Menu

Nova kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti

9. 7. 2015

Nova kolektivna pogodba je sklenjena za pet let

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti je bila v Uradnem listu RS (št. 43/2015) objavljena 19. 6. 2015, v celoti pa se je začela uporabljati 1.7. 2015. Sklenjena je za obdobje petih let. V nadaljevanju povzemamo novosti, ki jih prinaša.

 1. Kolektivna pogodba ureja možnost alternativnega reševanje sporov, tako med strankama pogodbe kot v primeru individualnih sporov.
 2. Delovna mesta se v skladu s kolektivno pogodbo razvrščajo v 8 tarifnih razredov.
 3. Delodajalec lahko pred izbiro kandidata za zaposlitev preizkusi njegovo usposobljenost, pri čemer sam določi primeren način preizkusa.
 4. Razširjeni so primeri sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, med drugim tudi za čas uvajanja v delo, ki je podrobneje definirano.
 5. Razširjeni so primeri, ko je delavec dolžan opravljati drugo delo.
 6. Natančno so opredeljene vrste in oblike delovnega časa, primeri in pogoji za neenakomerno razporeditev in začasno prerazporeditev delovnega časa.
 7. Definirana sta pojma pripravljenost na domu in dežurstvo.
 8. Zmanjšano je število dni odsotnosti iz osebnih razlogov z nadomestilom plače.
 9. Manjše je število dodatnih dni letnega dopusta po dodatnih kriterijih (delovna doba, zahtevnost delovnega mesta ipd.).
 10. Veljavnost opozorila pred odpovedjo iz krivdnega razloga je 2 leti.
 11. Na področju plač je večje število sprememb; določene so najnižje osnovne plače, višji je dodatek za nočno delo, za pripravljenost na domu. Prav tako nekatere vrste dodatkov po novem niso opredeljene v kolektivni pogodbi, več je tudi napotil na ureditev v podjetniški kolektivni pogodbi.

Določena višina malice in povračilo stroškov prevoza

Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec iz utemeljenih razlogov ne more uživati, je delavec upravičen do povračila stroškov prehrane v višini 6,12 EUR na dan, razen ko zakon določa drugače.

Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 80 % najcenejšega javnega prevoza. Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 0,18 EUR na prevoženi kilometer z osebnim vozilom.

 • Nova kolektivna pogodba prinaša drugačna določila glede najnižjih osnovnih plač.
  Nova kolektivna pogodba prinaša drugačna določila glede najnižjih osnovnih plač.
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi
Zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti od vključno 1. 7. 2015 znašajo (v €):
Tarifni razred Najnižje osnovne plače
I. 469,62
II. 511,64
III. 566,25
IV. 662,89
V. 721,70
VI. 956,96
VI./2 1.057,79
VII. 1.183,83
VII./2 1.309,87
VIII. 1.519,94
IX. 1.814,02