, rokov posameznih faz izdelave (npr. izvedbe delavnic ali intervjujev in podobno)

3.      VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev mora veljati 30 dni.

4.      OKVIRNA OCENJENA VREDNOST NAROČILA

Okvirna ocenjena vrednost naročila znaša do 20.000 EUR brez DDV.

Javno naročilo se financira iz programa »Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018« v sklopu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Končna cena priprave modela kompetenc v ponudbi naj zajema vse stroške priprave panožnega modela kompetenc (tudi morebitne potne stroške ali druge stroške, ki utegnejo nastati zaradi priprave panožnega modela kompetenc).

5.      MERILO ZA IZBOR

Merilo za izbor ponudbe je izpolnjevanje vseh pogojev in najnižja cena (z vključenim DDV).  

6.      ČAS TRAJANJA POGODBENEGA RAZMERJA

Naročnik bo pogodbo sklenil z najugodnejšim in strokovno najbolj kompetentnim ponudnikom za obdobje do 1. oktobra 2018.

7.      NAČIN IN POGOJI PLAČILA

Plačilo za pripravo modela kompetenc se bo izvedlo na podlagi izstavljenih računov in s strani izvajalca dostavljenih dokazil naročniku o opravljenih storitvah.

8.      OBVEŠČANJE O IZBORU PONUDNIKA

Ponudniki bodo o oddaji naročila obveščeni po e-pošti v najkasneje petih (petih) dneh od roka za oddajo ponudb.

Prosimo za vašo konkurenčno ponudbo na  obrazcih, priloženih v priponki.

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.