Menu

17 sprememb Kolektivne pogodbe za elektroindustrijo Slovenije

4. 5. 2015

Ključne novosti, ki jih prinaša Dodatek št. 10 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije (UL RS št. 26/15, z dne 17. 4. 2015):

 1. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, vsaka stranka pa jo lahko odpove s trimesečnim odpovednim rokom, vendar ne prej kot 1. 5. 2017.
 2. Na novo so definirani pomeni izrazov v kolektivni pogodbi, med drugim delovna doba pri zadnjem delodajalcu, delovna doba, javni prevoz in pripravljenost na domu.
 3. V primeru, ko je za posamezno delovno mesto zahtevana alternativna raven izobrazbe, se pri razvrščanju v tarifni razred upošteva višja stopnja zahtevane izobrazbe.
 4. Pogodba o zaposlitvi se lahko pri delodajalcu sklene za dve ali več delovnih mest hkrati.
 5. Uvedena je možnost suspenza pogodbe o zaposlitvi v primeru, ko delavec več kot 45 dni v koledarskem letu ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto, v tem času pa mu pripada nadomestilo v višini 50 % njegove plače oz. najmanj 70 % minimalne plače.
 6. Dana je možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas za delavce, ki ne ustrezajo zakonski definiciji vodilnega delavca, če se z njimi sklene izventarifna pogodba.
 7. V kolektivno pogodbo so vključene določbe, ki se nanašajo na pripravništvo.
 8. Drugačna je omejitev števila napotenih delavcev glede na Zakon o delovnih razmerjih.
 9. Spremenjene so omejitve glede odrejanja opravljanja drugega dela.
 10. Natančneje se določa kaj se šteje v delovni čas.
 11. Pri začasni prerazporeditvi delovnega časa mora delodajalec datumsko določiti začetek in konec referenčnega obdobja, v katerem se bo upoštevala povprečna razporeditev polnega delovnega časa, delavec pa mora biti obveščen o dnevih delovne obveznosti praviloma za teden dni.
 12. Najnižja osnovna plača pomeni vrednost za najmanj zahtevno delovno mesto v določenem tarifnem razredu za povprečni polni delovni čas.
 13. Dodatek za delovno dobo je določen v višini 0,5 % za vsako dopolnjeno leto delovne dobe do 30. 6. 2006, za obdobje od 1. 7. 2006 dalje pa v višini 0,6 % za vsako dopolnjeno leto delovne dobe pri zadnjem delodajalcu; drugačno ureditev pa se lahko določi s podjetniško kolektivno pogodbo.
 14. Delavcem pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, če je kraj bivališča od kraja opravljanja dela oddaljen najmanj dva kilometra. Če se zaradi razlogov na strani delavca strošek prevoza na delo in z dela naknadno poveča, ima delavec pravico do povračila povečanih stroškov za prevoz le, če se tako sporazume z delodajalcem.
 15. Odpravnina ob upokojitvi je odvisna od delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.
 16. Natančneje je definirano kaj pomeni elementarna nesreča v primeru katere se izplača solidarnostna pomoč.
 17. Zvišale so se najnižje osnovne plače po tarifnih razredih; najnižji polni regres za letni dopust za leto 2015 znaša 840,00 €.

840 evrov znaša najnižji polni regres za letni dopust za leto 2015 po dopolnitvah Kolektivne pogodbe za elektroindustrijo Slovenije.