Menu

Ukrepi prve pomoči na delovnem mestu

22. 11. 2016

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoči


Usposobljene osebe

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu določa, da mora delodajalec v delovnem procesu (v sleherni krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni) zagotoviti prisotnost osebe, usposobljene za izvajanje prve pomoči. Pri številu usposobljenih oseb mora upoštevati nevarnosti na delovnem mestu, organizacijo delovnega procesa, število zaposlenih delavcev, število posebno ogroženih delavcev v delovnem procesu, število delovnih izmen in krajevno ločenih enot, pogostost poškodb pri delu in oddaljenost najbližje službe medicinske pomoči.

Pri izvajanju del, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod, pravilnik delodajalcu nalaga, da za nudenje prve pomoči zagotovi vsaj eno usposobljeno osebo na 20 delavcev. Pomembno je, da so vsi delavci seznanjeni s tem, kateri delavci so usposobljeni za nudenje prve pomoči. Usposabljanje oseb za prvo pomoč sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela, njegovo veljavnost pa je treba obnavljati vsakih 5 let.

 

Material za prvo pomoč

V vsaki delovni enoti mora biti na vsakih 50 zaposlenih delavcev na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč. Če iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod, pa mora biti v delovni enoti vsaj ena omarica na vsakih 20 zaposlenih delavcev. Vsebina omarice mora biti usklajena z zahtevami pravilnika. Delodajalec mora zagotoviti, da je omarica za prvo pomoč na lahko dostopnem mestu in vedno na razpolago. Vsebina omarice se sproti dopolnjuje z veljavnim sanitetnim materialom. Vsaka poraba sanitetnega materiala (namen porabe, količina, datum, uporabnik) se mora zabeležiti.

 

Omarica za prvo pomoč mora imeti na zunanji strani znak rdečega križa, na njej pa morajo biti napisani:

* telefonska številka centra za obveščanje – 112;

* naslov in telefonska številka pooblaščenega zdravnika;

* naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega zavoda;

* ime in delovno mesto delavca, usposobljenega za izvajanje prve pomoči.


Prva pomoč v kovčku.