Menu

Nove sankcije za nezakonito opravljanje dela po podjemni pogodbi

Nove sankcije za nezakonito opravljanje dela po podjemni pogodbi, 2. 11. 2017

Nova določila že v veljavi

Zaradi pogostega izkoriščanja delovne sile so bile z novelo Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A), ki je bila objavljena v UL RS, št. 55/2017 in velja od 21. oktobra 2017, uvedene sankcije za delodajalce, ki na trgu ponujajo delo na podlagi pogodb civilnega prava (podjemna pogodba ...), namesto da bi z delavci sklenili delovno razmerje.

Prepoved opravljanja dela in zaposlitev

Po novem lahko inšpektor v primeru, ko pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, z odločbo prepove opravljanje dela delavcev in hkrati v odločbi odredi, da mora zavezanec osebi, na katero se prepoved nanaša, izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi v roku treh delovnih dni po tem, ko je odločba izdana. Oseba, na katero se prepoved nanaša, lahko sklene pogodbo o zaposlitvi najkasneje tri delovne dni po prejemu pisne pogodbe o zaposlitvi.

Plačilo

Predlog pogodbe o zaposlitvi mora biti ustrezen ugotovljenemu dejanskemu stanju kot izhaja iz odločbe inšpektorja, upoštevaje plačilo za delo vsaj v višini kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo delodajalca.

Pravice zaposlenih

Če delodajalec osebi, ki je pri njemu opravljala delo na podlagi pogodbe civilnega prava, ne vroči pogodbe o zaposlitvi, lahko ta oseba v roku 30 dni od poteka roka oziroma od dneva, ko je izvedela za kršitev te pravice, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Sankcije, če plača ni izplačana na plačilni dan

ZID-1A določa tudi, da lahko inšpektor prepove opravljanje dela delavcev ali izvajanje delovnega procesa tudi v primeru, če ugotovi, da je bil pri zavezancu v preteklih 12-ih mesecih dvakrat ali večkrat pravnomočno ugotovljen prekršek, da ta ni izplačal plače na določen plačilni dan.

  • Po novem lahko inšpektor v primeru, ko ugotovi opravljanje dela na podlagi podjemne pogodbe v nasprotju z zakonom, z odločbo prepove opravljanje dela delavcev. <a href='https://www.freepik.com/free-photo/electrician-installing-electricity_1239062.htm'>Designed by Freepik</a>
    Po novem lahko inšpektor v primeru, ko ugotovi opravljanje dela na podlagi podjemne pogodbe v nasprotju z zakonom, z odločbo prepove opravljanje dela delavcev. Designed by Freepik