Menu

Sprememba KP trgovine

SPREMEMBA KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE

Socialni partnerji so v mesecu juliju 2017 sklenili Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Aneks št. 2), ki je bil objavljen v UL RS, št. 40/2017. Iz spremenjenih določil navedenega aneksa izhaja, da se lahko presežek ur, ki jih zaposleni opravi v okviru prerazporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami v okviru 12-mesečnega obdobja. V kolikor kompenzacija ur v obdobju enega leta ni možna, je delodajalec dolžan zaposlenemu presežek ur do vključno 170 ur izplačati v višini, kot je določeno za nadure. Morebiten preostanek ur pa mora delodajalec zaposlenemu izplačati na način, da vsako opravljeno dodatno uro izplača v višini urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 45 % (od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2018) oziroma za 60 % (od 1. 3. 2018 dalje).
  • Vir: www.freepik.com
    Vir: www.freepik.com

Iz določil Aneksa št. 2 izhaja tudi, da so se s 1. 7. 2017 spremenili zneski povračil stroškov prehrane med delom in stroški službenih potovanj. Po novem le-ti znašajo:

Prehrana med delom

4,30 €

Službena potovanja:

6-8 ur

8-12 ur

Nad 12 ur

6,21 €

8,87 €

17,50 €


Prav tako iz določil Aneksa št. 2 izhaja, da se bodo s 1. 9. 2017 povišale najnižje osnovne plače, ki bodo do 28. 2. 2017 znašale:


Tarifni razred

 

Najnižja osnovna plača v €

I.

Enostavna dela

  531,49

II.

Manj zahtevna dela

 551,88

III.

Srednje zahtevna dela

584,67

IV.

Zahtevna dela

609,24

V.

Bolj zahtevna dela

679,09

VI.

Zelo zahtevna dela

795,56

VII.

Visoko zahtevna dela

948,81

 


Najvišje osnovne plače se bodo ponovno povišale s 1. 3. 2018. Od takrat dalje bodo znašale:

 

Tarifni razred

 

Najnižja osnovna plača v €

I.

Enostavna dela

531,49

II.

Manj zahtevna dela

551,88

III.

Srednje zahtevna dela

584,67

IV.

Zahtevna dela

624,10

V.

Bolj zahtevna dela

695,66

VI.

Zelo zahtevna dela

814,97

VII.

Visoko zahtevna dela

971,95