Menu

Nova Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti

5. 1. 2016

Nova Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti

 1. 1. 2016 je začela veljati tudi nova Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti, ki je bila podpisana po skoraj dveletnih pogajanjih, odkar je prenehala veljati prejšnja kolektivna pogodba. Objavljena je bila v Uradnem listu št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015. Kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas, odpove pa se lahko s trimesečnim odpovednim rokom. Med drugim prinaša naslednje:
 2. Delovna mesta se razvrščajo v 8. tarifnih razredov.
 3. Delodajalec lahko pred izbiro kandidata preizkusi usposobljenost za delo prijavljenih kandidatov, pri čemer določi ustrezen strokovni način preizkusa. Predhodni preizkus lahko traja največ tri dni in poteka pod stalnim nadzorom delodajalca ali od njega pooblaščenega delavca.
 4. Uvedenih je več dodatnih razlogov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas (npr. projektno delo, pripravništvo, sklenitev pogodbe s svetovalcem uprave, katerega delo je vezano na mandat uprave).
 5. Dodanih je več razlogov, v katerih je delavec dolžan opravljati drugo delo.
 6. Natančno so določene oblike in vrste delovnega časa. Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju 12 mesecev od uvedbe.
 7. Če eden od staršev uveljavlja pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva, se razporeditev delovnega časa določi z dogovorom med delavcem in delodajalcem. Delodajalec delavcu z družinskimi obveznostmi, če to dopuščajo delovne razmere, lahko omogoči zaradi lažjega usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti delo v razporedu delovnega časa, ki je za delavca sprejemljiv.
 8. Določen je dodaten postopek za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov mora zajemati obdobje najmanj 20 dni delavčeve prisotnosti na delu. Po zaključku tega obdobja delodajalec sprejme pisno oceno delavčevega dela.
 9. Pisno opozorilo delodajalca delavcu na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi iz krivdnih razlogov, če bo delavec ponovno kršil obveznosti iz delovnega razmerja, velja 18 mesecev.
 10. Dodatni dnevi letnega dopusta poleg zakonsko določenih, so določeni za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu in za zahtevnost dela, ostali pa se določijo pri delodajalcu. Zgornja meja trajanja letnega dopusta, odmerjenega za koledarsko leto je 32 dni.
 11. Nekoliko se zmanjšujejo dnevi plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin glede na zadnjo veljavno kolektivno pogodbo. Uvaja se suspenz pogodbe o zaposlitvi v primeru neplačane odsotnosti z dela.
 12. Disciplinsko odgovornemu delavcu se lahko izreče opomin, odvzem bonitet ali denarna kazen. Denarna kazen se lahko izreče v višini največ 10 % povprečne mesečne plače v zadnjih treh mesecih pred storitvijo obravnavane kršitve in za največ 3 mesece.
 13. Natančneje so določene sestavine plače, zlasti del plače iz naslova delovne uspešnosti. Delodajalec lahko delavcu iz naslova nedoseganja pričakovanih rezultatov dela odtegne največ 10 % njegove mesečne osnovne plače največ tri krat letno. Tak način obračuna delovne uspešnosti se uporablja za delovna mesta, razvrščena do V. tarifnega razreda po kolektivni pogodbi dejavnosti. Za delovna mesta od VI. tarifnega razreda dalje model nedoseganja delovne uspešnosti prosto določi delodajalec.
 14. V kolektivno pogodbo je dodana nova vrsta dodatka za delavca, ki v službenem vozilu dnevno prihaja in odhaja na gradbišče, v primeru, ko se mu čas prihodna in odhoda ne všteva v delovni čas.
 15. Na nov način je urejen dodatek na delovno dobo, in sicer kombinirano dodatek za skupno delovno dobo (do 31. 12. 2015) in dodatek za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu (od 1.1.2016 dalje), pri čemer je višina dodatka za skupno delovno dobo odvisna od časa zaposlitve pri delodajalcu.
 16. Povračilo stroškov prevoza na delo znaša 100 % cene najcenejšega javnega prevoza. Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,18 € za vsak polni kilometer.
 17. Delodajalec delavcu zagotovi prehrano med delom. Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 4,50 € na dan.
 18. V primeru, ko delavec na podlagi pisnega dogovora med njim in delodajalcem pretežni del delovnih dni v mesecu uporablja lastno prevozno sredstvo v službene namene, ima pravico do povračila 0,25 € za vsak polni prevoženi kilometer. Terenski dodatek se izplača v zgornjem znesku Uredbe.
 19. Regres za letni dopust se izplača v višini 850 €.
 20. Jubilejna nagrada za neprekinjeno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša:

 • za 10 let: 450 €
 • za 20 let: 670 €
 • za 30 let: 870 €
 • za 40 let: 870 €.