Menu

Povežimo generacije

9. 9. 2016

Več kot osem milijonov evrov za večgeneracijske centre

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 2. Septembra objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Namen razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. 

Sredstva za 15 centrov

V vzhodni kohezijski regiji imajo namen vzpostaviti kar 10 takšnih centrov, v zahodni regiji pa 5. Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se morajo pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017-2021 znaša 8.625.000,00 evrov. Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo z največ 575.000 evri za celotno obdobje sofinanciranja. Rok za oddajo prijav je sreda, 19. 10. 2016, razpisna dokumentacija pa se nahaja na spletni strani ministrstva.

Ministrstvo pripravlja nove ukrepe za starejše na trgu dela 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo dokument »»Starejši in trg dela v Sloveniji«, s katerim se je že seznanila tudi vlada.

Izhodišče za pripravo dokumenta sta bili dejstvi, da je v Sloveniji delovna aktivnost starejših od 50 let zelo nizka ter pričakovana demografska gibanja – manjšanje števila delovno spodobnega prebivalstva.

Ministrstvo je pripravilo nabor ukrepov, ki jih je razdelilo v naslednja področja:

  • zagotavljanje zdravega delovnega okolja,
  • izobraževanje in vseživljenjsko učenje,
  • sistemske ovire, ki starejših ne spodbujajo v zadostni meri k daljšemu ostajanju na trgu dela,
  • ukrepi aktivne politike zaposlovanja in drugi ukrepi na trgu dela,  
  • ukrepi za večjo vključenost težje zaposljivih in prejemnikov denarne socialne pomoči,
  • delovanje institucij, ki starejšim nudijo podporo z namenom ohranitve zaposlitve ali pri vključevanju na trg dela, ter
  • ozaveščenost in informiranost javnosti.

Celotni dokument je dostopen na spletni strani ministrstva in bo podlaga za razpravo s socialnimi partnerji.