Menu

Razširjena veljavnost kolektivnih pogodb

21. 7. 2014

Iz hierarhije kolektivih pogodb, ki so opredeljene v Zakonu o kolektivnih pogodbah (ZKolP, UL RS, št. 43/2006), izhaja, da poznamo kolektivne pogodbe (v nadaljevanju: KP) širše ravni in KP ožje ravni, čeprav v pogovornem jeziku za KP širše ravni še vedno uporabljamo izraz »KP dejavnosti« in za KP ožje ravni »KP delodajalca«. 

KP sklepajo sindikati oziroma združenja sindikatov kot stranka na strani delavcev in delodajalci oziroma združenja delodajalcev kot stranka na strani delodajalcev (v nadaljevanju: stranki). KP velja za stranki KP oziroma njune člane. KP velja za vse delavce pri delodajalcu oziroma delodajalcih, za katere KP velja, če KP sklene en ali več reprezentativnih sindikatov (splošna veljavnost KP). Kadar posameznega delodajalca zavezuje več KP iste ravni, se uporabljajo določbe, ki so za delavce ugodnejše.

Če KP ene ali več dejavnosti sklene en ali več reprezentativnih sindikatov in eno ali več reprezentativnih združenj delodajalcev, lahko ena od strank KP predlaga ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da razširi veljavnost celotne KP ali njenega dela na vse delodajalce v dejavnosti ali dejavnostih, za katere je sklenjena KP. Minister ugotovi razširjeno veljavnost celotne ali dela KP, če je KP sklenil en ali več reprezentativnih sindikatov in eno ali več reprezentativnih združenj delodajalcev, katerega člani zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev pri delodajalcih, za katere se predlaga razširitev veljavnosti kolektivne pogodbe. Razširjena veljavnost preneha s prenehanjem veljavnosti kolektivne pogodbe.

V juliju 2014 je v evidenci kolektivnih pogodb, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vpisanih 47 veljavnih KP, od tega jih ima deset razširjeno veljavnost, in sicer:

  1. KP za dejavnost elektroindustrije Slovenije (UL RS, št. 108/2005 in nad.), razširjena veljavnost od 23. 6. 2009 
  2. KP za kovinsko industrijo Slovenije (UL RS, št. 108/2005 in nad.), razširjena veljavnost od 10. 7. 2009.
  3. KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (UL RS, št. 14/2006 in nad.), razširjena veljavnost od 10. 7. 2009.
  4. KP za cestni potniški promet Slovenije (UL RS, št. 14/2012 in nad.), razširjena veljavnost od 9. 7. 2012.
  5. KP za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (UL RS, št. 18/2014 in nad.), razširjena veljavnost od 11. 4. 2014.
  6. KP za gozdarstvo Slovenije (UL RS, št. 16/2005 in nad.), razširjena veljavnost od 11. 4. 2014.
  7. KP za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (UL RS, št. 55/2013 in nad.), razširjena veljavnost od 4. 4. 2014.
  8. KP za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (UL RS, št. 110/2013), razširjena veljavnost od 16. 5. 2014.
  9. KP dejavnosti trgovine (UL RS, št. 24/2014), razširjena veljavnost od 30. 5. 2014.
  10. KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (UL RS, št. 110/2014), delno razširjena veljavnost od 13. 6. 2014.