Menu

Februarja v UL

9. 3. 2015

Nove objave

Pomembnejše objave v Uradnem listu RS v februarju:

Ur. l. RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015

  • Popravek Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB8)

Ur. l. RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela

Ur. l. RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

  • Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2015