Menu

Nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

6. 7. 2014
V Uradnem listu RS, št. 32/2014 je bil objavljen nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki se bo začel uporabljati 18. 8. 2014, razen določil, ki se nanašajo na osebno dopolnilno delo. Le-ta se bodo začela uporabljati šele 1. 1. 2015.
Ključni namen novega zakona je preprečevanje sive ekonomije in zagotavljanje večje socialne varnosti. Sosedska pomoč, sorodstvena pomoč, nujno delo, humanitarno, karitativno in dobrodelno delo, prostovoljstvo in osebno dopolnilno delo so opredeljeni kot izjeme, ki ne šteje za delo na črno. Kratkotrajno delo, nujno delo, humanitarno, karitativno in dobrodelno delo ter prostovoljstvo pa ne šteje za zaposlovanje na črno. Kot nova izjema, ki ne šteje za delo ali zaposlovanje na črno, je opredeljena brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah.

Sosedsko pomoč
 predstavlja opravljanje del med sosedi posamezniki, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu prebivanja, če med njimi ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno brez plačila. Za sorodstveno pomoč (prej: delo v lastni režiji) šteje brezplačno opravljanje del in storitev med osebami v sorodstvu v ravni ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena ter v sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, kar pomeni, da je nov zakon razširil krog oseb, ki lahko pomagajo pri tovrstnem delu! 

Za osebno dopolnilno delo šteje, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali druga manjša dela (npr.: nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč …). Uvaja se sistem vrednotnic, ki jih bo mogoče pridobiti na podlagi zahtevka prek spleta ali osebno na upravni enoti. Naročnik oz. izvajalca del bo moral za vrednotnico vsak mesec odšteti nek pavšalni znesek, od tega bo šlo del za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, del pa za zdravstveno zavarovanje.

Po novem bo moral biti v primerih, ko se delo opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela

Nov zakon širi možnost nadzora, saj bo po novem zaposlovanje na črno nadzorovala in odkrivala carinska uprava. Bistveno se povečujejo tudi sankcije za kršitelje zakona, saj se na primer pravna ali samozaposlena oseba lahko kaznuje z globo v razponu od 2.000 do 26.000 evrov, kadar opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovnem aktu; z globo v razponu od 2.600 do 15.600 evrov se lahko kaznuje delodajalca, kadar omogoči opravljanje dela na črno; z globo v razponu od 5.000 do 26.000 evrov pa se lahko kaznuje delodajalca, ki zaposluje delo na črno. Naj omenimo še to, da mora delodajalec, pri katerem nadzorni organ ugotovi, da ima na črno zaposleno brezposelno ali neaktivno osebo, le-to zaposliti za nedoločen čas in ji za zadnje tri mesece plačati vse prispevke za socialno varnost.