Menu

Novembra v Uradnem listu

3. 12. 2015

Novembra so bili v uradnem listu med drugim objavljeni naslednji dokumenti

 • Ur. l. RS, št. 91 z dne 30. 11. 2015:
 • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
 • Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Ur. l. RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015:
 • Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD)
 • Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-D)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1A)
 • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-E)
 • Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D)
 • Navodilo o prenehanju veljavnosti Navodila o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja
 • Ur. l. RS, št. 88/2015 z dne 20.11.2015:
 • Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije
 • Ur. l. RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015:
 • Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2M)